Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • od października 2009 r. - doradztwo w zakresie polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 – dla Gminy Rewal. Ekspertem prawnym pracującym nad tym projektem była Magdalena Bar.

 • maj 2009 r. – grudzień 2010 r. - realizacja projektu polegającego na weryfikacji prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z krajowego prawa środowiskowego oraz wspólnotowych dyrektyw środowiskowych przez podmioty (beneficjentów) realizujących tzw. projekty indywidualne. Projekt był realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i polegał na przeprowadzeniu weryfikacji wskazanych przez MRR przedsięwzięć pod kątem prawidłowości przeprowadzonych dla nich procedur OOŚ. Projekt był koordynowany przez Jerzego Jendrośkę i Magdalenę Bar, brał w nim udział także Sergiusz Urban.

 • od czerwca 2008 r. - doradztwo i szkolenia w zakresie polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 – dla Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z pełnieniem przez ten Urząd roli Instytucji Zarządzającej funduszami dostępnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadania obejmowały weryfikację przygotowanej przez Urząd Marszałkowski dokumentacji projektowej, a także przeprowadzenie kilku szkoleń dla beneficjentów RPO. Ekspertami pracującymi nad tym projektem byli M. Bar i J. Jendrośka.

 • lipiec – listopad 2009 r. - przygotowanie analizy prawnej dotyczącej systemu zarządzania likwidacją CO2 ze zwałowisk powęglowych – na zlecenie Politechniki Śląskiej. Ekspertem prawnym biorącym udział w projekcie był Zbigniew Bukowski.

 • czerwiec – wrzesień 2009 r. - dokonanie weryfikacji dokumentacji ok. 20 projektów przedstawionych Urzędowi Marszałkowskiemu w Toruniu do dofinansowania z funduszy europejskich, pod kątem ich zgodności z polskimi i wspólnotowymi przepisami dotyczącymi OOŚ. Projekt realizowany był na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Weryfikacja polegała na identyfikacji ewentualnych uchybień w procedurach OOŚ oraz wskazania możliwych środków naprawczych. Ekspertem prawnym biorącym udział w projekcie był Zbigniew Bukowski

 • lipiec 2009 r. - przygotowanie – na zlecenie UKIE – ekspertyzy prawnej dotyczącej postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Gazociągu Północnego oraz możliwości działania Polski w tym zakresie. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar.

 • marzec – kwiecień 2009 r. - przygotowanie ekspertyzy pt. “Wymagania ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle wymagań prawa wspólnotowego” – na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

 • od lutego 2009 r. - obsługa prawa WFOŚiGW w Zielonej Górze w zakresie wymagań polskich i wspólnotowych przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000

 • od stycznia 2009 r. - obsługa prawa gminy Końskie w zakresie wymagań polskich i wspólnotowych przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000 przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Końskie


Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • listopad 2009 r. – listopad 2010 r. – udział w projekcie “Analiza zgodności ustawodawstwa transponującego wspólnotowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska” (Conformity checking of measures by Memeber States to transpose Directives in the sector of the environment; Milieu Project No. 1284.09) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich. Projekt obejmował dyrektywy 2001/81/WE i 2006/66/WE.

 • październik 2009 r. – wrzesień 2010 r. – udział w projekcie dotyczącym pomocy Ukrainie w prawidłowej implementacji Konwencji z Espoo i Konwencji z Aarhus (“Support to Ukraine to implement the Espoo and Aarhus Conventions”). Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Ekspertem prawnym w tym projekcie jest Jerzy Jendrośka.

 • sierpień – wrzesień 2009 r. - udział w projekcie dotyczącym badania regulacji prawnych udziału społeczeństwa w państwach członkowskich (przygotowanie raportu dotyczącego Polski). Projekt koordynowany był przez Institute for European Environmental Policy i polegał na opisaniu obowiązujących w Polsce procedur związanych z udziałem społeczeństwa w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz z dostępem do informacji o środowisku – w kontekście transpozycji dyrektywy 2009/31/WE. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar.

 • lipiec – wrzesień 2009 r. - w projekcie “Sankcje mające zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia REACH” (Penalties applicable for infringement of the provisions of the REACH Regulation in the Member States; Milieu Project No. 1239.08) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Zbigniew Bukowski.

 • czerwiec – lipiec 2009 r. - udział w projekcie realizowanym w ramach inicjatywy JASPERS dotyczącym zagadnienia pomocy publicznej na realizację projektów z z zakresu kultury na Cyprze. Projekt realizowany był w wspólnie z firmami Milieu z Brukseli i COWI z Danii. Ekspertem prawnym pracującym nad tym projektem był Marcin Stoczkiewicz

 • czerwiec – lipiec 2009 r. - udział w projekcie realizowanym w ramach inicjatywy JASPERS dotyczącym zagadnienia pomocy publicznej na realizację hali sportowej w Koszlinie. Projekt realizowany był w wspólnie z firmami Milieu z Brukseli i COWI z Danii. Ekspertem prawnym pracującym nad tym projektem był Marcin Stoczkiewicz

 • luty – grudzień 2009 r. - udział w projekcie “Analiza zgodności ustawodawstwa transponującego wspólnotowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska” (Conformity checking of measures by Memeber States to transpose Directives in the sector of the environment; Milieu Project No. 1239.08) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich. Projekt obejmował dyrektywy 2004/12/WE i 2006/21/WE

 • luty – lipiec 2009 r. - udział w projekcie realizowanym w ramach inicjatywy JASPERS dotyczącym zagadnienia pomocy publicznej na realizację w Polsce projektów badawczo-rozwojowych (Review and complement the Feasibility Studies for five R&D infrastructure projects in Poland). Projekt realizowany był w wspólnie z firmami Milieu z Brukseli i COWI z Danii. Ekspertem prawnym pracującym nad tym projektem był M. Stoczkiewicz


Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 14 – 15 grudnia 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Instytucji Certyfikującej), Kraków

 • 11 grudnia 2009 r. - Magdalena Bar – wykład na temat prawnych regulacji ochrony obszarów Natura 2000 – podczas organizowanego przez Fundację Ekorozwoju seminarium “Natura 2000 w praktyce”, Wrocław

 • 26 listopada 2009 r. - Sergiusz Urban – wykład na temat dostępu do informacji o środowisku – podczas szkolenia dla pracowników Lasów Państwowych, Nagórzyce

 • 19 – 20 listopada 2009 r. - Zbigniew Bukowski, Marcin Stoczkiewicz – wygłoszenie referatów podczas organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencji “Zmiany klimatu a społeczeństwo” (Z. Bukowski – referat pt. Administracyjnoprawne instrumenty ochrony klimatu, M. Stoczkiewicz – referat pt. Pomoc państwa a zmiany klimatu), Warszawa

 • 12 – 13 listopada 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Szczecin

 • 9 – 10 listopada 2009 r. - Zbigniew Bukowski, Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla urzędników zaangażowanych w prowadzenie procedur OOŚ w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Górzno

 • 5 – 6 listopada 2009 r. - Jerzy Jendrośka, Zbigniew Bukowski, Magdalena Bar – udział w organizowanej przez Uniwersytet Opolski konferencji “Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej w prawie polskim i wspólnotowym”, J. Jendrośka wygłosił referat pt. Problemy na tle styku różnych reżimów prawnych dostępu do informacji w prawie wspólnotowym i prawie polskim, a Z. Bukowski – referat pt. Odmowa udostępniania informacji o środowisku, Izbicko

 • 19 – 20 października 2009 r. - Zbigniew Bukowski, Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla urzędników zaangażowanych w prowadzenie procedur OOŚ w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Górzno

 • 19 października 2009 r. - Jerzy Jendrośka - prezentacja na temat orzecznictwa Komitetu ds.. Przestrzegania Konwencji z Aarhus w kwestii udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska (The opinions of the Aarhus Committee as guidance for public participation procedures), podczas organizowanej przez Centrul de Resurse Juridice konferencji zatytułowanej “Environment Impact Assessment (EIM) and Environment Strategic Assessment (ESM) - process of transposition and implementation at the level of the stakeholders”, Bukareszt

 • 14 – 15 października 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla beneficjentów RPO Województwa Zachodniopomorskiego, Koszalin

 • 12 – 13 października 2009 r. - Zbigniew Bukowski, Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla urzędników zaangażowanych w prowadzenie procedur OOŚ w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Górzno

 • 8 października 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych strategicznych ocen oddziaływała na środowisko w prawie wspólnotowym i polskim – podczas organizowanego przez firmę Hallmark Events seminarium “Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko” przeznaczonego dla urzędników różnych szczebli administracji, Warszawa

 • 28 września 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział w organizowanej prze EEB oraz European Trade Unions i Social Platform konferencji zatytułowanej “EU leadership on sustainability”, Bruksela

 • 21 – 22 września 2009 r. - Zbigniew Bukowski, Sergiusz Urban – udział w organizowanej przez Uniwersytet Łódzki i Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej konferencji pt. Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne; Z. Bukowski przedstawiał prezentację pt. Instytucja biegłych w sprawach z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności ochrony przyrody, Łódź

 • 14 – 15 września 2009 r. - Zbigniew Bukowski, Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla uzrędników zaangażowanych w prowadzenie procedur OOŚ w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Górzno

 • 9 – 10 września 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla beneficjentów RPO Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin

 • 17 – 18 lipca 2009 r. - Marcin Stoczkiewicz – udział w spotkaniu Grupy Roboczej EEB do spraw instrumentów ekonomicznych, Londyn

 • 29 czerwca 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych strategicznych ocen oddziaływała na środowisko w prawie wspólnotowym i polskim – podczas organizowanego przez firmę Hallmark Events seminarium “Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko” przeznaczonego dla urzędników różnych szczebli administracji, Warszawa

 • 24 – 25 czerwca 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział i prowadzenie sesji podczas organizowanej przez Association Nationale des Commissions Locales d’Informations konferencji dotyczącej prakatycznej implementacji Konwencji z Aarhus w odniesieniu do zagadnień energetyki jądrowej (European workshop on the practical implementation of the Aarhus Convention in the nuclear field), Luksemburg

 • 18 – 19 czerwca 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prezentacja na temat dostępu do informacji w Polsce (Legal Framework for Access to Environmental Information in Poland) podczas organizowanej przez die Landesbeauftragte fuer den Datenschutz und fuer das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg konferencji poświęconej tej tematyce, zatytułowanej “Access to Environmental Information – Freedom of Information in favour of Environmental Protection?”, Pocztam

 • 11 czerwca 2009 r. - Magdalena Bar – udział w spotkaniu Grupy Roboczej EEB do spraw IPPC, Bruksela

 • 9 czerwca 2009 r. - Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Białystok

 • 8 czerwca 2009 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ i innych aspektów prawa ochrony środowiska – dla pracowników Gazowni Wrocławskiej, Wrocław

 • 6 czerwca 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla członków Polskiej Izby Ekologii, Ustroń – Jaszowiec

 • 18 maja 2009 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla beneficjentów środków unijnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń

 • 7 – 8 maja 2009 r. - Magdalena Bar, Andrzej Graczyk – prowadzenie szkolenia na temat polskich w wspólnotowych regulacji prawnych (M. Bar) i aspektów ekonomicznych (A. Graczyk) odpowiedzialności za szkody w środowisku – dla pracowników AXA, Otwock pod Warszawą

 • 28 kwietnia 2009 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla beneficjentów środków unijnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń

 • 23 – 24 kwietnia 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział w warsztatach dotyczących rozwiązywania konfliktów społecznych związanych z realizacją dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych (Strategic conflict management of large infrastructure projects), organizowanych przez conCISE.net, Darmstadt

 • 23 kwietnia 2009 r. - Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych dotyczących dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w ochronie środowiska w prawie wspólnotowym i w przepisach polskich – dla pracowników RDOŚ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp.

 • 20 – 21 kwietnia 2009 r. - Magdalena Bar, Andrzej Graczyk – prowadzenie szkolenia na temat polskich w wspólnotowych regulacji prawnych (M. Bar) i aspektów ekonomicznych (A. Graczyk) odpowiedzialności za szkody w środowisku – dla pracowników Ergo Hestia S.A., Gdańsk

 • 16 – 17 kwietnia 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prezentacja na temat działalności Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus (The Compliance Mechanism of the Convention; overview of the decisions of the Compliance Committee) oraz przewodniczenie pracom grup roboczych podczas organizowanej przez Prezydencję Czeską międzynarodowej konferencji dotyczącej stosowania Konwencji z Aarhus w praktyce (International conference on the implementation of the Aarhus Convention in practice), Brno, Czechy

 • 16 kwietnia 2009 r. - Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Lasów Państwowych, Sulęczyno koło Gdańska

 • 2 – 3 kwietnia 2009 r. - Magdalena Bar – prezentacja na temat implementacji dyrektywy ptasiej w Polsce oraz prowadzenie sesji podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europäische Rechtsakademie w Trewirze z okazji 30 rocznicy przyjęcie dyrektywy ptasiej (Marking 30 years of the Wild Birds Directive), Trewir, Niemcy

 • 30 marca 2009 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych dotyczących OOŚ oraz gospodarki odpadami – w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników NFOŚiGW, Warszawa

 • 18 marca 2009 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych dotyczących dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w ochronie środowiska w prawie wspólnotowym i w przepisach polskich – dla pracowników Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Kraków

 • 16 marca 2009 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie wykładu pt. “Nowe zadania nadzoru budowlanego w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszary Natura 2000″ – dla pracowników nadzoru budowlanego, Jurata

 • 11 marca 2009 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych dotyczących dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w ochronie środowiska w prawie wspólnotowym i w przepisach polskich – dla pracowników Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Kraków

 • 7 – 9 marca 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział, w charakterze arbitra, w zorganizowanym przez Uniwersytet w Kopenhadze międzynarodowym konkursie dla studentów prawa, dotyczącym zmian klimatycznych (The Copenhagen Competition: Protocol on Climate Change – an international negotiation competition; http://climate.ku.dk/copenhagencompetition)

 • 25 – 26 lutego 2009 r. - Jerzy Jendrośka – wykład na temat Konwencji z Aarhus podczas Pierwszych krajowych warsztatów na temat OOŚ w Turcji (1st National EIA Workshop), Antalya, Turkey

 • 24 lutego 2009 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Toruń

 • 20 lutego 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu ekspertów prawa ochrony środowiska dotyczącym egzekwowania prawa (Environmental Lawforce Expert Meeting), Gandawa, Belgia

 • 18 lutego 2009 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Toruń

 • 12 – 13 lutego 2009 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat polskiego prawa ochrony środowiska – dla pracowników Towarzystwa Ubezpieczeniowego AXA, Otwock pod Warszawą

 • 10 lutego 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez firmę DCRL szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich, Wrocław

 • 9 lutego 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla WFOŚiGW w Kielcach, Kielce

 • 22 – 23 stycznia 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie warsztatów organizowanych przez EKG ONZ i OBWE, dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości przewidzianego w Konwencji z Aarhus, a także działalności tzw. Aarhus Centers (“Aarhus Centers Co-ordinantion Meeting”, Wiedeń, Austria

 • 20-21 stycznia 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Szczecin

 • 19 stycznia 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, Wrocław

 • 16 stycznia 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników Urzędu Miasta w Legnicy, Legnica

 • 14 stycznia 2009 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników Starostwa Powiatowego w Złotoryji i gmin Powiatu Złotoryjskiego, Złotoryja

 • 12 – 13 stycznia 2009 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników NFOŚiGW, Warszawa

Działalność międzynarodowa

 • 15 – 18 grudnia 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dwudziestym szóstym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 22 – 25 września 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dwudziestym piątym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 14 – 18 września 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział w siedemnastym spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 8 – 10 lipca 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział w jedenastym spotkaniu Grupy Roboczej Stron Konwencji z Aarhus, Genewa

 • 30 czerwca – 3 lipca 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dwudziestym czwartym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 31 marca – 3 kwietnia 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dwudziestym trzecim spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 10 – 12 marca 2009 r. - Jerzy Jendrośka – udział w szesnastym spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 25 – 26 lutego 2009 r. - Magdalena Bar – udział w trzecim spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Protokołu “Woda i Zdrowie” (Compliance Committee), Genewa

do góry     drukuj