Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2018
   2019
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • sierpień – listopad 2007 r. - przygotowanie analizy obowiązujących przepisów prawnych i praktyki ich stosowania w kontekście Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska; analiza miała na celu przygotowanie przez Polskę raportu z wykonania przepisów Konwencji z Aarhus na III Spotkanie Stron Konwencji – na zlecenie Ministerstwa Środowiska

 • kwiecień – październik 2007 r. – przygotowanie opracowania dotyczącego obowiązków opłatowych w dziedzinie ochrony środowiska w wybranych krajach UE w kontekście obowiązku raportowania na potrzeby EPRTR – na zlecenie Chemeko sp. z o.o. Włocławek

 • od kwietnia 2006 r. - doradztwo prawne dla MPWiK w Warszawie w sprawie wymagań prawa polskiego i wspólnotowego odnośnie OOŚ dla planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków Czajka – w kontekście uzyskiwania przez inwestora środków z Funduszu Spójności

 • od marca 2006 r. - doradztwo prawne dla organizacji ekologicznych (w szczególności Polskiej Zielonej Sieci, Stowarzyszenia Chrońmy Mokradła, OTOP) zaangażowanych w obronę doliny Rospudy – zmianę przebiegu planowanej obwodnicy Augustowa)

 • od lutego 2007 r. - doradztwo prawne dla MPWiK w Warszawie w sprawie wymagań prawa polskiego i wspólnotowego gospodarki wodno-ściekowej dla rozbudowywanej oczyszczalni ścieków Czajka

 • styczeń 2007 r. – listopad 2007 r. - udział w realizowanym na zlecenie Ministerstwa Środowiska projekcie szkoleniowym dotyczącym dostępu do informacji o środowisku i informacji publicznej (w ramach projektu Transition Facility: “Wzmocnienie systemu informacji o środowisku w szczególności z zakresu bezpieczeństwa biologicznego” – 2004/016-829.03.01). Udział w projekcie obejmuje przygotowanie programu szkolenia, przygotowanie materiałów szkoleniowych (podręcznika dla urzędników pt. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie) oraz przeprowadzenie 60 szkoleń dla przedstawicieli wszystkich szczebli administracji – na terenie całego kraju. Projekt realizowany jest wspólnie z firmą Arcadis sp. z o.o.

 • styczeń 2007 r. – grudzień 2007 r. - udział w konsorcjum realizującym na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska projekt szkoleniowy dotyczący wymagań prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym w związku z uzyskiwaniem środków z Funduszu Spójności (Szkolenia finansowane z Pomocy Technicznej Funduszu Spójności 2002/PL/16/P/PA/013 dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie oraz instytucji pośredniczących we wdrażaniu funduszy unijnych oraz dla beneficjentów). Udział w projekcie obejmuje przygotowanie programu szkolenia, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie 8 szkoleń na temat ogólnych zagadnień polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska, wymagań ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym w szczególności procedury ocen oddziaływania na środowisko – przeznaczonych dla przedstawicieli wszystkich szczebli administracji. Projekt realizowany jest wspólnie z firmą WYG International IMC Polska


Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • luty 2007 r. – kwiecień 2007 r. - udział w realizowanym przez EKG ONZ i OBWE projekcie polegającym na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości przewidzianego w Konwencji z Aarhus, przeznaczonego dla sędziów sądów najwyższych i najwyższych sądów administracyjnych z Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy (“Workhops for Members of the Higher Levels of the Judiciary, Organized under the Auspices of the Task Force on Access to Justice under the Aarhus Convention”). Projekt przewidywał m.in. opracowanie kazusów omawianych przez sędziów podczas warsztatów oraz poprowadzenie części warsztatów. Ekspertami prawnymi w projekcie byli Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar. Jerzy Jendrośka w dniach 4 – 5 czerwca 2007 r. prowadził warsztaty, które odbywały się w Kijowie.

 • luty 2007 r. – marzec 2007 r. - udział w realizowanym na zlecenie Leibniz Institute and Regional Development z Drezna projekcie dotyczącym prawnych możliwości przygranicznej współpracy międzynarodowej między Polską i Niemcami w świetle wspólnotowego rozporządzenia 1082/2006 (“Legal problems by input’s of the EGTZ in cross-border cooperation between Germany und Poland – possibilities for better cooperation in the Integrated Coastal Zone Managment Oder Estuary Region”)

 • styczeń 2007 r. – czerwiec 2007 r. - udział w realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV), a koordynowanym przez Milieu Ltd projekcie “Inwentaryzacja obowiązujących w państwach członkowskich środków prawnych dotyczących dostępu do sądu w sprawach ochrony środowiska” (“Inventory of EU Member States’ Measures on Access to Justice in Environmental Matters”)

 • styczeń 2007 r. – grudzień 2007 r. - udział w koordynowanym przez Law Firm Huglo Lepage & Partners projekcie polegającym na opracowaniu dotyczącym uregulowań prawnych z zakresu ochrony środowiska, dotyczących działalności hurtowni i składów w Polsce

 • październik 2006 r. – październik 2007 - udział w realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENTR), a koordynowanym przez Milieu Ltd projekcie “Studium na temat implementacji dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych w 10 nowych państwach członkowskich UE” (“Study on the implementation of the Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions by the 10 New Member States”)

 • wrzesień 2006 r. – lipiec 2007 r. - udział w realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV), a koordynowanym przez COWI projekcie “Studium na temat implementacji dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowisk odpadów w 25 państwach UE” (“Follow-up study on the Implementation of Directive 1999/31/EC on the Landfill of Waste in the EU 25″)Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 13 grudnia 2007 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez KZGW szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Warszawa

 • 11 grudnia 2007 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez Eko-Projekt Opole szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Opole

 • 3 – 4 grudnia 2007 r. - Jerzy Jendrośka – wykład na temat wynikających z Konwencji z Aarhus wymagań dotyczących udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji strategicznych (“General overview of the Aarhus Convention’s requirements for public participation in strategic decision-making”) podczas organizowanych przez Sekretariat Konwencji z Aarhus oraz rządy Bułgarii i Austrii warsztatów pt. “Aarhus Workshop on Public Participation in Strategic Decision-Making (PPSD)”, Sofia

 • 23 – 24 listopada 2007 r. - Jerzy Jendrośka – wykład na temat implementacji Konwencji z Aarhus (“The evolution of Aarhus Convention implementation”) podczas organizowanej przez Mediterranean SOS Network konferencji pt. “Civil society, environment and sustainable development: from information to active participation”, Ateny

 • 16 listopada 2007 r. - Magdalena Bar – udział w zorganizowanym przez European Environmental Bureau (EEB) seminarium dotyczącym unijnej strategii zrównoważonego rozwoju (“Reviewing the EU SDS”), Bruksela

 • 9 – 10 listopada 2007 r. - Jerzy Jendrośka – wykład na temat doświadczeń związanych z kontrolą przestrzegania Konwencji z Espoo (“Practice and relevant cases emerged in the context of the EIA Compliance Mechanism”) podczas organizowanej przez Uniwersytet w Mediolanie konferencji pt. “Non-Compliance Mechanisms and the Effectiveness of International Environmental Law”, Mediolan

 • 5 – 6 listopada 2007 r. - kancelaria Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy, wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego i Centrum Prawa Ekologicznego zorganizowała konferencję pt. “Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji”, Kamień Śląski. Podczas konferencji wygłoszono 23 referaty. Referat wprowadzający pt. “Doświadczenia z implementacją acquis środowiskowego w państwach członkowskich” wygłosił prof. Ludwig Krämer, były urzędnik Komisji Europejskiej, obecnie profesor Kolegium Europejskiego w Brugii

  [pobierz program konferencji (plik "doc" 54 KB)]

 • 17 października 2007 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez DCRL Wrocław szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Polkowice

 • 15 października 2007 r. - Jan Jerzmański – wykład dotyczący prawnych aspektów implementacji dyrektywy 1999/31/WE w Polsce podczas organizowanego przez WIOŚ Szczecin seminarium pt. “Egzekwowanie przepisów dyrektywy 1999/31/WE o składowaniu odpadów”, Międzyzdroje

 • 4 października 2007 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Wymagania Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (EPRTR) w kontekście innych obowiązków sprawozdawczości w ochronie środowiska” podczas organizowanej przez Program “Odpowiedzialność i Troska” konferencji pt. “Forum Ekologiczne Branży Chemicznej”, Toruń

 • 2 października 2007 r. – Jan Jerzmański – wykład nt. szkód w środowisku podczas organizowanego przez firmę Ekologus szkolenia przeznaczonego dla audytorów środowiskowych, Wrocław

 • 26 września 2007 r. - Jan Jerzmański – wykład pt. “Postępowanie z odpadami i planowane zmiany w świetle przepisów prawnych” podczas organizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Fundację Ekologiczną “Zielona Akcja” konferencji pt. “Gospodarka odpadami w gminach”, Wrocław

 • 24 września 2007 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki szkolenia przeznaczonego dla pracowników tego Urzędu pt. “Rekultywacja i szkody środowiskowe”, Poznań

 • 20 września 2007 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Stosowanie prawa ochrony środowiska w Polsce w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” podczas organizowanego przez SKO w Opolu szkolenia przeznaczonego dla Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Gogolin

 • 20 września 2007 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez firmę Ekologus szkolenia pt. “Rekultywacja i szkody środowiskowe”, Katowice

 • 14 września 2007 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Warszawa

 • 31 sierpnia 2007 r. - Magdalena Bar – wykład pt. “Dostęp do informacji – jak zgodnie z prawem udostępniać informacje o funduszach ochrony gruntów rolnych” podczas organizowanej przez Federację Zielonych Gaja ze Szczecina konferencji pt. Fundusze ochrony gruntów rolnych w Polsce – zarządzanie w praktyce, Warszawa

 • 10 – 11 lipca 2007 r. - Jan Jerzmański, Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska szkolenia dotyczącego prawnych aspektów rekultywacji, szkód środowiskowych i wymagań z zakresu ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, przeznaczonego dla pracowników PGNiG, Lądek Zdrój

 • 4 – 5 lipca 2007 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Zbigniew Bukowski – uczestnictwo w organizowanej przez Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska we Wrocławiu konferencji naukowej pt. “Czy nadszedł czas na opracowanie systemu prawa ochrony środowiska”, Wrocław

 • 2 lipca 2007 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (EPRTR) – przeznaczonego dla przedstawicieli WIOŚ i GIOŚ przeznaczonego dla pracowników Grupy LOTOS S.A., Warszawa

 • 21 czerwca 2007 r. - Jerzy Jendrośka – wystąpienie pt. “Zjednoczona Europa wobec zagrożeń globalnych: podstawowe zasady ochrony środowiska i praktyka ich stosowania” podczas organizowanej przez Uniwersytet Opolski konferencji naukowej pt. “Ideowe i praktyczne podstawy integracji europejskiej”, Kamień Śląski

 • 19 czerwca 2007 r. - Jan Jerzmański, Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Ekologus szkolenia pt. “Rekultywacja i szkody środowiskowe”, Wrocław

 • 6 czerwca 2007 r. - Magdalena Bar – udział w seminarium zorganizowanym przez European Environmental Bureau (EEB) na temat wspólnotowych przepisów implementujących Konwencję z Aarhus, Bruksela

 • 5 czerwca 2007 r. - Magdalena Bar – udział w spotkaniu Grupy Prawnej (Law Group) działającej w ramach European Environmental Bureau (EEB), Bruksela

 • 4 czerwca 2007 r. - Magdalena Bar – udział w seminarium zorganizowanym przez European Environmental Bureau (EEB) dotyczącym odpowiedzialności za szkody w środowisku – dyrektywy 2004/35/WE i jej transpozycji w państwach członkowskich (The Environmental Liability Directive (2004/35/EC) after the transposition deadline), Bruksela

 • 1 – 3 czerwca 2007 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Gandawa

 • 31 maja 2007 r. - Magdalena Bar – prowadzenie wykładu pt. “Odpowiedzialność finansowa przedsiębiorstw za szkody w środowisku naturalnym w świetle dyrektywy 2004/35/WE oraz ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku” podczas szkolenia organizowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) dla swoich pracowników, Krynica Morska

 • 24 maja 2007 r. - Magdalena Bar – prowadzenie wykładu pt. “Podstawy prawne obowiązku umożliwienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska” podczas organizowanych przez WWF Polska warsztatów pt. “Rzetelne oceny oddziaływania na środowisko i konsultacje społeczne jako narzędzie efektywnego wykorzystania funduszy UE”, Warszawa

 • 10 maja 2007 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji szkolenia pt. “Zarządzanie ryzykiem w ochronie środowiska w zakładzie branży motoryzacyjnej”, przeznaczonego dla pracowników Volkswagen Polska, Wrocław

 • 9 maja 2007 r. - Jan Jerzmański – wykład na temat gospodarki odpadami podczas szkolenia dla inspektorów pracy, zorganizowanego Państwową Inspekcję Pracy, Wrocław


Działalność międzynarodowa

 • 28 – 30 listopada 2007 r. - Jerzy Jendrośka – udział w osiemnastym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 9 – 10 listopada 2007 r. - Magdalena Bar – udział w spotkaniu Grupy Roboczej IPPC działającej w ramach European Environmental Bureau (EEB), Bruksela

 • 30 października – 1 listopada 2007 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 26 – 27 września 2007 r. - Jerzy Jendrośka – udział w siedemnastym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 26 – 28 czerwca 2007 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 13 – 16 czerwca 2007 r. - Jerzy Jendrośka – udział w szesnastym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 11 – 12 czerwca 2007 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy ekspertów dotyczącym planowania strategicznego w ramach Konwencji z Aarhus (Long-term Strategic Planning, LTSP Expert Group), Rzym

 • 21 – 24 marca 2007 r. - Jerzy Jendrośka – udział w piętnastym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 12 – 15 lutego 2007 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Skopje

do góry     drukuj