Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie ochrony środowiska. Utworzona została przez zespół prawników z Centrum Prawa Ekologicznego (CPE) we Wrocławiu, które jest niezależnym ośrodkiem badań i doradztwa w tym zakresie.

PODSTAWOWE FORMY DZIAŁALNOŚCI


 • usługi konsultingowe, doradztwo oraz sporządzanie ekspertyz z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście dostosowania polskiego ustawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej | więcej ->
 • sporządzanie projektów aktów prawnych,
 • działalność wydawnicza | więcej ->
 • organizacja szkoleń i konferencji | więcej ->

 
Swoje usługi świadczymy w języku polskim i angielskim!

ODBIORCY NASZEJ OFERTY


 • przedsiębiorcy,
 • centralne organy władzy i administracji państwowej,
 • organy administracji samorządowej i rządowej.

 
Kancelaria współpracuje ze specjalistami z zakresu prawa ochrony środowiska z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz rozległą praktyką w tej dziedzinie w kraju i zagranicą.
więcej ->

WSPÓLNICY KANCELARII


Jerzy Jendrośka
dr nauk prawnych
Wspólnik Zarządzający
Jan Jerzmański
dr nauk prawnych
Wspólnik, Członek Zarządu
Magdalena Bar
radca prawny
Wspólnik
Zbigniew Bukowski
dr hab. nauk prawnych
Wspólnik

Działalność konsultingowa i doradcza

Oferujemy pełną obsługę konsultingową w sprawach związanych z prawną ochroną środowiska oraz wiążącymi się z tym zagadnieniami prawa gospodarczego. Oferta ta skierowana jest do przedsiębiorców, organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji i osób. Obejmuje ona między innymi sporządzanie kompleksowych ekspertyz, zwłaszcza w kontekście obowiązków wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w szczególności w zakresie:

 • ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym prawnych aspektów przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko
 • wydawania pozwoleń ekologicznych
 • ochrony powietrza
 • gospodarki wodno-ściekowej
 • gospodarki odpadami
 • ochrony powierzchni ziemi
 • ochrony przyrody
 • ochrony przed hałasem i promieniowaniem

 
Zobacz pełen wykaz naszej dotychczasowej działalności

do góry     drukuj


Działalność wydawnicza

Posiadamy bogatą ofertę wydawniczą.
Najważniejsze dotychczas opublikowane przez nas pozycje to:

 • Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Komentarz.
  red. J. Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 1045 stron;
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Komentarz.
  red. Jan Jerzmański, wsp. red. Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, 528 stron;
 • Przepisy o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Komentarz.
  red. Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, 336 stron;
 • Prawo ochrony środowiska. Podręcznik
  Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005, 1078 str.
 • Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania
  Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2004, 318 stron;
 • Prawo do sądu w ochronie środowiska
  Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Kamila Tarnacka, Centrum Prawa Ekologicznego, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, 272 strony;
 • Protokół EKG ONZ w sprawie odpowiedzialności cywilnej i odszkodowania za szkody wynikłe z transgranicznych skutków awarii przemysłowych na wodach transgranicznych. Komentarz.
  Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2003, 90 stron;
 • Polskie prawo ochrony środowiska w kontekście integracji z Unią Europejską – wybrane zagadnienia. Przewodnik praktyczny.
  red. Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 190 stron;
 • Nowe regulacje prawne ochrony środowiska w Polsce – dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej.
  red. Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 217 stron;
 • Nowe przepisy o ochronie przyrody. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
  Magdalena Bar, Marek Górski, Jan Jerzmański, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 160 stron;
 • Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej. Uwarunkowania organizacyjne i prawne.
  red. Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 188 stron;

 

Ponadto, w ramach współpracy z wydawnictwem Verlag Dashofer wydawana jest publikacja “Prawo ochrony środowiska dla praktyków” – aktualizowany kwartalnie podręcznik prawa ochrony środowiska pod redakcją J. Jendrośki i J. Jerzmańskiego. W podręczniku grono wybitnych specjalistów prawa ochrony środowiska (w tym. m.in. prof. W. Radecki, prof. M. Górski, prof. A. Lipiński, dr J. Rotko oraz dr E. Kaleta-Jagiełło) omawia aktualne i planowane przepisy prawne ochrony środowiska w Polsce oraz stan ich dostosowania do wymagań Unii Europejskiej.

Zobacz pełną listę naszych dotychczasowych publikacji

do góry     drukuj


Szkolenia

Nasi eksperci prowadzą liczne szkolenia i wykłady z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony środowiska. Uczestnikami szkoleń są przedsiębiorcy, urzędnicy administracji rządowej i samorządowej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Wspólnicy i współpracownicy kancelarii prowadzą również wykłady na wyższych uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Opolskim oraz na Podyplomowym Studium Prawa Ochrony Środowiska przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (informacje i zapisy w Dziekanacie Studium na Wydziale Prawa U. Wr. – ul. Kuźnicza 46/47, tel. (0-71) 375 23 71, pok. 303; informacje również na: www.uni.wroc.pl).

Przejdź do podstrony poświęconej szkoleniom

do góry     drukuj


Współpraca

Nasza firma, korzystając z doświadczeń i kontaktów nawiązanych przez Centrum Prawa Ekologicznego, prowadzi bieżącą współpracę z szeregiem instytucji:

W kraju m.in. z:

 • Sejmem i Senatem RP,
 • Ministerstwem Środowiska,
 • władzami samorządowym różnego szczebla,
 • administracją rządową
Za granicą m.in. z:

 • Europejską Komisją Gospodarczą ONZ,
 • Programem Ochrony Środowiska ONZ (UNEP),
 • Komisją Europejską.

 

Kancelaria Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska współpracuje również z Regional Environmental Center w Szentendre, Environmental Law Institute w Waszyngtonie, Eco-Institute w Darmstad, American Bar Association CEELI oraz szeregiem krajowych ośrodków naukowych i badawczych oraz firm konsultingowych.

Zobacz pełną listę naszych dotychczasowych klientów

do góry     drukuj