Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • październik – grudzień 2008 r. - weryfikacja przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w Prawie budowlanym – pod kątem zgodności z polskimi i wspólnotowymi przepisami dotyczącymi OOŚ. Projekt obejmował konsultacje projektu i wprowadzanie w nim poprawek. Ekspertem prawnym biorącym udział w projekcie był J. Jendrośka

 • październik – grudzień 2008 r. - dokonanie weryfikacji dokumentacji czterech projektów drogowych realizowanych przez spółkę komunalną z o.o. Wrocławskie Inwestycje, przedstawionych do dofinansowania z funduszy europejskich, pod kątem ich zgodności z polskimi i wspólnotowymi przepisami dotyczącymi OOŚ. Projekt realizowany był na zlecenie spółki Wrocławskie Inwestycje. Weryfikacja polegała na identyfikacji ewentualnych uchybień w procedurach OOŚ oraz wskazania możliwych środków naprawczych. Ekspertem prawnym biorącym udział w projekcie była M. Bar

 • październik – grudzień 2008 r. - dokonanie weryfikacji dokumentacji trzech projektów drogowych realizowanych przez Miasto Wrocław (ZDiUM), przedstawionych do dofinansowania z funduszy europejskich, pod kątem ich zgodności z polskimi i wspólnotowymi przepisami dotyczącymi OOŚ. Projekt realizowany był na zlecenie Zarządu Dróg i Urządzania Miasta Urzędu Miasta Wrocławia. Weryfikacja polegała na identyfikacji ewentualnych uchybień w procedurach OOŚ oraz wskazania możliwych środków naprawczych. Ekspertem prawnym biorącym udział w projekcie była M. Bar

 • październik – grudzień 2008 r. - dokonanie weryfikacji dokumentacji 15 projektów kluczowych przedstawionych do dofinansowania z RPO Województwa Zachodniopomorskiego, pod kątem ich zgodności z polskimi i wspólnotowymi przepisami dotyczącymi OOŚ. Projekt realizowany był na zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego (pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO). Weryfikacja polegała na identyfikacji ewentualnych uchybień w procedurach OOŚ oraz wskazania możliwych środków naprawczych. Ekspertami prawnymi biorącymi udział w projekcie byli M. Bar i J. Jendrośka

 • październik – grudzień 2008 r. - doradztwo w zakresie regulacji prawnych dotyczących OOŚ dla GTC S.A. realizującej fragment autostrady A-1. Ekspertami prawnymi biorącymi udział w projekcie byli M. Bar i J. Jendrośka

 • sierpień – grudzień 2008 r. - przygotowanie, na zlecenie GIOŚ, opracowania dotyczącego dyrektyw i rozporządzeń UE związanych z działalnością kontrolną wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Ekspertem prawnym wykonującym tę pracę był Z. Bukowski

 • lipiec – listopad 2008 r. - przygotowanie, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, analizy obowiązujących przepisów prawnych i praktyki ich stosowania w kontekście implementacji przez Polskę dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji o środowisku; analiza miała na celu przygotowanie przez Polskę raportu dla Komisji Europejskiej z wykonania przepisów dyrektywy. Ekspertem prawnym biorącym udział w projekcie była M. Bar

 • lipiec – grudzień 2008 r. - doradztwo dla Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w sprawie egzekwowania wymagań prawa ochrony środowiska (w szczególności dotyczących OOŚ) przy rozbudowie kolejki na Kasprowy Wierch. Ekspertem prawnym biorącym udział w projekcie była M. Bar

 • lipiec – sierpień 2008 r. - wykonanie, na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, analizy prawnej stanu transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE do prawa polskiego w kontekście uwag Komisji Europejskiej – w związku z zarzutami Komisji Europejskiej dotyczącymi błędnej transpozycji niektórych przepisów tej dyrektywy. Ekspertem prawnym wykonującym tę pracę był J. Rotko.

 • czerwiec – listopad 2008 r. - doradztwo i szkolenia w zakresie polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 – dla Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z pełnieniem przez ten Urząd roli Instytucji Zarządzającej funduszami dostępnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Szkolenie obejmowało weryfikację przygotowanej przez Urząd Marszałkowski dokumentacji projektowej, wprowadzanie do niej poprawke, a także przeprowadzenie kilku szkoleń dla prawników Urzędu, ekspertów oceniających projekty i beneficjentów RPO. Ekspertami pracującymi nad tym projektem byli M. Bar i J. Jendrośka.

 • maj – wrzesień 2008 r. - przygotowanie, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, projektu ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie. Projekt ten podlegał następnie dalszym pracom i zmianom w Ministerstwie Środowiska i w Parlamencie. Ustawa została ostatecznie uchwalona w dniu 3 października 2008 r. Głównym ekspertem prawnym pracującym nad tym projektem był J. Jendrośka; udział brała także M. Bar.

 • kwiecień – grudzień 2008 r. - doradztwo dla Miasta i Gminy Końskie w zakresie wypełniania wspólnotowych i polskich przepisów o OOŚ – w kontekście ubiegania się przez gminę o dofinansowanie jej inwestycji ze środków unijnych. Ekspertami biorącymi udział w tym projekcie byli M. Bar i J. Jendrośka

 • luty – kwiecień 2008 – realizacja projektu pt. “Przeprowadzenie analizy prawnej w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z krajowego prawa środowiskowego oraz wspólnotowych dyrektyw środowiskowych przez podmioty (beneficjentów) realizujące projekty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport”. Projekt był realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i polegał na przeprowadzeniu kontroli 84 przedsięwzięć pod kątem prawidłowości przeprowadzonych dla nich procedur OOŚ. Projekt był koordynowany przez J. Jendrośkę i M. Bar, brali w nim udział wszyscy eksperci kancelarii.

 • d kwietnia 2006 r. - doradztwo prawne dla MPWiK w Warszawie w sprawie wymagań prawa polskiego i wspólnotowego odnośnie OOŚ dla planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków Czajka – w kontekście uzyskiwania przez inwestora środków z Funduszu Spójności


Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • sierpień – październik 2008 r. - udział w projekcie dotyczącym implementacji dyrektywy habitatowej w Polsce, w szczególności art. 6 dyrektywy “Habitats Directive Project for the European Parliament” (Milieu Project No. 1228.08) realizowanym na zlecenie Parlamentu Europejskiego wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli

 • sierpień – grudzień 2008 r. - udział w projekcie realizowanym w ramach inicjatywy JASPERS dotyczącym regulacji kontroli gospodarki odpadami w Polsce i wpływu tych regulacji na realizację projektów obejmujących budowę instalacji związanych z gospodarką odpadami (Waste Flow Control Study). Ekspertami prawnymi pracującymi nad tym projektem byli M. Stoczkiewicz i J. Jerzmański.

 • lipiec 2008 r. - przygotowanie, na zlecenie kancelarii Huglo Lepage & Partners z Paryża, raportu na temat implementacji dyrektywy 2004/35/WE (ELD) w Polsce. Ekspertem prawnym pracującym nad tym projektem była M. Bar.

 • maj – październik 2008 r. - udział w projekcie realizowanym w ramach inicjatywy JASPERS dotyczącym zagadnienia pomocy publicznej na realizację spalarni odpadów w Polsce (JASPERS State aid in two waste incineration projects Poland). Projekt realizowany był w wspólnie z firmami Milieu z Brukseli i COWI z Danii. Ekspertem prawnym pracującym nad tym projektem był M. Stoczkiewicz.

 • styczeń – grudzień 2008 r. - udział w projekcie “Analiza zgodności ustawodawstwa transponującego wspólnotowe akty prawne dotyczące obywatelstwa UE” (JLS/2007/C4/004-30-CE-0159638/00-31; Milieu Project No. 1210.07) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG JLS) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich.

 • styczeń – październik 2008 r. - udział w projektach “Analiza raportu dotyczącego stosowania I efektywności dyrektywy EIA” (No. ENV.D.3/ETU/2007/0087r) oraz “Analiza raportu dotyczącego stosowania I efektywności dyrektywy SEA” (No. ENV.D.3/ETU/2007/0088r) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową COWI z Danii

 • maj – czerwiec 2008 r. - udział w projekcie “Planowanie przestrzenne na obszarach morskich w Polsce. Praktyka w zakresie planowania i udzielania zezwoleń na działalność na obszarach morskich.” (Marine Spatial Planning in Poland. Practises for planning and licensing of marine activities) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG Fisheries & Maritime Affairs) koorynowanym przez firmę konsultingową MRAG (Wielka Brytania) we współpracy z Oeko Institute (Niemcy), the Netherlands Institute for the Law of the Sea at the University of Utrecht (Holandia), the Institute of Maritime Law at the University of Southampton (Wielka Brytania), LAMANS Management Services i PolEM (Polska). W projekcie udział brała M. Bar

 • styczeń – grudzień 2008 r. - udział w projekcie “Analiza zgodności ustawodawstwa transponującego dyrektywy z zakresu ochrony środowiska” (No.070307/2007/483255/ETU/A2; Milieu Project No. 1214.07) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich. Projekt obejmował analizę dyrektyw: 2003/4/WE, 2003/35/WE i 2000/53/WE.


Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 18 – 19 grudnia 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników CKPŚ Warszawa, WFOŚiGW z Olsztyna i WFOŚiGW z Białegostoku, Józefów k. Warszawy

 • 15 – 16 grudnia 2008 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników MPWiK Warszawa i Urzędu Miasta Warszawy, Warszawa

 • 12 grudnia 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników firmy Arcadis, Warszawa

 • 11 grudnia 2008 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Toruń

 • 9 grudnia 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników WFOŚiGW w Zielonej Górze, Zielona Góra

 • 8 – 9 grudnia 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Gdańsk

 • 4 – 5 grudnia 2008 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat wspólnotowego prawa ochrony środowiska – dla pracowników Towarzystwa Ubezpieczeniowego AXA, Otwock pod Warszawą

 • 1 grudnia 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników firmy Arcadis, Wrocław

 • 28 listopada 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich, Poznań

 • 26 – 27 listopada 2008 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Zbigniew Bukowski, Magdalena Bar – udział w organizowanej przez Instytut Nauk Prawnych PAN, Zakład Prawa Ochrony Środowiska konferencji naukowej “Zintegrowane środki prawne ochrony środowiska”, Wrocław

 • 24 – 25 listopada 2008 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej RPO, Szczecin

 • 20 listopada 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Rzeszów

 • 19 listopada 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników firmy Strabag Polska, Kraków

 • 18 listopada 2008 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych gospodarki odpadami w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników firmy Strabag Polska, Kraków

 • 17 – 18 listopada 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie warsztatów organizowanych przez EKG ONZ i OBWE, dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości przewidzianego w Konwencji z Aarhus, przeznaczonego dla sędziów sądów najwyższych i najwyższych sądów administracyjnych z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Kosowa, Czarnogóry, Serbii i Macedonii (“High-Level Workshop on Access to Justice in the South-East European Region”, Tirana, Albania

 • 17 listopada 2008 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódź

 • 17 listopada 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla beneficjentów RPO Województwa Zachodniopolskiego, Szczecin

 • 17 listopada 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla beneficjentów RPO Województwa Zachodniopolskiego, Szczecin

 • 13 – 14 listopada 2008 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Access to information and public participation in addressing climate change: does the Aarhus Convention fits the bill?” – podczas Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Uniwerystet w Aarhus z okazji 10 rocznicy podpisania Konwencji z Aarhus (tytuł konferencji “The Role of Information in an Age of Climate Change. An International Conference to mark the 10th Anniversary of the Aarhus Convention”), Aarhus

 • 10 – 11 listopada 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie wykładów na temat regulacji prawnych dotyczących OOŚ, ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym oraz pozwoleń emisyjnych – podczas szkolenia organizowanego przez REC dla urzędników z Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji i Czarnogóry, Kotor, Czarnogóra

 • 6 listopada 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez firmę DCRL szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich, Wrocław

 • 4 listopada 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Urzędu Miasta Wrocławia, Wrocław

 • listopad – grudzień 2008 r. - Magdalena Bar, Jan Jerzmański, Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie wykładów na temat nowych polskich przepisów o OOŚ – podczas szkoleń organizowanych przez firmę INFOR w ramach projektu “Czysta Polska, Społecznie Odpowiedzialna Gospodarka, czyli jak inwestować zgodnie z Naturą 2000 i wymogami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko” (Szczecin 13.11.2008 r., Katowice 19.11.2008 r., Wrocław 27.11.2008 r., Kraków 10.12.2008 r.)

 • 29 października 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich, Warszawa

 • 28 października 2008 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gdańsk

 • 27 października 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich, Katowice

 • 20 – 21 października 2008 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla ekspertów wyłonionych przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski do oceny projektów przedkładanych do dofinansowania z RPO, Szczecin

 • 20 października 2008 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, Białystok

 • 16 października 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego, Kielce

 • 9 – 10 października 2008 r. - Jerzy Jendrośka – udział i wystąpienia podczas konferencji dotyczącej roli sądów państw członkowskich UE w implementacji wspólnotowego prawa ochrony środowiska (Le juge en Europe et la droit communautaire de l’environment) organizowanej m.in. przez Komisję Europejską, Conseil d’Etat, Assocciation of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the EU, EU Forum of Judges for Environment, Paryż

 • 7 października 2008 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lublin

 • 6 października 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Warszawa

 • 3 października 2008 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gorzów Wielkopolski

 • 29 – 30 września 2008 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (zarządzającej częścią środków wspólnotowych w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego), Wrocław

 • 25 – 27 września 2008 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Zbigniew Bukowski – udział i wygłoszenie referatów podczas konferencji naukowej “Aktualne problemy prawa ochrony środowiska” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Kroczyce koło Zawiercia

 • 4 – 5 września 2008 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i w nowych przepisach polskich – dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Rokosowo koło Poznania

 • 2-3 września 2008 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – współorganizacja i udział w warsztatach Wpływ organizacji ekologicznych na politykę ekologiczną UE: działania EEB i możliwości współpracy z polskimi organizacjami ekologicznymi. Warsztaty organizowane wspólnie z EEB i Polską Zieloną Siecią

 • 28 lipca 2008 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie wspólnotowym i polskim – dla pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzające RPO, Szczecin

 • 4 lipca 2008 r. – Zbigniew Bukowski – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Poznań

 • 25 czerwca 2008 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie wykładu pt. Public participation in environmental decision-making: beyond EIA podczas międzynarodowej konferencji The Aarhus Convention at Ten: Interactions and Tensions between Conventional International Law and EU Environmental Law, Amsterdam

 • 18 czerwca 2008 r. - Magdalena Bar – wykład pt. “Udział społeczny w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska – uwarunkowania prawodawstwa krajowego i międzynarodowego” podczas organizowanych przez WWF Polska warsztatów pt. “Konsultacje społeczne w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska”, Warszawa

 • 28 – 30 maja 2008 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie wykładu pt. The Aarhus Convention and its Implementation in Europe podczas Szóstego międzynarodowego kongresu prawa ochrony środowiska w Rio de Jaineiro (6th City of Rio de Janeiro International Congress on Environmental Law) organizowanego przez City of Rio de Janeiro Attorney General’s Office, Brazilian Bar Association, State of Rio de Janeiro Branch oraz Pace University School of Law, EUA/USA; Rio de Janeiro

 • 27 maja 2008 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Ekologus szkolenia pt. “Rekultywacja i szkody środowiskowe”, Katowice

 • 18 – 19 kwietnia 2008 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.unece.org/env/eia/), Budapeszt

 • 27 – 28 marca 2008 r. - Jerzy Jendrośka – wykłady na temat doświadczeń wynikających z działalności Komitetu ds. Przestrzegania Konwencji podczas szkolenia pt. “Zasada dostępu do sprawiedliwości w Konwencji z Aahus oraz jej praktyczne stosowanie: teoria i doświadczenia praktyczne (The Aarhus Convention Access to Justice (A2J) principle and its application into practice: theory and experience), organizowanego przez łotewskie Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz REC Łotwa, Sigulda, Latvia

 • 10 – 11 marca 2008 r. - Jerzy Jendrośka – udział w pierwszych warsztatach dotyczących rozwiązywania konfliktów społecznych związanych z realizacją dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych (Strategic conflict management of large infrastructure projects), organizowanych przez conCISE.net, Darmstadt

 • 5 lutego 2008 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie wykładów podczas organizowanego przez Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń szkolenia pt. “Rekultywacja gruntów zanieczyszczonych i naprawa szkód w środowisku”, Zakopane

 • 23 stycznia 2008 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez FRDL MISTiA Kraków szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kraków


Działalność międzynarodowa

 • 17 – 19 grudnia 2008 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dwudziestym drugim spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 28 – 30 października 2008 r. - Jerzy Jendrośka – udział w piętnastym spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 24 – 25 września 2008 r. - Magdalena Bar – udział w drugim spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Protokołu “Woda i Zdrowie” (Compliance Committee), Genewa

 • 17 – 19 września 2008 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dwudziestym pierwszym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 9 – 13 czerwca 2008 r. - Jerzy Jendrośka – udział w III Spotkaniu Stron Konwencji z Aarhus i w dwudziestym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Ryga

 • 5 – 7 marca 2008 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dziewiętnastym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 15 – 17 stycznia 2008 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa


Działalność publiczna

 • styczeń – luty 2008 r. - Jerzy Jendrośka – udział, w charakterze eksperta prawnego, w obradach Okrągłego Stołu dotyczących problemu budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy

 • lipiec – wrzesień 2008 r. - Jerzy Jendrośka – udział, w charakterze eksperta prawnego, w pracach podkomisji sejmowej powołanej do rozpatrzenia projektu ustawy o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

do góry     drukuj