Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • od maja 2001 - świadczenie pomocy prawnej dla Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych z siedzibą w Warszawie

 • Marzec 2001 r. – kwiecień 2002 r. - realizacja projektu “Planowanie środowiskowe oraz budowanie potencjału (CTRN 00 1933A)” finansowanego z funduszu rządu Wlk. Brytanii (DFID). Projekt obejmował:

  • Przygotowanie serii przewodników prawnych dotyczących piętnastu kluczowych kwestii z zakresu prawa ochrony środowiska;
  • Bieżące konsultacje wniosków o dofinansowanie z funduszu Phare przygotowywanych w województwie lubelskim – pod kątem wypełniania przez nie wymogów prawa ochrony środowiska
  • Przeprowadzenie trzech szkoleń dla urzędników administracji samorządowej i rządowej (wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych), Lublin, Zamość, Chełm:
   1. 4-6 czerwca 2001 r. – na temat ocen oddziaływania na środowisko;
   2. 25-27 czerwca 2001 r. - na temat gospodarowania odpadami
   3. 21-23 listopada 2001 r. - na temat zasad wydawania pozwoleń emisyjnych, w tym zintegrowanych


Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 11-12 grudnia 2001 r. - Jerzy Jendrośka i Marcin Stoczkiewicz – przeprowadzenie wykładów podczas szkolenia dla pracowników administracji 8 województw północnej Polski na temat nowych regulacji prawnych ocen oddziaływania na środowisko, dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, zorganizowanych przez Ministerstwo Środowiska oraz Duńską Agencję Ochrony Środowiska

 • 14-17 listopada 2001 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie drugich międzynarodowych warsztatów na temat konwencji z Aarhus dla przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych dla regionu południowego Kaukazu, zorganizowanych wspólnie przez EKG ONZ, UNEP i OBWE (“Aarhus Convention Regional Workshop for South Caucasus”), Erewan, Armenia

 • 13 listopada 2001 r. - Jerzy Jendrośka – szkolenie dla wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska na temat nowych przepisów o dostępie do informacji, w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

 • 12-15 listopada 2001 r. - Elżbieta Kaleta-Jagiełło, Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia “Środki finansowo-prawne ochrony środowiska w nowej ustawie – Prawo ochrony środowiska”, organizowanego przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A., Zakopane

 • 5-8 listopada 2001 r. – Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia “Proces inwestycyjny a ochrona środowiska”, organizowanego przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A., Zakopane

 • 21-24 października 2001 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia “Prawo ochrony środowiska – interpretacje prawne”, organizowanego przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A., Kazimierz Dolny

 • 28 września 2001 r. - Magdalena Bar – wykład pt. “Prawo ochrony środowiska w Polsce” – w ramach Studium ochrony środowiska dla samorządów lokalnych; Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego, Wrocław

 • 19 września 2001 r. - Magdalena Bar – wykład pt. “Nowe regulacje w zakresie zagospodarowania odpadów organicznych na tle przepisów UE”, Konferencja “Kompostowanie odpadów – dobry interes czy uciążliwa konieczność?”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Osieczany

 • 6 czerwca 2001 r. – Jan Jerzmański – wykład na temat dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska, Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego, Wrocław

 • Marzec – czerwiec 2001 - wykłady podczas cyklu szkoleń nt. polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska, organizowanego przez Europejskie Centrum Proekologiczne oraz Duńską Szkołę Administracji Publicznej, w ramach projektu polsko – duńskiego projektu “W drodze do Unii Europejskiej”, Krzyżowa.

  W ramach projektu przeprowadzono cztery szkolenia:

  • 15 – 16 marca 2001 r. - “Ustawodawstwo horyzontalne w ochronie środowiska”
  • 5 – 6 kwietnia 2001 r. - “Dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń – IPPC”
  • 30 – 31 maja 2001 r. - “Gospodarka wodna: woda pitna, ścieki”
  • 20 – 21 czerwca 2001 r. - “Zagospodarowanie odpadów”

 • 22 maja 2001 r. - Magdalena Bar – wykład i prowadzenie warsztatów dla uczestników projektu “Podaj Dłoń Naturze” na temat tworzenia form ochrony przyrody oraz możliwości działania i uprawnień społeczności lokalnych i organizacji ekologicznych w tym zakresie. Projekt “Podaj Dłoń Naturze” realizowany jest w Polsce przez FWIE z Krakowa oraz 4 inne organizacje ekologiczne we współpracy z angielską organizacją uniwersytecką Community Environmental Educational Development (CEED), University of Sunderland i dotyczy głównie ochrony bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych.

 • 9 maja 2001 r. - Jerzy Jendrośka – udział w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych, Warszawa

 • 9 maja 2001 r. - Magdalena Bar – referat “Zmiany organizacyjne związane z wykonywaniem ochrony przyrody”, seminarium poświęcone zagadnieniom nowelizacji ustawy o ochronie przyrody organizowane przez Wojewodę Mazowieckigo dla wojewódzkich konserwatorów przyrody, Jedlnia k. Radomia

 • 19 kwietnia 2001 r. - Magdalena Bar – wykłady podczas warsztatów dla liderów organizacji pozarządowych: “Zmiana ustawy o ochronie przyrody wprowadzona nowelizacją z 7 grudnia 2000 r.” oraz “Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie oraz udział społeczny w postępowaniach związanych z ochroną środowiska”, Stowarzyszenie “Wolę Być”, Szczecin

 • 26 – 28 marca 2001 r. - organizacja i prowadzenie szkolenia pt. “Nowe regulacje w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie”, Polanica Zdrój, wykłady – Jerzy Jendrośka

 • 22 marca 2001 r. - Magdalena Bar – wykład “Omówienie znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody i wynikających z niej uprawnień samorządów terytorialnych”, podczas warsztatów “Tworzenie form ochrony przyrody przez organy samorządu terytorialnego”, organizowanych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

 • 12 marca 2001 r. - Jerzy Jendrośka – wykład “Dostęp do informacji jako warunek społecznej aktywności” – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Uniwersytet Warszawski

 • 12 marca 2001 r. - Jan Jerzmański – wykład “Stan negocjacji z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. Stanowisko negocjacyjne” – podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Wrocław

 • 23 lutego 2001 r. - Jerzy Jendrośka – wykład “Die Aarhus – Konvention im Uberblick – Entstehungsgeschichte und Zielsetzungen” na konferencji “Neue Perspektiven fur die Umwelt durch die Aarhus – Konvention – Umweltinformation, Partizipation und Zugang zum recht”, Wiedeń

 • 12-13 stycznia 2001 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org) – referat pt. Aarhus Convention: Towards New Era in Granting Individual Rights in International Environmental Law na międzynarodowej konferencji Individual Rights to Environmental Protection in the EU Constitution, organizowanej przez Uniwersytet w Bremie, Brema


Działalność międzynarodowa (w tym uczestnictwo w negocjacjach międzynarodowych)

 • 3 – 7 grudnia 2001 r. - Jerzy Jendrośka – jako przewodniczący delegacji polskiej uczestniczy w trzecim spotkaniu grupy roboczej powołanej do negocjacji protokołu Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) do Konwencji z Aarhus

 • 27-29 listopada 2001 r. - Jerzy Jendrośka – jako wiceprzewodniczący biura Konwencji z Aarhus uczestniczy w spotkaniu grupy roboczej powołanej do przygotowania pierwszego spotkania stron Konwencji z Aarhus (www.unece.org/env/pp/), Genewa

 • 21-23 listopada 2001 r. - Jerzy Jendrośka – jako wiceprzewodniczący grupy roboczej negocjującej protokół na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w ramach Konwencji z Espoo uczestniczy w trzecim spotkaniu negocjacyjnym w Orvieto we Włoszech

 • 24-30 września 2001 r. - Jerzy Jendrośka – udział w drugim spotkaniu Grupy Roboczej w sprawie opracowania Protokołu dotyczącego strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, Genewa

 • 4-6 lipca 2001 r. - Jerzy Jendrośka – drugie spotkanie negocjacyjne w sprawie protokołu PRTR, Genewa

 • 22-25 czerwca 2001 r. - Jerzy Jendrośka – spotkanie przedstawicieli wszystkich konwencji EKG ONZ dotyczących udziału społecznego w kontroli przestrzegania przepisów, Genewa

 • 14-16 maja 2001 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo z ramienia rządu polskiego w I spotkaniu Grupy Roboczej negocjującej protokół na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w ramach konwencji z Espoo. Do negocjacji przystąpiły 32 państwa, w obradach brali udział również przedstawiciele WHO, REC oraz Europejskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych EKO-FORUM. W trakcie obrad dr Jerzy Jendrośka wybrany został vice przewodniczącym Grupy Roboczej prowadzącej negocjacje.


Działalność legislacyjna

 • 18-19 stycznia 2001 r. - Jerzy Jendrośka – udział w zebraniu w Ministerstwie Ochrony Środowiska na temat Integracji Europejskiej

do góry     drukuj