Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • styczeń 2002 – lipiec 2002 - uczestnictwo w projekcie szkoleniowym z zakresu prawa ochrony środowiska pt. “Przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem udziału społecznego w procedurach tworzenia, dostosowania i wdrażania prawa” (finansowanym z funduszu Macroprojects Phare Access) – konsultacje merytoryczne programu szkoleń, konsultacje merytoryczne i korekta materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie niektórych szkoleń.

  W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia:

  • Ochrona środowiska w polityce, systemie prawnym i finansowym Unii Europejskiej (15 – 17 kwietnia 2002 r., Osieczany k. Krakowa);
  • Nowe prawo ochrony środowiska na tle dyrektyw UE – doświadczenia we wdrażaniu i problemy interpretacyjne (17 – 19 kwietnia 2002 r.);
  • Krajowe i wspólnotowe przepisy w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej (6 – 8 maja 2002 r.);
  • Nowe obowiązki przedsiębiorców i organów administracji w zakresie zagospodarowania odpadów w świetle nowych uregulowań prawnych (8 – 10 maja 2002 r.);
  • Przepisy w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska w rolnictwie, ochrony zwierząt i biotechnologii – prawo Unii Europejskiej a regulacje krajowe (3 – 5 czerwca 2002 r.).
 • kwiecień – wrzesień 2002 r. - we współpracy z DCMR Environmental Protection Agency (NL), Environmental Agency for England and Wales, Ministerstwem Środowiska i głównym Inspektorem Ochrony Środowiska – realizacja projektu Phare PL99/IB/EN/01 pt. “Wzmocnienie polskiej administracji publicznej, w tym Inspektoratów Ochrony Środowiska w zakresie egzekwowania prawa ochrony środowiska w kontekście nowego systemu administracyjnego w Polsce” (Twinning in Enforcement, Pre-accession Project Concerning IPPC Directive).

  Projekt obejmował:
  • cztery trzydniowe szkolenia dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (Wrocław, Lublin, Mierki i Bydgoszcz) dotyczące m.in. zasad wydawania pozwoleń emisyjnych, gospodarowania odpadami, gospodarki wodnej, ochrony powietrza;
  • podczas każdego szkolenia – przeprowadzenie sesji pytań do ekspertów prawnych oraz odpowiedzi na nie;
  • przygotowanie i dostarczenie obszernych materiałów szkoleniowych;
  • dwutygodniowe szkolenie dla wykładowców prowadzących szkolenia z zakresu prawa i administracji ochrony środowiska (Dębe koło Warszawy),
  • trzydniowe szkolenie ekspertów w zakresie BAT (najlepszych dostępnych technik) dla przemysłu cementowo-wapienniczego; przeznaczone dla przedstawicieli administracji rządowej (Ministerstwo Środowiska, urzędy wojewódzkie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska) oraz przedstawicieli przemysłu cementowo-wapienniczego,
  • dwudniowe szkolenie ekspertów dotyczące składowisk odpadów i zabezpieczeń finansowych.
 • Marzec 2001 r. – kwiecień 2002 r. - realizacja projektu “Planowanie środowiskowe oraz budowanie potencjału (CTRN 00 1933A)” finansowanego z funduszu rządu Wlk. Brytanii (DFID).
  Projekt obejmował:

  • Przygotowanie serii przewodników prawnych dotyczących piętnastu kluczowych kwestii z zakresu prawa ochrony środowiska;
  • Bieżące konsultacje wniosków o dofinansowanie z funduszu Phare przygotowywanych w województwie lubelskim – pod kątem wypełniania przez nie wymogów prawa ochrony środowiska
  • Przeprowadzenie trzech szkoleń dla urzędników administracji samorządowej i rządowej (wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych), Lublin, Zamość, Chełm:
   1. 4-6 czerwca 2001 r. - na temat ocen oddziaływania na środowisko;
   2. 25-27 czerwca 2001 r. - na temat gospodarowania odpadami
   3. 21-23 listopada 2001 r. - na temat zasad wydawania pozwoleń emisyjnych, w tym zintegrowanych

 • od maja 2001 - świadczenie pomocy prawnej dla Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych z siedzibą w Warszawie


Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • październik 2002 r. – luty 2003 r. - projekt “Przygotowanie Polski do integracji z Unią Europejską w zakresie ochrony środowiska” (prowadzony we współpracy z Oeko-Institut w Darmstadt oraz z Europejskim Centrum Proekologicznym, finansowany ze środków Bundesstiftung Umwelt).

  W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia (St. Marienthal, Niemcy):

  • 17 – 18 października 2002 r. - ustawodawstwo horyzontalne (dostęp do informacji, udział społeczny w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska, oceny oddziaływania na środowisko) oraz zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń (dyrektywa IPPC, prawo polskie);
  • 9 -10 grudnia 2002 r. - gospodarowanie odpadami;
  • 6 – 7 lutego 2003 r. - prawo wodne (ochrona wód przed zanieczyszczeniem, gospodarka wodno-ściekowa)


Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 30 – 31 października 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział i wygłoszenie wykładu podczas międzynarodowej konferencji pt. “Approximation. The Never Ending Story.” zorganizowanej z okazji 10 rocznicy utworzenia Instytutu Polityki Ekologicznej (the Institute for Environmental Policy) w Pradze; Praga

 • 11 – 13 października 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Amsterdam

 • 24 września 2002 r. i 8 października 2002 r. - Marcin Stoczkiewicz – w ramach współpracy z Wydawnictwem Verlag Dashoefer – prowadzenie szkolenia pt. Pozwolenia zintegrowane na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (IPPC)

 • 18 września 2002 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia nt. wymagań prawnych dla spalarni odpadów w zakresie ochrony środowiska, zorganizowanego przez Międzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony Cywilnej, Wrocław

 • 20 czerwca 2002 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Ustawodawstwo horyzontalne w ochronie środowiska w kontekście procesu integracji z Unią Europejską” – podczas uroczystości związanej z wręczeniem gminom nagród “Zielonego Liścia” za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie dolnośląskim, Szczawno Zdrój

 • 13 – 14 czerwca 2002 r. - Magdalena Bar – w ramach realizowanego wspólnie z REC projektu pt. “Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako narzędzie dostępu do informacji” – udział spotkaniu regionalnym dotyczącym negocjowanego Protokołu PRTR do Konwencji z Aarhus, Szentendre, Węgry

 • 10 – 11 czerwca 2002 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia dla pracowników samorządowych na temat wymagań prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego, Wrocław

 • 4 – 7 czerwca 2002 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie trzecich międzynarodowych warsztatów na temat konwencji z Aarhus dla przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych dla regionu południowego Kaukazu, zorganizowanych wspólnie przez EKG ONZ, UNEP i OBWE (“Aarhus Convention Regional Workshop for South Caucasus”), Duszanbe, Tadżykistan

 • 22 kwietnia 2002 - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Access to information for decisionmakers and the public – experience of the Aarhus Convention” – podczas II Międzynarodowej Konferencji “Sustainable Management of Trasboundary Waters in Europe”, Międzyzdroje

 • 8 kwietnia 2002 - Jan Jerzmański, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami dla pracowników starostwa i gmin powiatu zgorzeleckiego, Zgorzelec

 • 19 marca 2002 - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat wymagań ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym dla pracowników starostwa i gmin powiatu zgorzeleckiego, Zgorzelec

 • 26 lutego 2002 - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia dla pracowników inspekcji ochrony środowiska WIOŚ w Poznaniu

 • 21 lutego 2002 r. - Jerzy Jendrośka – wykład na temat praw człowieka w międzynarodowym i polskim systemie ochrony środowiska podczas Konferencji pt. “Prawa człowieka w ochronie środowiska” organizowanej przez Ministra Środowiska oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sala kolumnowa Sejmu, Warszawa

 • 10 lutego 2002 r. - Jerzy Jendrośka – jako wiceprzewodniczący biura negocjacji nad protokołem do konwencji o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko w ramach Konwencji z Espoo – przygotowanie seminarium na temat “Udział społeczeństwa w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko”, Warszawa

 • 19-21 stycznia 2002 r. - Jerzy Jendrośka – wystąpienie na międzynarodowej konferencji poświęconej Konwencji z Aarhus, zorganizowanej przez Europejskie Eco-Forum, w którym udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym Komisarz do spraw środowiska, Margot Wallström, Bruksela

 • 14 i 23 stycznia 2002 r. - Jerzy Rotko – wykłady dotyczące prawa wodnego; Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego, Wrocław

 • 12-13 stycznia 2002 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (tzw. Avosetta Group – www.avosetta.org) Kopenhaga


Działalność międzynarodowa

 • grudzień 2002 r. - Jerzy Jendrośka – nominacja na arbitra Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze

 • 2 – 4 grudnia 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w warsztatach dotyczących odpowiedzialności za szkody w kontekście postanowień Protokołu z Kartageny, Rzym

 • 25 – 29 listopada 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w VII spotkaniu grupy roboczej powołanej do negocjacji protokołu Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) do Konwencji z Aarhus (przewodniczący delegacji polskiej), Genewa

 • 18 – 22 listopada 2002 r. – Jerzy Jendrośka – udział w VII spotkaniu grupy roboczej negocjującej protokół na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w ramach konwencji z Espoo (przewodniczący delegacji polskiej; wiceprzewodniczący grupy roboczej), Genewa

 • 11 – 13 listopada 2002 r. – Magdalena Bar – udział w V spotkaniu grupy roboczej negocjującej protokół w sprawie odpowiedzialności cywilnej za szkody transgraniczne spowodowane działalnością niebezpieczną, tworzony w ramach Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków granicznych i jezior międzynarodowych oraz Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, Genewa

 • 21 – 23 października 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w pierwszym Spotkaniu Stron Konwencji z Aarhus, Lukka, Włochy; (J. Jendrośka – dotychczas Wiceprzewodniczący Biura Konwencji – został podczas Spotkania wybrany Przewodniczącym Biura)

 • 21 października 2002 r. - Marcin Stoczkiewicz, Dariusz Szwed – udział w międzynarodowym spotkaniu przedstawicieli organizacji ekologicznych, towarzyszącym pierwszemu Spotkaniu Stron Konwencji z Aarhus, Lukka, Włochy

 • 23 – 27 września 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w VI spotkaniu grupy roboczej negocjującej protokół na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w ramach konwencji z Espoo (przewodniczący delegacji polskiej; wiceprzewodniczący grupy roboczej), Ohrid, Macedonia

 • 18 – 20 września 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu małej grupy ekspertów powołanej przez EKG ONZ w ramach negocjacji nad protokołem Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR Protocol), Genewa

 • 17 września 2002 r. - Magdalena Bar – udział w drugim spotkaniu konsultacyjnym w sprawie dostępu do sądu w sprawach z zakresu ochrony środowiska w Unii Europejskiej, organizowanym przez Komisję Europejską, DG Środowisko (reprezentantka delegacji polskiej), Bruksela

 • 16 – 17 września 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w VI spotkaniu grupy roboczej powołanej do negocjacji protokołu Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) do Konwencji z Aarhus (przewodniczący delegacji polskiej), Genewa

 • 2 – 4 września 2002 r. - Magdalena Bar – udział w IV spotkaniu grupy roboczej negocjującej protokół w sprawie odpowiedzialności cywilnej za szkody transgraniczne spowodowane działalnością niebezpieczną, tworzony w ramach Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków granicznych i jezior międzynarodowych oraz Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, Genewa

 • 12 września 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu biura negocjacji nad protokołem do konwencji o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko w ramach Konwencji z Espoo (przewodniczący delegacji polskiej; wiceprzewodniczący biura), Genewa

 • 2 – 4 września 2002 r. - Magdalena Bar – udział w IV spotkaniu grupy roboczej negocjującej protokół w sprawie odpowiedzialności cywilnej za szkody transgraniczne spowodowane działalnością niebezpieczną, tworzony w ramach Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków granicznych i jezior międzynarodowych oraz Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, Genewa

 • 6 – 11 lipca 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w III spotkaniu poszerzonego Biura Konwencji z Aarhus poświęconym przygotowaniu I spotkania Stron Konwencji, Pula (Chorwacja)

 • 1 lipca 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu Biur Konwencji EKG ONZ, Genewa

 • 24 – 28 czerwca 2002 r. - Jerzy Jendrośka – jako przewodniczący delegacji polskiej uczestniczy w piątym spotkaniu grupy roboczej powołanej do negocjacji protokołu Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) do Konwencji z Aarhus, Genewa

 • 21 – 24 maja 2002 - Jerzy Jendrośka – udział w II spotkaniu poszerzonego Biura Konwencji z Aarhus poświęconym przygotowaniu I spotkania Stron Konwencji, Genewa

 • 6 – 8 maja 2002 - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy roboczej negocjującej protokół na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w ramach konwencji z Espoo, Oslo, Norwegia

 • 8 – 12 kwietnia 2002 - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu małej grupy ekspertów, powołanej przez EKG ONZ w ramach negocjacji nad protokołem Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR Protocol) do przygotowania poprawionej wersji protokołu, uwzględniającej rezultaty dotychczasowych spotkań negocjacyjnych, Genewa

 • 28 lutego – 1 marca 2002 - Jerzy Jendrośka – udział w I spotkaniu poszerzonego Biura Konwencji z Aarhus poświęconym przygotowaniu I spotkania Stron Konwencji, Bled (Słowacja)

 • 11-14 lutego 2002 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo w piątej sesji negocjacji nad protokołem do konwencji o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko w ramach Konwencji z Espoo (www.unece.org/env/eia/), Warszawa

 • 9-11 stycznia 2002 r. - Jerzy Jendrośka – uczestniczy w spotkaniu ośmioosobowej grupy ekspertów, powołanej przez EKG ONZ w ramach negocjacji nad protokołem Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR Protocol) do przygotowania poprawionej wersji protokołu, uwzględniającej rezultaty trzech dotychczasowych spotkań negocjacyjnych, Ottawa

 • 7 stycznia 2002 r. - Jerzy Jendrośka – jako wiceprzewodniczący grupy roboczej negocjującej protokół na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w ramach konwencji z Espoo uczestniczy w spotkaniu biura grupy roboczej do spraw protokołu, Oslo, Norwegia

do góry     drukuj