Nasza kancelaria oferuje Państwu usługi prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w zagadnieniach z zakresu poszczególnych aspektów polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska.

Jerzy Jendrośka

dr habilitowany nauk prawnych, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Wspólnik Zarządzający

Prezes Centrum Prawa Ekologicznego.

Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego: profesor w Zakładzie Prawa Europejskiego i Prawa Międzynarodowego Publicznego oraz kierownik:
  •   Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Ochrony Środowiska,
  •   Podyplomowego Studium Prawa Unii Europejskiej,
  •   Podyplomowego Studium Europejskiej Polityki Regionalnej i Funduszy Unijnych.

Wykładowca:
  •   Podyplomowych Studiów Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii        Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2003),
  •   Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze (od 2014),
  •   University of Insumbria Summer School on Environmental Law w Como (od 2017),
  •   Riga Graduate School of Law (od 2018) w Rydze.

W latach 2002 -2016 arbiter Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze.
Ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, ekspert Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, ekspert Komisji Europejskiej nr E64808N oraz konsultant UNEP.
W latach 1994 - 2006 członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Od roku 2005 członek Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus.
Od 2014 członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska, członek Prezydium PROŚ.
Od 2015 członek Advisory Group on Environmental Justice przy Komisji Europejskiej.
Od 1996 - reprezentuje rząd Polski na forum międzynarodowym: reprezentował Polskę w pracach nad Konwencją z Aarhus, w latach 2004 - 2017 członek Komitetu ds. Implementacji Konwencji z Espoo. W latach 1998-99 kierował pracami sekretariatu Konwencji z Aarhus w EKG ONZ w Genewie.
Ekspert Polskiej Izby Ekologii.
Członek Komitetu Człowiek i Środowisko przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (na okres kadencji 2003 - 2006).
Członek Komisji Prawa Ochrony Środowiska Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).
W latach 2002 - 2003 członek Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Środowiska.
W latach 2003 - 2004 członek Rady Doradców Ministra Środowiska.
W latach 2001 - 2006 wice-przewodniczący rządowej Komisji do spraw GMO.
W latach w latach 2000-2001 pełnił funkcję doradcy Ministra Środowiska w zakresie integracji europejskiej, zaś w roku 2010 roku był członkiem Grupy Doradczej Ministra Środowiska ds. Prezydencji UE.

Członek założyciel kilku polskich i międzynarodowych stowarzyszeń międzynarodowych, w tym Stowarzyszenia Prawników Ochrony Środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group) oraz Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych.

Ekspert prawny rządów Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Chin, Kazachstanu, Tadżykistanu, Kirgistanu, Mołdawii, Gruzji, Ukrainy, Uzbekistanu, Bułgarii, Albanii w sprawach reformy prawa ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, procedur transgranicznych, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, dostępu do informacji, udziału społeczeństwa oraz dostępu do sądow.
Ekspert prawny Komisji Gospodarczej ONZ dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC) doradzający w latach 2015-2018 w negocjacjach umowy międzynarodowej dotyczącej dostępu do informacji o środowisku, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz dostępu do sądu w sprawach ochrony środowiska zakończonej uchwaleniem w 2018 roku tzw. Escazu Agreement.

W latach 1978 – 1998 pracownik naukowy Zespołu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Autor/współautor, redaktor naukowy trzydziestu dwóch książek i ponad dwustu artykułów w języku polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim z zakresu prawa ochrony środowiska, a także dostępu do informacji, procedury administracyjnej i prawa europejskiego.

- zobacz CV
- see CV in English

do góry drukuj

Magdalena Bar

radca prawny

Wspólniczka kancelarii.

Wskazana jako „rekomendowany prawnik” w dziedzinie ochrony środowiska w katalogu Chambers Europe “Europe’s Leading Lawyers for Business” (w roku 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).

Autorka licznych opinii i ekspertyz prawnych z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, w tym zwłaszcza odpowiedzialności za szkody w środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony obszarów Natura 2000, udziału społeczeństwa, dostępu do informacji o środowisku, a także pozwoleń emisyjnych. Uczestniczyła, w tym jako koordynatorka, w wielu projektach obejmujących wskazane wyżej zagadnienia, dotyczących m.in. implementacji prawa unijnego w Polsce, opracowywania projektów zmian obowiązujących przepisów, a także wypełniania obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska przez przedsiębiorców.

Oceniała projekty dofinansowywane ze środków unijnych pod kątem wypełnienia przez nie wymagań prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko - na zlecenie m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PARP i urzędów marszałkowskich.

Przeprowadziła wiele szkoleń dotyczących prawnych aspektów ocen oddziaływania na środowisko, dostępu do informacji o środowisku, udziału społeczeństwa, odpowiedzialności za szkody w środowisku i innych.

Współautorka ok. dwudziestu publikacji książkowych w tym komentarzy do ustawy - Prawo ochrony środowiska (2001, 2011 i 2014 r.), podręcznika do prawa ochrony środowiska (2005), praktycznego poradnika dotyczącego wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (aktualizowany na bieżąco), a także komentarza do ustawy o odpadach (2001). Autorka licznych artykułów, opracowań i ekspertyz z zakresu prawa ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim), w tym przygotowywanych na zlecenie Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Środowiska i innych organów.

W latach 2008 - 2013 członkini Komitetu ds. przestrzegania Protokołu Woda i Zdrowie (Water and Health Protocol Compliance Committee).

W latach 2002 - 2003 uczestniczyła w negocjacjach nad protokołem EKG ONZ o odpowiedzialności cywilnej za szkody transgraniczne spowodowane niebezpieczną działalnością.

W latach 1997 – 1999 współpracownik Biura Informacji i Porad o Prawie Ekologicznym przy Towarzystwie Naukowym Prawa Ochrony Środowiska.

- zobacz CV
- see CV in English

do góry drukuj

Zbigniew Bukowski

dr habilitowany nauk prawnych, prof. UKW

Wspólnik kancelarii.

Członek Centrum Prawa Ekologicznego oraz Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska.

Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska, prorektor ds. finansów i organizacji na kadencję 2016-2020), profesor Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim.

W latach 1990 - 2002 r. ściśle związany z samorządem terytorialnym jako radny miejski i powiatowy, członek zarządu miasta Chełmna, wicemarszałek sejmiku samorządowego i starosta; w zakresie ochrony środowiska m.in. przewodniczący rady nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu oraz przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Związku Powiatów Polskich.
Autor i współautor blisko 200 prac naukowych, w tym: czternastu monografii, pięciu komentarzy prawniczych (o statusie monografii), dziesięciu prac zbiorowych pod redakcją naukową oraz sześciu podręczników (w tym jednego z czterema wydaniami), ponad 150 artykułów. Najważniejsze publikacje: Pozwolenie zintegrowane (2004), Ochrona klimatu w prawie Wspólnoty Europejskiej (2004), Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska (2005), Polskie administracyjne prawo materialne (2005), Międzynarodowy obrót odpadami (2005), Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (2006), Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ochrony środowiska (2006), Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej (2007), Prawo ochrony środowiska. Komentarz” (wraz z J. Ciechanowicz-McLean i B. Rakoczym) (2007), Zrównoważony rozwój w systemie prawa (2009), Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ocen oddziaływania na środowisko (2010), Prawo gospodarki odpadami (2014), Działalność lotnicza w Polsce (2015, współred.). Ponadto autor szeregu ekspertyz prawnych poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska, w tym ekspertyz dla Sejmu, Senatu, Komisji Europejskiej, współautor dla Ministerstwa Środowiska projektu ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami. Wypromował jednego doktora w dyscyplinie prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Był recenzentem pięciu prac doktorskich obronionych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; przewodniczący komisji w przewodzie habilitacyjnym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Recenzent wniosków NCN oraz czasopism "Studia Prawno- Ekonomiczne", "Przegląd Prawa Ochrony Środowiska", "Polish Yearbook of Environmental Law", "Białostockie Studia Prawnicze".

Uczestniczył w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych, m.in. IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce" (Szczecin 2013), Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska" (Toruń 2014), IV Konferencji Sieci Zrównoważonego Rozwoju pt. „Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym” (Toruń 2014), IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt."Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych" (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 2015). Współorganizator corocznych konferencji na temat lotnictwa i samorządu terytorialnego na UKW w Bydgoszczy oraz seminariów polsko-ukraińskich (organizowanych wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Lwowskiego). Wygłaszał referaty na ponad 100 konferencjach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych. Realizował projekty badawcze o charakterze statutowym. Jest członkiem rad naukowych pięciu czasopism polskich (Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Studia Bydgosko- Lwowskie. Prawo - samorząd terytorialny - gospodarka, Prawo i Środowisko, Polish Yearbook of Environmental Law, Quality in Sport) oraz jednego ukraińskiego. Jest członkiem komitetów redakcyjnych dwóch czasopism (Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Przegląd prawa ochrony środowiska). W zakresie dydaktycznym prowadzi ćwiczenia i wykłady z prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, organizacji ochrony środowiska, nauki o administracji, administracji publicznej, administracji publicznej w Europie, postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, kontroli administracji, ustroju samorządu terytorialnego, zarządzania danymi i informacjami w administracji, prawa planowania przestrzennego, prawa budowlanego, historii administracji, prawa międzynarodowego oraz administracyjnoprawnego statusu obywatela i cudzoziemca. Prowadził szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego dla licznych instytucji publicznych i prywatnych, w tym dla Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, licznych urzędów wojewódzkich i marszałkowskich oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

do góry drukuj

Jan Jerzmański (1957 – 2021)

dr nauk prawnych

Dr Jerzmański był wspólnikiem kancelarii od dnia jej powstania. Pełnił także funkcję wiceprezesa Centrum Prawa Ekologicznego we Wrocławiu. Pracował jako adiunkt na Uniwersytecie Opolskim - w Międzywydziałowym Instytucie Prawa i Administracji.

Był redaktorem komentarza do ustawy o odpadach z 2001 r., a także autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym komentarza do ustawy - Prawo ochrony środowiska z 2001 r. oraz komentarza do przepisów o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Przygotowywał opinie prawne - na zlecenie Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Środowiska i innych organów, a także przedsiębiorców. Był współautorem kilku wydań komentarzy do ustawy o odpadach z 1997 r., ustawy o ochronie przyrody z 1991 r., oraz ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r.

Artykuł wspomnieniowy o doktorze Janie Jerzmańskim ukazał się w Opolskich Studiach Administracyjno-Prawnych (nr 2/2021): https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/osap/article/view/4515/3911

do góry drukuj