Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • sierpień - grudzień 2015 r. - doradztwo prawne dla Energoprojekt Warszawa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy progu na Wiśle przy Elektrowni w Kozienicach. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

 • lipiec - grudzień 2015 r. - doradztwo prawne dla PGE GiEK S.A. - Elektrownia Turów oraz PGE GiEK S.A. - Kopalnia Turów w sprawie wybranych aspektów prawa ochrony środowiska. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar i Jan Jerzmański.

 • lipiec - grudzień 2015 r. - doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska dla Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z pełnieniem przez ten Urząd roli Instytucji Zarządzającej funduszami dostępnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach projektu wydawane są m.in. opinie prawne dotyczące konkretnych wniosków o dofinansowane przedstawianych do RPO WZ. Ekspertem pracującym nad tym projektem była Magdalena Bar

 • lipiec - listopad 2015 r. - doradztwo prawne i przygotowanie opinii prawnej dotyczącej zasad wytwarzania odpadów i w konsekwencji praw oraz obowiązków tzw. wytwórcy odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ewidencji odpadów - na zlecenie spółki Tauron Dystrybucja. Ekspertem pracującym nad tym projektem był Jan Jerzmański

 • maj 2015 r. - lipiec 2015 r. - przygotowanie, na zlecenie Politechniki Wrocławskiej, analizy prawnej dotyczącej procesu wytwarzania koksu, kwalifikacji kodu odpadu oraz możliwości przekwalifikowania koksu w produkt uboczny. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Jan Jerzmański i Zbigniew Bukowski.

 • luty 2015 r. - maj 2016 r. - udział w prowadzonym przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia projekcie zatytułowanym „Na straży drzew”. Udział w projekcie polega na zapewnieniu wsparcia w postaci konsultacji prawnych. Ekspertem prawnym w tym projekcie jest Magdalena Bar.

 • styczeń 2015 r. - przygotowanie - na zlecenie WWF Polska - projektu zmian przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w zakresie egzekwowalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar. [Zob. tekst opracowania: 1]

 • styczeń 2015 r. - przygotowanie - na zlecenie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot - opinii prawnej dotyczącej zgodności zmian przepisów proponowanych w opracowaniu „Bariery prawne w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej w Polsce. Wersja tabelaryczna” z prawem unijnym i międzynarodowym dotyczącym ocen oddziaływania na środowisko, a także z zasadami polskiego postępowania administracyjnego. Autorami opinii byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • listopad - grudzień 2015 r. - przygotowanie opracowania na temat implementacji w Polsce wybranych aspektów dyraktywy 1999/31/WE w sprawie składowisk odpadów (Study to assess the implementation by EU Member States of certain provisions of Directive 1999/31/EC on the landfill of waste). Opracowanie było przygotowane na potrzeby Komisji Europejskiej, a koordynowany przez firmę konsultingową Milieu z Brukseli. Ekspertem prawnym w projekcie był Jan Jerzmański.

 • czerwiec 2015 r. - przygotowanie opracowania przedstawiającego system ocen oddziaływania na środowisko według prawa polskiego - na zlecenie czeskiej spółki Integra Consulting Ltd. Ekspertem prawnym w projekcie był Jerzy Jendrośka.

 • styczeń 2014 r. - kwiecień 2015 r. - przeprowadzenie analizy prawidłowości transpozycji do dyrektywy 2009/31/WE do prawa polskiego (Conformity checking of measures of Member States to transpose Directive 2009/31/EC on the geological storage of CO2 (Milieu Project No. 1402.11)). Ekspertem prawnym w projekcie była Magdalena Bar.

 • od stycznia 2013 r. - udział w projekcie ramowym obejmującym analizę transpozycji wybranych dyrektyw z zakresu ochrony środowiska, w ramach ramowego kontraktu zawartego przez koordynującą projekt firmę konsultingową Milieu z Brukseli z Komisją Europejską - DG ENV i DG Clima (Framework Service Contract ENV.A2/FRA/2012/0032).
  W ramach projektu analizowano transpozycję dyrektyw:
  - 2010/75/UE (dyrektywa IED) (ekspert odpowiedzialny za analizę dyrektywy - Magdalena Bar)
  - 2009/29/WE (dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE o handlu emisjami) (ekspert odpowiedzialny za analizę dyrektywy - Magdalena Bar)

 • Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 28 - 29 grudnia 2015 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka - przeprowadzenie szkolenia pt. „Oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszary Natura 2000”, szkolenie było przeznaczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin

 • 21 - 22 grudnia 2015 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka - przeprowadzenie szkolenia pt. „Oceny oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na obszary Natura 2000”, szkolenie było przeznaczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin

 • 19 listopada 2015 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie szkolenia pt. „Udostępnianie informacji o środowisku oraz informacji publicznej”, szkolenie było przeznaczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice

 • 5 - 6 listopada 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Le rôle de la Convention d’Aarhus dans l’accès à la justice en matière d’environnement” podczas konferencji pt. „Le droit d’acces a la justice en matiere d’environnement” zorganizowanej przez Uniwersytet w Tuluzie oraz Société française pour le droit de l’environnement, Tuluza

 • 2 listopada 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Field of application of SEA” podczas konferencji pt. „Developing legislative framework for the strategic environmental assessment in line with the Protocol on SEA”, Lopota Lake Resort, Kakheti, Gruzja

 • 29 - 30 października 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Decisions of Compliance Committees and Conferences of the Parties – What Legal Effect?” podczas konferencji pt. “Protecting the Environment for Future Generations - Principles and Actors in International Environmental Law” zorganizowanej przez Institut für Umwelt- und Technikrecht Uniwersytetu w Trewirze, Trewir

 • 26 października 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Successful public participation in environmental negotiations” podczas konferencji pt. „Workshop on international negotiations on environmental matters” zorganizowanej przez ECLAC, UNEP i rząd Panamy, Panama
  'zob. zdjęcie'

 • 19 października 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Rule of law” podczas konferencji pt. „A reform agenda for a sustainable Europe” zorganizowanej przez European Environmental Bureau, Bruksela

 • 23 – 24 września 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Compliance of a new law on EIA and SEA -“Environmental Assessment Code” with international requirements and EU Directives” podczas konferencji pt. „Final round-table meeting on the development of a new law on EIA and SEA in Georgia”, Tibilisi

 • 16 – 19 września 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatów pt. „Public participation and transparency under the Aarhus Convention”, “Public Participation In Case Of Activities With Transboundary Impact: Legal Obligations Under Aarhus Convention vs. Obligations Under Espoo Convention and SEA Protocol” oraz “Key issues in transposition of 2014 Amendment to EIA Directive: example of Poland” podczas konferencji pt. „Second Regional Conference On Environmental Impact Assessment” zorganizowanej przez HUSZPO, Novi Vinodolski, Chorwacja

 • 29 – 30 maja 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Access to information – jurisprudence and procedural aspects of the Aarhus Convention Compliance Committee” podczas dorocznej konferencji grupy Avosetta pt. „Access to Environmental Information”, Brema

 • 25 maja 2015 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar - przeprowadzenie szkolenia na temat prawnych regulacji ocen oddziaływania na środowisko w kontekście realizacji elektrowni Jądrowej - dla pracowników spółki PGE EJ1, Warszawa

 • 19 maja 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „EIA/SEA Directives and international obligations: good practice and experience as the base for the development of a new law on Environmental Impact in Georgia” podczas konferencji “Greening Economies in the Eastern Neighborhood. Round-table meeting for the development of a new law on EIA and SEA in Georgia”, Tibilisi

 • 5 maja 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Implementing the Aarhus Convention’s provisions in national legislation and practice: experience of countries of the UNECE region in the light of „0” draft LAC Agreement” podczas konferencji pt. „Perspectives for implementing the Principle X regional instrument in the LAC region” zorganizowanej przez ECLAC, Santiago de Chile
  'zob. zdjęcie'

 • 4 maja 2015 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Access to justice in environmental matters: key issues in the implementation of Article 9 of the Aarhus Convention in European Union” podczas konferencji pt. “Marc Pallemaerts Memorial Conference on Human Rights and the Environment”, zorganizowanej przez Ecosphere, Bruksela

 • 20 - 21 kwietnia 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Oceny oddziaływania na środowisko w regulacji prawnej procesu inwestycyjnego: nowelizacja przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko przedsięwzięć” podczas konferencji pt. „Problemy planistyczne. Wiosna 2015” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU, Wrocław

 • 8 kwietnia 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Komitety ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus i ds. Implementacji Konwencji z Espoo jako trybunały międzynarodowe: orzecznictwo i relacja do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” podczas konferencji pt. „Rola sądów i trybunałów w ochronie środowiska” zorganizowanej przez INP PAN, Wrocław

 • 4 - 6 marca 2015 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Public participation in decision-making” podczas konferencji pt. „Participatory and Procedural Rights in Environmental Matters” zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA); Magdalena Bar - uczestnictwo w tej konferencji, Warszawa

 • 12 - 13 lutego 2015 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie szkolenia na temat wymagań z zakresu ochrony środowiska w odniesieniu do projektów finansowanych ze środków unijnych, w tym zwłaszcza ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć i prawa wodnego. Szkolenie było przeznaczone dla pracowników Urzedu Marszałkowskiego w Łodzi, odpowiedzialnych za wykorzystanie środków z RPO WŁ, Łodź

Działalność międzynarodowa

 • 15 - 18 grudnia 2015 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 51 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 8 - 10 grudnia 2015 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 34 spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 27 - 29 października 2015 r. - Jerzy Jendrośka - udział, w chrakterze eksperta REC i EKG ONZ, w drugim spotkaniu negocjacyjnym dotyczącym wdrożenia Zasady 10 Dekleracji z Rio w krajach Ameryki Południowej i Karaibów (Segunda reunión del Comité de Negociación del acuerdo regional sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe). Negocjacje dotyczyły wypracowania instrumentu międzynarodowego dotyczącego dostępu do informacji w sprawach ochrony środowiska, udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, obowiązującego w Ameryce Południowej i na Karaibach. Spotkanie odbyło się w Panamie.
  http://www.cepal.org/es/eventos/segunda-reunion-del-comite-de-negociacion-del-acuerdo-regional-sobre-el-acceso-la-0
  'zob. zdjęcie'

 • 6 - 9 października 2015 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 50 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 30 czerwca - 3 lipca 2015 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 49 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 4 - 7 maja 2015 r. - Jerzy Jendrośka - udział, w chrakterze eksperta REC i EKG ONZ, w pierwszym spotkaniu negocjacyjnym dotyczącym wdrożenia Zasady 10 Dekleracji z Rio w krajach Ameryki Południowej i Karaibów (Primera reunión del Comité de Negociación del acuerdo regional sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe). Negocjacje dotyczyły wypracowania instrumentu międzynarodowego dotyczącego dostępu do informacji w sprawach ochrony środowiska, udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, obowiązującego w Ameryce Południowej i na Karaibach. Spotkanie odbyło się w Santiago de Chile.
  http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/dmaah/noticias/noticias/6/54806/P54806.xml&xsl=/dmaah/tpl/p1f.xsl&base=/rio20/tpl/top-bottom-10.xsl

 • 24 - 27 marca 2015 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 48 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 17 - 19 marca 2015 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 33 spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 2014 - 2015 - Jerzy Jendrośka - udział w projekcie obejmującym pomoc rządowi Gruzji w opracowaniu projektu gruzińskiej ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko odpowiadającej wymaganiom określonym w Konwencji z Espoo w oraz Protokole o strategicznych ocenach odziaływania na środowisko do ww. Konwencji oraz w dyrektywie 2001/42/WE i dyrektywie Rady 2011/92/UE. Praca wykonywana była na zlecenie Sekretariatu Konwencji z Espoo oraz rządu Gruzji.

 • 2014 - 2015 - Jerzy Jendrośka - udział w projekcie obejmującym pomoc rządowi Azerbejdżanu w opracowaniu projektu ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko odpowiadającej wymaganiom określonym w Konwencji z Espoo w oraz Protokole o strategicznych ocenach odziaływania na środowisko do ww. Konwencji oraz w dyrektywie 2001/42/WE i dyrektywie Rady 2011/92/UE. Praca wykonywana była na zlecenie Sekretariatu Konwencji z Espoo oraz rządu Azrbejdżanu.

Działalność publiczna i legislacyjna

 • lipiec 2015 r. - przygotowanie opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (projekt wniesiony do Sejmu dnia 15.06.2015 r.). Autorami opinii byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.
  [Zob. tekst opinii]

 • lipiec 2015 r. - przygotowanie opinii do projektu ustawy o zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie ustanowienia tzw. „prawa szlaku” ograniczającego prawo własności na potrzeby udostępnienia szlaków narciarskich i turystycznych (projekt wniesiony do Sejmu dnia 15.06.2015 r.). Autorem opinii był Zbigniew Bukowski.
  [Zob. tekst opinii]

 • styczeń 2015 r. - przygotowanie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 31 grudnia 2014 r.). Autorem uwag był Jerzy Jendrośka.
  [Zob. tekst opinii]

 • styczeń 2015 r. - przygotowanie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 5.12.2014 r.). Ekspertami przygotowującymi uwagi byli Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar.
  [Zob. tekst opracowania: 1 i 2]

do góry     drukuj