Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • wrzesień 2004 – maj 2005 r. - obsługa prawna projektu Phare EUROPAAID/116215/C/SV/PHA, dotyczącego wdrażania w Polsce wspólnotowych przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC)

 • czerwiec 2004 r. – sierpień 2005 r. – obsługa prawna prowadzonego przez Federację Zielonych GAJA projektu “Przejrzystość zarządzania lasami publicznymi na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie Puszczy Białowieskiej”

 • czerwiec 2004 r. – maj 2005 r. - obsługa prawna prowadzonego przez Społeczny Instytut Ekologiczny projektu “Monitoring dystrybucji soi genetycznie modyfikowanej, analiza rynku żywnościowego i paszowego”

 • październik – grudzień 2004 r. - opracowanie raportu na temat prawidłowości wypełnienia wymagań prawa wspólnotowego z zakresu udziału społecznego i ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji budowy metra warszawskiego – dla celów ubiegania się o dofinansowanie ze środków wspólnotowych – na zlecenie Urzędu Miasta Warszawy

 • luty – sierpień 2004 r. - na zlecenie Ministerstwa Środowiska – realizacja projektu “Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązującego prawa krajowego i Unii Europejskiej”. Projekt obejmował przygotowanie i wydanie podręcznika dla urzędników (“Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do informacji publicznej”, red. J. Jendrośka, wyd. Ministerstwo Środowiska, 2004) oraz przygotowanie ekspertyzy na temat zgodności polskiego prawa z dyrektywą 2004/3/WE i zmian w polskich przepisach koniecznych dla jej transpozycji

 • czerwiec 2004 r. – marzec 2005 r. - obsługa prawna prowadzonego przez Polską Zieloną Sieć projektu “Publiczny nadzór nad działalnością funduszy ochrony środowiska w Polsce”

 • od maja 2001 - świadczenie pomocy prawnej dla Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych z siedzibą w Warszawie


Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • listopad 2004 – styczeń 2005 r. - przygotowanie serii ekspertyz prawnych na temat polskich regulacji z zakresu prawa ochrony środowiska i podstaw prawnych funkcjonowania funduszy wspólnotowych w Polsce – na zlecenie firmy konsultingowej CEEN z Wiednia

 • listopad – grudzień 2004 r. - uczestnictwo w prowadzonym przez OBWE projekcie “Przegląd ustawodawstwa Tadżykistanu w zakresie ochrony środowiska w kontekście przestrzegania Konwencji z Aarhus”. Projekt obejmował analizę ustawodawstwa Tadżykistanu wraz z przygotowaniem odpowiedniego raportu i rekomendacji, a także konsultacje i spotkania doradcze prowadzone w Duszanbe (Tadżykistan) przez Jerzego Jendrośkę

 • maj – sierpień 2004 r. - udział w projekcie “Analiza zgodności ustawodawstwa transponującego wspólnotowe przepisy dotyczące BHP” (Milieu Project No. 1123.04) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENTR) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich.

 • styczeń – październik 2004 r. - prowadzenie i koordynacja projektu “Sankcje inne niż karne w ochronie środowiska w wybranych krajach kandydujących do UE”. Projekt realizowany był na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) i obejmował analizę ustawodawstwa i praktyki stosowania prawa w pięciu krajach przystępujących do UE w 2004 r. Projekt był realizowany wspólnie ekspertami prawnymi z innych państw akcesyjnych i z firmą konsultingową Milieu z Brukseli.

 • czerwiec 2004 r. - uczestnictwo w prowadzonym we współpracy z OBWE w Kirgistanie projekcie “Przegląd kirgiskiego ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska pod kątem zgodności z Konwencją z Aarhus” (“Reviewing the environmental legislation in compliance with the Aarhus Convention in Kyrgistan”). Ekspertem prawnym uczestniczącym w projekcie był Jerzy Jendrośka.


Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 17-19 grudnia 2004 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia z zakresu europejskiego prawa ochrony środowiska – dla przedstawicieli organizacji ekologicznych, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

 • 13 grudnia 2004 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji publicznej i informacji o środowisku i jego ochronie dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Poznań

 • 10 grudnia 2004 r. - Jan Jerzmański – uczestnictwo i wykład “Udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych w sprawach dotyczących środowiska jako procedura prawna” – w ramach organizowanych przez Polski Klub Ekologiczny warsztatów “Udział społeczeństwa w zrównoważonym rozwoju lokalnym”, Wrocław

 • 9 grudnia 2004 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji publicznej i informacji o środowisku i jego ochronie dla pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, Warszawa

 • 8 grudnia 2004 r. - Jerzy Jendrośka – wykład “Proces integracji Polski z Unią Europejską w aspekcie ochrony środowiska” – podczas sesji popularnonaukowej “Ochrona środowiska – integracja – obywatele” zorganizowanej przez Ekobibliotekę Legnickiej Biblioteki Publicznej, Legnica

 • 15 listopada 2004 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo i wystąpienia podczas organizowanego przez Abrys Sp. z o.o. VIII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego przy Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2004

 • 13 listopada 2004 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo i wykład “The UN-ECE, the EU and environmental democracy” – podczas konferencji organizowanej z okazji 25 rocznicy przyjęcia Konwencji w sprawie zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości “Does the EU lead Europe on environmental policy? Supranationalism and intergovernmentalism in regional environmental cooperation”, Bruksela

 • październik 2004 r. - uczestnictwo w serii organizowanych przez Logonet sp. z o.o. szkoleń “Dostęp do informacji w administracji publicznej – prawo i praktyka” i prowadzenie wykładów na temat dostępu do informacji o środowisku:

  • 5 października 2004 r. – Toruń,
  • 14 października 2004 r. – Katowice,
  • 20 października 2004 r. – Lublin,
  • 21 października 2004 r. – Wrocław,
  • 27 października 2004 r. – Poznań.
 • 24 – 25 września 2004 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo i wykład “Public information and participation” – podczas organizowanej przez grupę Avosetta konferencji “30 Years of European Community Environmental Law”, Brema

 • 21 września 2004 r. - Marcin Stoczkiewicz – w ramach współpracy z Wydawnictwem Verlag Dashoefer – prowadzenie szkolenia pt. Pozwolenia zintegrowane na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (IPPC)

 • 15 września 2004 r. - Magdalena Bar – uczestnictwo i wykład w organizowanym przez Ministerstwo Środowiska w ramach projektu Phare PL/01/IB/EN/03 sympozjum dotyczącym GMO “Information and Opinions on Genetically Modified Organisms”

 • 14 września 2004 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami dla kandydatów na kierowników składowisk i spalarni odpadów, Wrocław

 • 26 sierpnia 2004 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo i wykład “Public participation and trading regimes – is there a role?” – podczas konferencji “Modern Environmental Regulation – Challenges and Opportunities”, Londyn

 • 19 lipca 2004 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie przeznaczonego dla urzędników szkolenia na temat czystości i porządku w gminach, Wrocław

 • 28 czerwca 2004 r. - Magdalena Bar – uczestnictwo i wykład “Podstawy prawne realizacji zasady partnerstwa w polskim prawie ochrony środowiska” – podczas konferencji oceniającej raport “O realizacji zasady partnerstwa w państwie z punktu widzenia pozarządowych organizacji ekologicznych jako jednej z kluczowych zasad zrównoważonego rozwoju zapisanych w Agendzie 21″, Wrocław

 • 1 lipca 2004 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska – dla przedstawicieli organizacji ekologicznych, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

 • 7 czerwca 2004 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo i wykład “System prawa ochrony środowiska w Polsce: stan obecny i kierunki rozwoju” – podczas sympozjum niemiecko-polskiego, Hamburg

 • 15 maja 2004 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska – dla przedstawicieli organizacji ekologicznych, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

 • 24 kwietnia 2004 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska – dla przedstawicieli organizacji ekologicznych, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

 • 18 marca 2004 - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami dla pracowników Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, Lublin

 • 26 stycznia 2004 r. - Jan Jerzmański, Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami i udział w dyskusji panelowej na spotkaniu z pracownikami zakładów energetycznych, Wrocław

 • 22 stycznia 2004 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami dla kandydatów na kierowników składowisk i spalarni odpadów, Wrocław

 • 15 stycznia 2004 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami komunalnymi dla urzędników gminnych, Wrocław


Działalność międzynarodowa (w tym uczestnictwo w negocjacjach międzynarodowych)

 • 4 – 5 listopada 2004 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu Komitetu ds. Implementacji konwencji z Espoo, Genewa

 • 1 – 3 listopada 2004 r. - Jerzy Jendrośka – udział w III spotkaniu Grupy Roboczej Stron Konwencji z Aarhus

 • 18 – 20 października 2004 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu technicznej grupy ekspertów ds. odpowiedzialności i odszkodowania w kontekście Protokołu Kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym, Montreal

 • 12 października 2004 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu Grupy Roboczej ds. Środowiska Rady UE – dotyczącym projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zastosowania przepisów Konwencji z Aarhus do instytucji i ciał WE, Bruksela

 • 2 lutego 2004 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu Biura Konwencji z Aarhus, Genewa

do góry     drukuj