Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • grudzień 2012 r. - przygotowanie analizy prawnej dotyczącej zasadności stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zbiornika wodnego, w tym zgodności tej decyzji z polskimi i europejskimi przepisami o ocenach oddziaływania na środowisko oraz z ramową dyrektywą wodną. Analiza wykonana była na zlecenie RZGW we Wrocławiu przez Magdalenę Bar i Jerzego Jendrośkę.

 • listopad - grudzień 2012 r. - przygotowanie analizy prawnej dotyczącej możliwości spalania niektórych odpadów i mączki kostnej. Analiza przygotowana została na zlecenie Politechniki Wrocławskiej. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jan Jerzmański.

 • czerwiec - październik 2012 r. - przygotowanie analizy prawnej mającej na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji unijnych i polskich przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko przy wydawaniu decyzji zatwierdzających realizację projektu przedstawionego do dofinansowania z POIG. Analiza była wykonana na zlecenie PARP. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

 • lipiec - sierpień 2012 r. - przygotowanie, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, opinii prawnej na temat zgodności z unijnymi i polskimi przepisami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko projektu dofinansowywanego ze środków unijnych, a polegającego na rewitalizacji ulic. Ekspertem realizującym projekt była Magdalena Bar.

 • lipiec 2012 r. - przygotowanie, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, opinii prawnej na temat zgodności z unijnymi i polskimi przepisami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko projektu dofinansowywanego ze środków unijnych, a polegającego na rozbudowie sieci tramwajowej. Ekspertem realizującym projekt była Magdalena Bar.

 • czerwiec - lipiec 2012 r. - przygotowanie, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, opinii prawnej na temat zgodności z unijnymi i polskimi przepisami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko projektu dofinansowywanego ze środków unijnych, a polegającego na realizacji zadań inwestycyjnych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz. Ekspertami zaangażowanymi w ten projekt byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • kwiecień - grudzień 2012 r. - doradztwo i szkolenia w zakresie polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 - dla Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z pełnieniem przez ten Urząd roli Instytucji Zarządzającej funduszami dostępnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach projektu wydawane są m.in. opinie prawne dotyczące konkretnych wniosków o dofinansowane przedstawianych do RPO WZ (na etapie protestów i skarg do sądu). Ekspertami pracującymi nad tym projektem byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • luty - marzec 2012 r. - przygotowanie ekspertyzy prawnej na temat możliwości bezpośredniego stosowania Konwencji z Aarhus w krajowym porządku prawnym oraz na temat zgodności z Konwencją przepisów Prawa wodnego wyłączających udział organizacji społecznych w postępowaniu w sprawi pozwolenia wodnoprawnego.
  Praca wykonana została na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Ekspertem prawnym przygotowującym ekspertyzę był Jerzy Jendrośka.

 • styczeń - czerwiec 2012 r. - doradztwo prawne dla Elektrowni Opole w sprawie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy tej elektrowni. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • styczeń - luty 2012 r. - opracowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej zagospodarowania mas ziemnych i skalnych oraz odpadów wydobywczych w świetle przepisów o odpadach oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jan Jerzmański.

 • styczeń - wrzesień 2012 r. - doradztwo w zakresie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego progu piętrzącego Elektrowni Kozienice. Praca była obejmowała m.in. przygotowanie “instrukcji postępowania” dla organu wydającego decyzję środowiskową. Praca realizowana była na zlecenie Energoprojekt-Warszawa S.A. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

 • grudzień 2010 r. - czerwiec 2012 r. - realizacja kolejnego projektu polegającego na weryfikacji prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z krajowego prawa środowiskowego oraz wspólnotowych dyrektyw środowiskowych przez podmioty (beneficjentów) realizujących tzw. projekty indywidualne. Projekt był realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i polegał na przeprowadzeniu weryfikacji wskazanych przez MRR przedsięwzięć pod kątem prawidłowości przeprowadzonych dla nich procedur OOŚ. Projekt był koordynowany przez Magdalenę Bar.

Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • grudzień 2012 r. - lipiec 2013 r. - udział w projekcie obejmującym analizę polskich przepisów dotyczących wydobycia gazu łupkowego (Regulatory provisions governing key aspects of unconventional gas extraction in selected EU Member States) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar

 • czerwiec - listopad 2012 r. - udział w projekcie obejmującym badanie implementacji dyrektywy 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Study on implementation challenges and obstacles of the Environmental Liability Directive (ELD)). Projekt był realizowany na zlecenie Komusji Europejskiej (DG ENV) a koordynowany przez francuską firmę BIO Intelligence Service. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar
  Publikacja będąca efektem projektu dostępna jest pod adresem:
  http://bookshop.europa.eu/en/study-on-analysis-of-integrating-the-eld-into-11-national-legal-frameworks-pbKH0114020/

 • kwiecień - wrzesień 2012 r - udział w projekcie obejmującym przedstawienie - w formie "Fact Sheets" - informacji na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska (Fact Sheets on Environmental Access to Justice Rules in the EU Member States for the Purpose of the Eurpean e-Justice Portal), realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) a koordynowanym przez Umweltbudesamt GmbH w Wiedniu. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka

 • marzec - lipiec 2012 r - udział w projekcie dotyczącym dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska (Study on factual aspects of access to justice in relations to EU environmental law. Study on Poland), realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV). Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar

 • styczeń - lipiec 2012 r - udział w projekcie dotyczącym dostępu do wymiaru sprawiedliwości przed sądami krajowymi i europejskimi ("Compartive study on legal standing (locus standi) before the EU and Member States' Courts"; a comparative study of the legal standing of nine European countries and Turkey funded by the European Parliament), realizowanym na zlecenie Parlamentu Europejskiego a koordynowanym przez Uniwersytet w Maastricht. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • lipiec - grudzień 2012 r. - udział w projekcie obejmującym analizę implementacji dyrektywy 2009/123/WE zmieniającej dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (Evaluation Study on the Implementation of the Directive 2009/123/EC amending Directive 2005/35/WE on ship-source pollution and on introduction of penalties for infringement) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG Justice) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar

 • marzec - czerwiec 2012 r. - udział w projekcie obejmującym analizę implementacji dyrektywy 2008/99/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (Evaluation Study on the Implementation of the Directive 2008/99/EC on the Protection of the Environment through Criminal Law by Member States) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG Justice) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar

 • marzec - kwiecień 2012 r. - udział w projekcie obejmującym analizę krajowych procedur i uwarunkowań sporządzania wymaganych przez ramową dyrektywę wodną planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (Comparative Study of Pressures and Measures in the Major Basin Management Plans; Milieu project No. 1405.11) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar

 • październik 2011 r. - październik 2012 r. - udział w projekcie dotyczącym pomocy Ukrainie w prawidłowej implementacji Konwencji z Espoo i Konwencji z Aarhus (‘Support to Ukraine to implement the Espoo and Aarhus Conventions (Follow-up activities)’). Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Ekspertem prawnym w tym projekcie, pełniącym funkcję Team Leader, jest Jerzy Jendrośka

 • marzec 2011 r. - marzec 2014 r. - udział w projekcie dotyczącym oceny implementacji dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla w Polsce. Projekt jest koordynowany University Colege London i jest realizowany w ramach "the UCL Carbon Capture Legal Program". Ekspertem prawnym w tym programie był Jerzy Jendrośka
  Przygotowany w ramach projektu raport dostępny jest na stronie UCL:
  http://blogs.ucl.ac.uk/law-environment/files/2014/03/Poland-CCS-Report-Jerzy-Jendroska.pdf

Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 21 listopada 2012 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „ACCC case law and the EIA Directive recast proces”, podczas międzynarodowej konferencji „Current issues regarding the EIA and SEA Directives” zorganizowanej przez European Newtork of Environmental Law Organizations i European Environmental Bureau, Bruksela

 • 16 - 17 listopada 2012 r. - Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia na temat ocen oddziaływania na środowisko (przedsięwzięć i strategicznych) - dla pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Łask

 • 12 listopada 2012 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia na temat ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, obejmującego m.in. zagadnienia przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko oraz ponownej oceny - dla pracowników RDOŚ w Szczecinie, Szczecin

 • 19 października 2012 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Public participation under the Aarhus Convention: key legal issues and challenges in implementation”, podczas międzynarodowej konferencji „Environmental Democracy Conference” zorganizowanej przez Pázmány Péter Catholic University, Budapeszt

 • 25 września 2012 r. - Magdalena Bar - prowadzenie wykładu dotyczącego wymagań prawnych dotyczących procedury ocen oddziaływania na środowisko podczas szkolenia dla sędziów WSA; szkolenie organizowane było przez WSA w Gdańsku, Jurata

 • 17 września 2012 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie wykładu dotyczącego prawnych regulacji kontroli zanieczyszczeń przemysłowych (Integrated Pollution Prevention and Control in Europe), wygłoszony w ramach LLM Course on Pollution Control, Cape Town University, Kapsztad

 • 14 września 2012 r. - Jerzy Jendrośka - wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji pt. "Carbon Capture and Storage (CCS) in South Africa – Prospects and Challenges"; tytuł wystąpienia "Access to Information, Public Participation in decision-making and access to justice - a perspective from the EU". Konferencja organizowana była przez: Institute of Marine & Environmental Law and African Climate Development Initiative at the University of Cape Town, University College London – Carbon Capture Legal Programme, Kapsztad

 • 2 - 6 lipca 2012 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady nt. ocen oddziaływania na środowisko ("Transboundary procedure under Espoo Convention") podczas letniej szkoły europejskiego prawa ochrony środowiska (Summer Course on European Environmental Law), organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir

 • 18 czerwca 2012 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia na temat wymagań prawnych dotyczących udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w zakresie spraw związanych z budową elektrowni jądrowych i związanej z nimi infrastruktury; szkolenie organizowane było przez Regional Environmental Center i Narodowe Centrum Badań Jądrowych; przeznaczone było dla urzędników i podmiotów zainteresowanych rozwojem energetyki jądrowej; Warszawa

 • 13 - 15 czerwca 2012 r. - Jerzy Jendrośka - udział i wystąpienia podczas organizowanego przez Korea Environment Institute, koreańskie Ministerstwo Środowiska oraz sekretariat Konwencji z Espoo międzynarodowej konferencji dotyczącej strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (Workshop on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context in Eastern Asia), Seul
  J. Jendrośka przedstawił referat wprowadzający pt. An Overview of Legislation and Practice for Transboundary Environment Impact Assessment in the Pan-European Region; wystąpienie pt. Practical Experience with Transboundary Impact Assessment; Challenges and Lessons Learnt, a także brał udział w dyskusji panelowej "Discussion on Possibilities for Future Cooperation, Including a Pilot Project in Eastern Asia".

 • 6 - 8 czerwca 2012 r. - Jerzy Jendrośka - udział w międzynarodowej konferencji "Public participation in environmental decision making: focus on water and health", organizowanej przez EKG ONZ, Ministerstwo Środowiska i Leśnictwa Rumunii oraz organizację Women in Europe for a Common Future, Genewa

 • 6 czerwca 2012 r. - Magdalena Bar - udział w spotkaniu Industrial Working Group EEB, Bruksela

 • 23 - 25 maja 2012 r. - Jerzy Jendrośka - udział w ukraińskiej krajowej konferencji naukowej pt. "13 Annual Conference on EIA in Ukraine" i wygłoszenie referatu pt. "Towards full implementation of Espoo and Aarhus Conventions in Ukrainian EIA law"; konferencja była organizowana przez Ukraińską Akademię Nauk, Oddział Nauk o Ziemi oraz Państwowy Instytut Badan Inżynieryjno-Technicznych i Ekologicznych Ukrainy, Jałta

 • 20 - 22 maja 2012 r. - Zbigniew Bukowski - udział i referat podczas organizowanej przez Katedrę Prawa Publicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytut Administracji i Prawa Publicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafarika w Koszycach międzynarodowej konferencji naukowej "Ocena modelu prawnego ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, Iwonicz - Košice

 • 14 - 15 maja 2012 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Transparency of the procedure” oraz udział w dyskusji panelowej nt. „What can Aarhus learn from other MEAs and vice versa?” podczas międzynarodowej konferencji pt. „Effectiveness of the compliance mechanism under the Aarhus Convention”, zorganizowanej przez European Environmental Bureau oraz European ECO Forum, Wiedeń

 • 11 maja 2012 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar - udział w organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji "Prawo do czystego środowiska - Rio + 20".
  J. Jendrośka przedstawił referat "Międzynarodowoprawna regulacja ocen oddziaływania na środowisko oraz uprawnień proceduralnych społeczeństwa: perspektywy regulacji globalnej w świetle doświadczeń Konwencji z Espoo i Konwencji z Aarhus.

 • 16 kwietnia 2012 r. - Jan Jerzmański - prowadzenie szkolenia na temat projektu nowej ustawy o odpadach, wynikających z niej zmian i nowych obowiązków - dla pracowników ochrony środowiska Energa Operator S.A., Gdańsk

 • 30 marca 2012 r. - Jan Jerzmański - prowadzenie szkolenia na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz konsekwencji wprowadzenia tzw. "podatku śmieciowego" dla gmin oraz firm komunalnych - dla pracowników Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz gmin tego powiatu, Zgorzelec

 • 21 marca 2012 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia na temat prawnych aspektów ochrony obszarów Natura 2000 - dla członków stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych, Wrocław

 • 24 lutego 2012 r. – Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzianych za przyznawanie dofinansowania ze środków unijnych, Zielona Góra

 • 27 - 28 stycznia 2012 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Madryt

 • 24 stycznia 2012 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu nt. International experience in implementation of the Strategic Environmental Assessment; w ramach seminarium pt. Round Table Discussion on preparation of the ratification of the Protocol on Strategic Environmental Assessment to UNECE Convention on Environmental Impact Assessment in Transboundary Context, Kijów

Działalność międzynarodowa

 • 11 - 14 grudnia 2012 r. - Jerzy Jendrośka - udział w trzydziestym dziewiątym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 26 - 28 listopada 2012 r. - Jerzy Jendrośka - udział w dwudziestym szóstym spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 10 października 2012 r. - Magdalena Bar - udział w ósmym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Protokołu „Woda i Zdrowie” (Compliance Committee), Genewa

 • 25 - 28 września 2012 r. - Jerzy Jendrośka - udział w trzydziestym ósmym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 11 - 21 września 2012 r. - Jerzy Jendrośka - udział w dwudziestym piątym spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 26 - 29 czerwca 2012 r. - Jerzy Jendrośka - udział w trzydziestym siódmym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 27 - 30 marca 2012 r. - Jerzy Jendrośka - udział w trzydziestym szóstym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • marzec 2012 r. - marzec 2013 r. - Jerzy Jendrośka - przygotowanie, na zlecenie EKG ONZ, rekomendacji dotyczących udziału społeczeństwa w sprawach dotyczących ochrony środowiska (Recommendations on Public Participation in Decision-making in Environmental Matters)

 • 20 - 23 marca 2012 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dwudziestym czwartym spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • od września 2011 r. - Jerzy Jendrośka – udział w radzie naukowej projektu “Charting Europe’s Environmental Policy Future” prowadzonego przez Institute for European Environmental Policy (Bruksela i Londyn)

 • 2012 - 2014 - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – współpraca w zespole dwudziestu pieciu ekspertów z 20 krajów Europy w projekcie Wilderness Protection in Europe: The Role of Law and Private Initiatives koordynowanym przez Tilburg Law School, Tilburg University.

 • 2012 - 2013 - Jerzy Jendrośka - kierownik projektu „General guidance on resolving a possible systemic inconsistency between the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) and the environmental assessment within the framework of State ecological expertise (OVOS/expertiza)”; projekt realizowany na zlecenie EKG ONZ

 • 2012 - 2013 - Jerzy Jendrośka – współpraca w zespole ekspertów z pięciu krajów Unii Europejskiej w projekcie „Democracy in environment: Public participation and EU environmental law”, koordynowanym przez Pázmány Péter Catholic University, Jean Monnet Centre of Excellence. Projekt został zakończony publikacją pt. „Environmental democracy – public participation in Europe”, Europa Law Publishing 2014

 • 2011 - 2013 - Jerzy Jendrośka - udział, jako konsultant EKG ONZ, w projekcie „Recommendations on improving implementation of the provisions of the Aarhus Convention on public participation in decision-making”.

 • 2010 - 2013 - Jerzy Jendrośka - współpraca w zespole czterech autorów (z Central European University Budapeszt, Uniwersytetu Sztokholmskiego, Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego) w opracowaniu drugiego wydania tzw. Aarhus Convention Implementation Guide na zlecenie EKG ONZ.

do góry     drukuj