Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • marzec – kwiecień 2005 r. - przygotowanie, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, ekspertyzy odnośnie zgodności ustawodawstwa polskiego z prawem wspólnotowym w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ)

 • styczeń – październik 2005 r. - obsługa prawna prowadzonego przez firmę CarlBro projektu Phare 2002/000-580.05.01 “Pomoc techniczna we wdrażaniu ramowej dyrektywy wodnej w Polsce”.

 • styczeń – sierpień 2005 r. - obsługa prawna prowadzonego przez Computerland projektu Phare 2002/000-580.05.03.02 “Wsparcie ochrony środowiska – infrastruktura techniczna” obejmującego m.in. przygotowanie programu komputerowego służącego do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie.

 • wrzesień 2004 – maj 2005 r. - obsługa prawna projektu Phare EUROPAAID/116215/C/SV/PHA, dotyczącego wdrażania w Polsce wspólnotowych przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC)

 • czerwiec 2004 r. – sierpień 2005 r. - obsługa prawna prowadzonego przez Federację Zielonych GAJA projektu “Przejrzystość zarządzania lasami publicznymi na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie Puszczy Białowieskiej”

 • czerwiec 2004 r. – maj 2005 r. - obsługa prawna prowadzonego przez Społeczny Instytut Ekologiczny projektu “Monitoring dystrybucji soi genetycznie modyfikowanej, analiza rynku żywnościowego i paszowego”

 • czerwiec 2004 r. – marzec 2005 r. - obsługa prawna prowadzonego przez Polską Zieloną Sieć projektu “Publiczny nadzór nad działalnością funduszy ochrony środowiska w Polsce”

 • grudzień 2004 – styczeń 2005 - opracowanie, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, metodologii dla raportowania w zakresie wykonania Konwencji z Aarhus oraz przygotowanie projektu raportu z wykonania Konwencji na II Spotkanie Stron w maju 2005 r.

 • od maja 2001 - świadczenie pomocy prawnej dla Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych z siedzibą w Warszawie


Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • marzec 2005 r. - uczestnictwo w prowadzonym przez brytyjską Agencję Ochrony Środowiska projekcie “Greening Regional Development Project”

 • styczeń – październik 2005 r. - obsługa prawna prowadzonego przez firmę CarlBro projektu Phare 2002/000-580.05.01 “Pomoc techniczna we wdrażaniu ramowej dyrektywy wodnej w Polsce”. W ramach projektu przygotowywano m.in. bieżące analizy i informacje prawne przeznaczone dla poszczególnych zespołów tematycznych pracujących nad projektem, a także przygotowano materiały szkoleniowe i przeprowadzono serię szkoleń na temat ramowej dyrektywy wodnej przeznaczonych dla pracowników administracji rządowej i samorządowej.

 • styczeń – lipiec 2005 r. - obsługa prawna prowadzonego przez niemiecką firmę InWEnt i austriacką firmę konsultingową CEEN projektu dotyczącego korzystania ze środków Funduszu Spójności (PL2002/000-580-01-03 Preparation for the Cohesion Fund – Poland). W ramach projektu przygotowano m.in. serię analiz prawnych na temat polskich regulacji prawnych ocen oddziaływania na środowisko, podstaw prawnych funkcjonowania Funduszu Spójności w Polsce oraz podstawowych wymagań polskiego prawa ochrony środowiska, a także przeprowadzono serię szkoleń dla pracowników wojewódzkich i Narodowego funduszy ochrony środowiska, potencjalnych beneficjentów Funduszu Spójności oraz pracowników Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Infrastruktury. Szkolenia te dotyczyły wymagań związanych z ocenami oddziaływania na środowisko i udziałem społeczeństwa podczas ubiegania się o środki z FS. Eksperci kancelarii uczestniczyli w opracowaniu programu szkoleń oraz przygotowaniu materiałów szkoleniowych. Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzono serię spotkań w przedstawicielami poszczególnych WFOŚiGW, w trakcie których eksperci kancelarii udzielali porad dotyczących konkretnych bieżących projektów, którymi aktualnie zajmują się WFOŚiGW.

 • styczeń 2005 r. – czerwiec 2005 r. - udział w realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENTR), a koordynowanym przez Milieu Ltd projekcie “Ocena transpozycji i implementacji w państwach członkowskich dyrektywy 1999/45/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Evaluation of the transposition and implementation by Member States of Directive 1999/45; (Milieu project No. 1126.04)

 • grudzień 2004 – styczeń 2005 - przygotowanie analizy prawnej dotyczącej stosowania prawa o pomocy państwa dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie – na zlecenie Europejskiego Banku Odbudowy i RozwojuSzkolenia, konferencje i warsztaty

 • 15 grudnia 2005 r. – Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez firmę EMM Consulting szkolenia dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Opole

 • 14 grudnia 2005 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie zorganizowanego przez DCRL szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; szkolenie przeznaczone było dla pracowników Operatora Gazociągów Przesyłowych Gas System, Wrocław

 • 12 – 13 grudnia 2005 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Zbigniew Bukowski – udział w organizowanej przez Uniwersytet Opolski konferencji “Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej” (J. Jendrośka – prowadzenie jednej z sesji, J. Jerzmański i Z. Bukowski – wygłoszenie referatów), Opole

 • 7 grudnia 2005 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia szkolenia dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; szkolenie przeznaczone było dla pracowników tego urzędu, Wrocław

 • 28 listopada 2005 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Thresholds and criteria set by the member state” podczas międzynarodowej konferencji “EIA – setting thresholds and standards for human health and the environment” organizowanej przez Faculty of Environmental Sciences and Process Engineering Department of Environmental Planning, Brandenburg Technical University (BTU) of Cottbus, St. Marienthal

 • 24 listopada 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Utrzymanie czystości i porządku w gminach”, Warszawa

 • 17 listopada 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Utrzymanie czystości i porządku w gminach”, Wrocław

 • 3 listopada 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Utrzymanie czystości i porządku w gminach”, Warszawa

 • 27 października 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Konsekwencje zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami”, Kalisz

 • 25 października 2005 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wrocław

 • 20 – 22 października 2005 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie wykładu pt. “Aspekty prawne ocen środowiskowych w Polsce w świetle wymagań Unii Europejskiej – aktualne problemy” podczas konferencji “Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym”, organizowanej przez AGH w Krakowie, Kraków

 • 17 października 2005 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez firmę Laudator szkolenia dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Warszawa

 • 13 października 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Konsekwencje zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami”, Opole

 • 6 października 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Konsekwencje zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami”, Poznań

 • 28 września 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Gospodarka odpadami komunalnymi w nowych warunkach prawnych”, Wrocław

 • 27 września 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Gospodarka odpadami komunalnymi w nowych warunkach prawnych”, Łódź

 • 21 września 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Gospodarka odpadami komunalnymi w nowych warunkach prawnych”, Katowice

 • 20 września 2005 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Łódź

 • 19 września 2005 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Gdańsk

 • 16 września 2005 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Warszawa

 • 16 września 2005 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki szkolenia przeznaczonego dla pracowników administracji budowlanej, dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Bydgoszcz

 • 15 września 2005 r. - Magdalena Bar – prowadzenie zorganizowanego przez DCRL szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wrocław

 • 12 września 2005 r. - Jan Jerzmański – wykłady podczas organizowanego przez Abrys sp. z o.o. szkolenia pt. “Najnowsze zmiany w ustawach odpadowych – konsekwencje dla gmin i Zakładów Gospodarki Komunalnej”, Poznań

 • 12 września 2005 r. - Jerzy Jendrośka – przeprowadzenie szkolenia przeznaczonego dla pracowników starostw powiatowych i urzędów gmin, dotyczącego zmian w ustawie – Prawo ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem nowego systemu ocen oddziaływania na środowisko, Zgorzelec

 • 13 września 2005 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Poznań

 • 8 września 2005 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wrocław

 • 5 września 2005 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. Legal Framework for Controlling GMOs podczas XII międzynarodowej konferencji dotyczącej embriologii roślin (“XII International Conference on Plant Embryology”), organizowanej przez Zakład Cytologii i Embriologii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Komitet Morfologii i Embriologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków

 • 5 września 2005 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Community Environmental Policy: Towards EU „Green” Leadership” w ramach International Summer School - organizowanej przez Fundację Dom Europejski, Opole

 • czerwiec 2005 r. – sierpień 2006 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie cyklicznych szkoleń z zakresu prawa ochrony środowiska oraz z zakresu prawa zamówień publicznych – w ramach projektu Akademia Inżyniera (dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR) prowadzonego przez Małopolską Agencję Ochrony Środowiska z Krakowa

 • 22 – 23 czerwca 2005 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie wykładu pt. “Udział społeczeństwa w sprawach dotyczących GMO” podczas konferencji “Wsparcie krajowych ram bezpieczeństwa biologicznego w Polsce”, organizowanej przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Radzików

 • 17-19 maja 2005 r. - Zbigniew Bukowski – udział w konferencji organizowanej przez UNEP Chemicals konferencji “Central and Eastern Europe Regional Consultation on the development of Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM), Ljubljana

 • 28 – 29 kwietnia 2005 r. - Jerzy Jendrośka – wykład na temat polskich doświadczeń w dostosowywaniu prawa ochrony środowiska do przepisów wspólnotowych (“Approximation Experience in Poland”) podczas organizowanego przez REC Turcja seminarium pt. “Strategia dostosowania do wspólnotowego prawa ochrony środowiska w Turcji (“Strategy towards Approximation of EU Environmental Legislation in Turkey”), Ankara

 • 22 – 23 kwietnia 2005 r. - Zbigniew Bukowski – udział w organizowanej przez EEB konferencji “Towards a Mercury-free world”, Madryt

 • 22 – 23 kwietnia 2005 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Madryt

 • 16 marca 2005 - Jan Jerzmański – wystąpienie podczas organizowanej przez firmę Atmoterm konferencji “Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania odpadami – Zintegrowany System Zarządzania Odpadami ZSO, Wrocław

 • 28 lutego 2005 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie przeznaczonego dla przedsiębiorców szkolenia na temat gospodarki odpadami, Wrocław


Działalność międzynarodowa

 • 16 – 17 listopada 2005 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dziesiątym spotkaniu Biura Konwencji z Aarhus, Genewa

 • 14 – 15 listopada 2005 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu Komitetu ds. Implementacji Konwencji z Espoo, Genewa

 • 20 września 2005 r. - Jerzy Jendrośka – udział w organizowanym przez Komisję Europejską spotkaniu Grupy Ekspertów UE do spraw Konwencji z Aarhus, Bruksela

 • 29 maja – 3 czerwca 2005 r. - Jerzy Jendrośka – udział w drugim spotkaniu Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej będącej Spotkaniem Stron Protokołu o bezpieczeństwie biologicznym, Montreal, Kanada

 • 22 – 28 maja 2005 r. - Jerzy Jendrośka – udział w drugim Spotkaniu Stron Konwencji z Aarhus, Ałmaty, Kazachstan; (J. Jendrośka został wybrany Wiceprzewodniczącym Biura Konwencji – na kolejną kadencję)

 • 7 kwietnia 2005 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy roboczej prawników – lingwistów Rady UE, opracowującej ostateczna wersję tekstu wspólnotowego rozporządzenia dotyczącego stosowania przepisów Konwencji z Aarhus do instytucji wspólnotowych

do góry     drukuj