Kancelaria w swojej działalności promuje ochronę środowiska zmierzając do harmonijnego łączenia interesów klientów z interesem publicznym związanym z ochroną środowiska.

Zasady świadczenia usług przez kancelarię Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Kancelaria w swojej działalności promuje ochronę środowiska zmierzając do harmonijnego łączenia interesów klientów z interesem publicznym związanym z ochroną środowiska, a także zasady praworządności, społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej w ochronie środowiska. Dążąc do realizacji tych celów Kancelaria jest otwarta na współpracę ze wszystkimi organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami.

§ 2.

Prawnicy kancelarii, kierując się przepisami prawa zwracają uwagę nie tylko na obowiązujące przepisy prawa polskiego, ale także na przepisy prawa międzynarodowego i unijnego, uwzględniając przy tym zasadę pierwszeństwa i inne obowiązujące zasady stosowania prawa UE.

§ 3.

Pomoc prawna świadczona przez prawników kancelarii nie może mieć na celu ułatwienia popełnienia czynu zabronionego obowiązującym prawem, w tym zagrożonego sankcją karną lub administracyjną, ani też umożliwienia uniknięcia odpowiedzialności prawnej za czyn, który miałby zostać dokonany w przyszłości.

§ 4.

Prawnicy kancelarii nie mogą świadomie podawać nieprawdziwych informacji sądowi ani innemu organowi.

Świadczenie usług

§ 5.

Prawnicy kancelarii świadczą swoje usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz najwyższymi standardami profesjonalnymi w celu ochrony interesów swoich klientów.

§ 6.

W przypadku kolizji interesów klienta kancelarii z prawami człowieka, obywatela, pracownika lub obowiązkiem ochrony środowiska, prawnicy kancelarii kierują się przepisami prawa z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 2, a w razie braku normy prawnej - zasadą sprawiedliwości oraz powszechnie uznawanymi zasadami ochrony środowiska, a także własnym sumieniem.

Konflikt interesów

§ 7.

1. Prawnicy kancelarii nie mogą świadczyć usług na rzecz więcej niż jednego klienta, jeśli w danej spawie zachodzi przypuszczenie konfliktu ich interesów.

2. W przypadku ujawnienia się potencjalnego konfliktu interesów, kancelaria informuje o tym klientów i powstrzymuje się od dalszego prowadzenia danej sprawy, o ile klient nie wyrazi zgody na dalsze prowadzenie sprawy.

Tajemnica zawodowa

§ 8.

1. Prawnicy kancelarii zachowują w tajemnicy informacje uzyskane w związku ze świadczeniem przez kancelarię usług.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1 jest nieograniczony w czasie.

Postanowienia końcowe

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych powyżej, prawnicy kancelarii kierują się ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi obowiązującymi prawników, w tym kodeksem etycznym prawników w Unii Europejskiej.

do góry     drukuj