Nasza kancelaria oferuje Panstwu usługi prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w zagadnieniach z zakresu poszczególnych aspektów polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska.

Jerzy Jendrośka

dr nauk prawnych

Wspólnik Zarządzający kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o. Prezes Centrum Prawa Ekologicznego

Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego: adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego i Prawa Międzynarodowego Publicznego oraz kierownik:
- Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Ochrony Środowiska
- Podyplomowego Studium Prawa Unii Europejskiej
- Podyplomowego Studium Europejskiej Polityki Regionalnej i Funduszy Unijnych

Wykładowca Podyplomowych Studiów Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2002 r. arbiter Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze.
Ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, ekspert Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, ekspert Komisji Europejskiej nr E64808N oraz konsultant UNEP.
W latach 1994 - 2006 członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko.
Od roku 2006 członek Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus.

Od 1996 - reprezentuje rząd Polski na forum międzynarodowym: reprezentował Polskę w pracach nad Konwencją z Aarhus, w latach 2004 - 2017 członek Komitetu ds. Implementacji Konwencji z Espoo.
W latach 1998-99 kierował pracami sekretariatu Konwencji z Aarhus w EKG ONZ w Genewie.

Ekspert Polskiej Izby Ekologii.
Członek Komitetu Człowiek i Środowisko przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (na okres kadencji 2003 - 2006).
Członek Komisji Prawa Ochrony Środowiska Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

W latach 2002 - 2003 członek Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Środowiska.
W latach 2003 - 2004 członek Rady Doradców Ministra Środowiska.
W latach 2001 - 2006 wice-przewodniczący rządowej Komisji do spraw GMO.
W latach w latach 2000-2001 pełnił funkcję doradcy Ministra Środowiska w zakresie integracji europejskiej, zaś od 2010 roku jest członkiem Grupy Doradczej Ministra Środowiska s.. Prezydencji UE.

Członek założyciel kilku polskich i międzynarodowych stowarzyszeń międzynarodowych, w tym Stowarzyszenia Prawników Ochrony Środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group), Ecosphere z siedzibą w Brukseli oraz Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych.

W latach 1978 – 1998 pracownik naukowy Zespołu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Autor lub współautor dwudziestu dziewięciu książek i ponad stu siedemdziesięciu artykułów w języku polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim z zakresu prawa ochrony środowiska, a także dostępu do informacji, procedury administracyjnej i prawa europejskiego.

- zobacz CV
- see CV in English

do góry drukuj

Jan Jerzmański

dr nauk prawnych

Wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o. Wiceprezes Centrum Prawa Ekologicznego we Wrocławiu.

Adiunkt na Uniwersytecie Opolskim - Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji, Zakład Administracyjnego Prawa Porównawczego i Prawa Ochrony Środowiska.

Redaktor komentarza do ustawy o odpadach z 2001 r.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym komentarza do ustawy - Prawo ochrony środowiska z 2001 r. oraz komentarza do przepisów o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej.
Autor licznych opinii prawnych przygotowywanych na zlecenie Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Środowiska i innych organów, a także przedsiębiorców. Współautor kilku wydań komentarzy do ustawy o odpadach z 1997 r., ustawy o ochronie przyrody z 1991 r., oraz ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r.
W latach 1994 - 2000 ekspert prawny w kilku zespołach realizujących projekty związane z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów WE (w ramach Phare) oraz konsultant Polskiego Narodowego Komitetu UNESCO-MAB.
W latach 2000 - 2001 ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska.
Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN - Oddział w Katowicach oraz Rady Karkonoskiego Parku Narodowego.

do góry drukuj

Magdalena Bar

radca prawny

Wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o. Wiceprezes Centrum Prawa Ekologicznego.

Wskazana jako „rekomendowany prawnik” w dziedzinie ochrony środowiska w rankingu „Rzeczpospolitej” (za lata 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 i 2016) oraz w katalogu Chambers Europe “Europe’s Leading Lawyers for Business” (w roku 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017).

Autorka licznych opinii i ekspertyz prawnych z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, w tym zwłaszcza odpowiedzialności za szkody w środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony obszarów Natura 2000, udziału społeczeństwa, dostępu do informacji o środowisku, a także pozwoleń emisyjnych.

Uczestniczyła, w tym jako koordynator, w wielu projektach obejmujących wskazane wyżej zagadnienia, dotyczących m.in. implementacji prawa unijnego w Polsce, opracowywania projektów zmian obowiązujących przepisów, a także wypełniania obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska przez przedsiębiorców.

Ekspert prawny oceniający projekty dofinansowywane ze środków unijnych pod kątem wypełnienia przez nie wymagań prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko - na zlecenie m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PARP i urzędów marszałkowskich.

Wykładowca podczas szkoleń dotyczących prawnych aspektów ocen oddziaływania na środowisko, udziału społeczeństwa, odpowiedzialności za szkody w środowisku, dostępu do informacji o środowisku i innych.

Współautorka ok. dwudziestu publikacji książkowych w tym komentarzy do ustawy - Prawo ochrony środowiska (2001, 2011 i 2014 r.), podręcznika do prawa ochrony środowiska (2005), praktycznego poradnika dotyczącego wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (aktualizowany na bieżąco), a także komentarza do ustawy o odpadach (2001).
Autorka licznych artykułów, opracowań i ekspertyz z zakresu prawa ochrony środowiska (w języku polskim i angielskim), w tym przygotowywanych na zlecenie Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Środowiska i innych organów.

W latach 2008 - 2013 członek Komitetu ds. przestrzegania Protokołu Woda i Zdrowie (Water and Health Protocol Compliance Committee).

Członek założyciel Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych, członek Towarzystwa Prawa Ochrony Środowiska Europy Środkowo-Wschodniej i Nowych Państw Niepodległych (GUTA).

W latach 2002 - 2003 uczestniczyła w negocjacjach nad protokołem EKG ONZ o odpowiedzialności cywilnej za szkody transgraniczne spowodowane niebezpieczną działalnością.

W latach 1997 – 1999 współpracownik Biura Informacji i Porad o Prawie Ekologicznym przy Towarzystwie Naukowym Prawa Ochrony Środowiska.

- zobacz CV
- see CV in English

do góry drukuj

Zbigniew Bukowski

dr habilitowany nauk prawnych

Wspólnik kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, Sp. z o.o. Członek Centrum Prawa Ekologicznego oraz Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska.
Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska, prorektor-elekt ds. finansów i organizacji na kadencję 2016-2020), profesor Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim.
W latach 1990 - 2002 r. ściśle związany z samorządem terytorialnym jako radny miejski i powiatowy, członek zarządu miasta Chełmna, wicemarszałek sejmiku samorządowego i starosta; w zakresie ochrony środowiska m.in. przewodniczący rady nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu oraz przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Związku Powiatów Polskich.
Autor i współautor blisko 200 prac naukowych, w tym: czternastu monografii, pięciu komentarzy prawniczych (o statusie monografii), dziesięciu prac zbiorowych pod redakcją naukową oraz sześciu podręczników (w tym jednego z czterema wydaniami), ponad 150 artykułów. Najważniejsze publikacje: Pozwolenie zintegrowane (2004), Ochrona klimatu w prawie Wspólnoty Europejskiej (2004), Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska (2005), Polskie administracyjne prawo materialne (2005), Międzynarodowy obrót odpadami (2005), Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (2006), Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ochrony środowiska (2006), Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej (2007), Prawo ochrony środowiska. Komentarz” (wraz z J.Ciechanowicz-McLean i B.Rakoczym) (2007), Zrównoważony rozwój w systemie prawa (2009), Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ocen oddziaływania na środowisko (2010), Prawo gospodarki odpadami (2014), Działalność lotnicza w Polsce (2015, współred.). Ponadto autor szeregu ekspertyz prawnych poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska, w tym ekspertyz dla Sejmu, Senatu, Komisji Europejskiej, współautor dla Ministerstwa Środowiska projektu ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami.
Wypromował jednego doktora w dyscyplinie prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Był recenzentem pięciu prac doktorskich obronionych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; przewodniczący komisji w przewodzie habilitacyjnym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Recenzent wniosków NCN oraz czasopism "Studia Prawno- Ekonomiczne", "Przegląd Prawa Ochrony Środowiska", "Polish Yearbook of Environmental Law", "Białostockie Studia Prawnicze".
Uczestniczył w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych, m.in. IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce" (Szczecin 2013), Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska" (Toruń 2014), IV Konferencji Sieci Zrównoważonego Rozwoju pt. „Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym” (Toruń 2014), IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt."Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych" (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 2015). Współorganizator corocznych konferencji na temat lotnictwa i samorządu terytorialnego na UKW w Bydgoszczy oraz seminariów polsko-ukraińskich (organizowanych wraz z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Lwowskiego). Wygłaszał referaty na ponad 100 konferencjach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych.
Realizował projekty badawcze o charakterze statutowym. Jest członkiem rad naukowych pięciu czasopism polskich (Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Studia Bydgosko- Lwowskie. Prawo - samorząd terytorialny - gospodarka, Prawo i Środowisko, Polish Yearbook of Environmental Law, Quality in Sport) oraz jednego ukraińskiego. Jest członkiem komitetów redakcyjnych dwóch czasopism (Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Przegląd prawa ochrony środowiska).
W zakresie dydaktycznym prowadzi ćwiczenia i wykłady z prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, organizacji ochrony środowiska, nauki o administracji, administracji publicznej, administracji publicznej w Europie, postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego, kontroli administracji, ustroju samorządu terytorialnego, zarządzania danymi i informacjami w administracji, prawa planowania przestrzennego, prawa budowlanego, historii administracji, prawa międzynarodowego oraz administracyjnoprawnego statusu obywatela i cudzoziemca. Prowadził szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego dla licznych instytucji publicznych i prywatnych, w tym dla Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, licznych urzędów wojewódzkich i marszałkowskich oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

do góry drukuj

Ponadto nasza kancelaria współpracuje ze specjalistami z zakresu prawa ochrony środowiska z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz rozległą praktyką w tej dziedzinie w kraju i zagranicą.