Posiadamy bogatą ofertę wydawniczą – od komentarzy do ustaw po podręczniki opisujące wybrane, szczegółowe zagadnienia. Osobom zainteresowanym problematyką administracji publicznej polecamy nasze praktyczne przewodniki, zaś studentom proponujemy przydatne w nauce skrypty. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE


 • Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania
  Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2004
  (spis treści książki)
  cena: 20 zł (318 stron)
  +koszty wysyłki
 • Protokół EKG ONZ w sprawie odpowiedzialności cywilnej odszkodowania za szkody wynikłe z transgranicznych skutków awarii przemysłowych na wodach transgranicznych. Komentarz.
  Magdalena Bar
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2003
  (spis treści książki)
  cena: 15 zł (90 stron)
  * 10 zł w ofercie specjalnej (dowiedz się więcej)
  + koszty wysyłki
 • Udział społeczeństwa we wdrażaniu prawa ekologicznego Unii Europejskiej. Poradnik dla organizacji pozarządowych
  Polska Zielona Sieć, Warszawa 2000
  cena: bezpłatna, za zwrotem kosztów przesyłki
 • Ograny własti po okrużajustiej sriedie i ekologicieskije obstiestwiennyje organizacji (EKO): na puti k sotrudniczestwi
  Red. Jerzy Jendrośka
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001
  (tekst publikacji – w formacie .pdf 1067 KB)

 • Prawo ochrony środowiska. Podręcznik.
  red. Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005, 1078 stron
  - nakład wyczerpany
 • Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji
  red. Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2008
  - nakład wyczerpany
 • Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako instrument realizacji polityki ekologicznej. Uwarunkowania organizacyjne i prawne
  red. Jerzy Jendrośka
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 188 stron
  - nakład wyczerpany
  (tekst publikacji – plik .pdf: część I – 713 KB i część II – 1273 KB)
 • Prawo do sądu w ochronie środowiska
  Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Kamila Tarnacka
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, 272 strony
  nakład wyczerpany
 • Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Komentarz
  Jerzy Jendrośka, Wojciech Radecki
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 1999
  nakład wyczerpany
 • Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Komentarz
  red. Jerzy Jendrośka, wsp. red. Magdalena Bar
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 1045 stron
  - nakład wyczerpany
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Komentarz
  red. Jan Jerzmański, wsp. red. Magdalena Bar
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, 528 stron
  - nakład wyczerpany
 • Nowe przepisy o ochronie przyrody. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody
  Magdalena Bar, Marek Górski, Jan Jerzmański
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 160 stron
  - nakład wyczerpany
 • Nowe regulacje prawne ochrony środowiska w Polsce – dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej
  red. Jerzy Jendrośka
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 217 stron
  - nakład wyczerpany
 • Polskie prawo ochrony środowiska w kontekście integracji z Unią Europejską – wybrane zagadnienia. Przewodnik praktyczny
  red. Jerzy Jendrośka
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 190 stron
  nakład wyczerpany
SERIA PRAKTYCZNYCH PORADNIKÓW


Seria ta obejmuje opracowania liczące od 45 do ponad 240 stron. Poradniki mają formę publikacji drukowanej na drukarce i bindowanej.

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne wymagania prawne ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. Praktyczny poradnik prawny”
  Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2011 – Wydanie trzynaste – uwzględnia m.in. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dodatkowo zawiera: instrukcje przedstawiające kolejne etapy procedury wydawania decyzji środowiskowej oraz wzory decyzji i postanowień wydawanych w ramach tej procedury, 248 str.
  (spis treści książki)
  cena: 70 zł
  + koszty wysyłki
 • Oceny oddziaływania na środowisko planów i programów. Praktyczny poradnik prawny
  Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2010 – Wydanie trzecie, 55 str.
  (spis treści książki)
  cena: 45 zł
  + koszty wysyłki
INNE OPRACOWANIA


 • Dostęp do informacji. Skrypt
  Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2009 (opracowanie A4) – Wydanie VII – uwzględnia przepisy ustawy z 3 października 2008 r. dotyczące dostępu do informacji o środowisku oraz aktualne przepisy prawa wspólnotowego
  (spis treści książki)
  cena: 25 zł
  + koszty wysyłki
 • Dobrowolne porozumienia ekologiczne w Unii Europejskiej i w Polsce – podstawy prawne i doświadczenia praktyczne
  Jerzy Jendrośka (red.), Magdalena Bar, Marcin Stoczkiewicz
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2007, 79 stron A4 (opracowanie A4)
  cena: 35 zł
  + koszty wysyłki
 • Gwarancje jakości ocen oddziaływania na środowisko na tle praktyki światowej i wymagań międzynarodowych
  Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Urszula Rzeszot, Andrzej Tyszecki
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2000, 45 stron A4 (opracowanie)
  cena: 25 zł
  + koszty wysyłki
 • Kierunki rozwoju ocen środowiskowych w świecie
  Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka
  Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2000, 46 stron A4 (opracowanie)
  cena: 25 zł
  + koszty wysyłki

 • Seria przetłumaczonych na polski raportów przygotowanych przez Environmental Law Institut w Waszyngtonie w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Europy Środkowej i Wschodniej

 • Rola obywateli w egzekwowaniu prawa ochrony środowiska
  wydanie polskie pod red. Jerzego Jendrośki
  62 strony A4, wyd. E.L.I., Waszyngton, 1992 r.; wyd. polskie Wrocław, 1994
  dostępne za zwrotem kosztów powielenia i oprawienia: 20 zł
  + koszty wysyłki
 • Udział społeczeństwa w administracyjnoprawnej regulacji spraw z zakresu ochrony środowiska
  wydanie polskie pod red. Jerzego Jendrośki, 35 stron A4, wyd. E.L.I., Waszyngton, 1991; wyd. polskie Wrocław, 1994
  dostępne za zwrotem kosztów powielenia i oprawienia: 15 zł
  + koszty wysyłki
 • Ustanawianie standardów: wariant najlepszej dostępnej technologii (BAT)
  wydanie polskie pod red. Jerzego Jendrośki, 27 stron A4, wyd. E.L.I., Waszyngton, 1991; wyd. polskie Wrocław, 1994
  dostępne za zwrotem kosztów powielenia i oprawienia 13 zł
  + koszty wysyłki
 • Mechanizm dostępu do informacji. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji związanych z ochroną środowiska
  wydanie polskie pod red. Jerzego Jendrośki, 52 strony A4, wyd. E.L.I., Waszyngton, 1993; wyd. polskie Wrocław, 1994
  dostępne za zwrotem kosztów powielenia i oprawienia: 20 zł
  + koszty wysyłki


JAK ZAMAWIAĆ?


Zamówienia prosimy składać pod adresem:

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy.
Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, sp. z o. o.

 • pocztą: Pl. Solny 16, 50-062 Wrocław
 • faxem: (0-71) 34 101 97
 • e-mailem: jjb@jjb.com.pl


Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. 22 poz. 271) nabywcy książek przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy w terminie 10 dni. Reklamacje przyjmowane są telefonicznie w kancelarii, tel. (0-71) 34 102 34

UWAGA!
Prosimy o przysyłanie zamówień tylko w jeden,
wybrany spośród wymienionych w ramce obok sposobów.
Przysyłanie podwójne (np. faxem i listem)
może być potraktowane jako dwukrotne zamówienie
i spowodować dwukrotne wysłanie zamówionych publikacji.


Osoby pragnące skorzystać ze wskazanych niżej promocji przeznaczonych dla studentów i organów administracji proszone są o podawanie przy zamówieniach następujących danych:

 • studenci: nazwa uczelni i wydziału, kierunek i rok studiów, a także nazwisko wykładowcy prowadzącego zajęcia z prawa ochrony środowiska;
 • urzędnicy: nazwa i siedziba organu administracji.

Kancelaria Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o., ul. Uniwersyteckiej 1 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym Sądu Rejonowego Wrocław – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy we Wrocławiu, nr KRS 0000068964

Podane wyżej ceny obowiązują do dnia 31.12.2016 r.List zwykły / Paczka zwykła List priorytetowy / Paczka priorytetowa List polecony zwykły List polecony priorytetowy
Publikacja (-e) o łącznej liczbie stron do 120 (list) 5 zł 6 zł 7 zł 8 zł
Publikacja (-e) o łącznej liczbie stron od 121 do 1100 (list) 12 zł 15 zł 17 zł 18 zł
Publikacje o łącznej liczbie stron pow. 1100 (paczka) 17 zł 18 zł

do góry drukuj