Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • od listopada 2017 r. - kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska dla PGE GIEK S.A. w Bełchatowie. Ekspertami prawnymi zaangażowanymi w sprawę byli Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Jerzy Rotko.

 • wrzesień - listopad 2018 r. - przygotowanie, na zlecenie WWF Polska, analizy możliwych zmian w prawie zmierzających do poprawy jakości raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz poprawy egzekwowalności warunkó1) nałożonych w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar.

 • styczeń - grudzień 2018 r. - doradztwo prawne dla Local Recycling Center sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prawa ochrony środowiska. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jan Jerzmański.

 • styczeń - grudzień 2018 r. - doradztwo prawne dla Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy w zakresie przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jan Jerzmański.

 • styczeń - grudzień 2018 r. - doradztwo prawne dla PGNiG S.A. w zakresie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jerzy Jendrośka.

 • wrzesień 2018 r. - przygotowanie opinii prawnej dotyczącej możliwości zaskarżenia przez polskie organizacje ekologiczne decyzji z zakresu ochrony środowiska przed sądami szwedzkimi. Opinia została wykonana na zlecenie ClientEarth Polska. Ekspertem prawnym przygotowującym opinię był Jerzy Jendrośka.

 • lipiec 2018 r. - przygotowanie, na zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, ekspertyzy prawnej dotyczącej zgodności projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin” z unijnymi i polskimi przepisami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko. Ekspertyza ta została wykonana na potrzeby przyznania projektowi dofinansowania ze środków unijnych. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

 • lipiec 2018 r. - przygotowanie, na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, ekspertyzy prawnej pt: „Wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska przed instalacjami emitującymi pola eletromagnetyczne a prawo polskie, w kontekście Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej”. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • od 2016 r. - doradztwo prawne i reprezentacja przed organami administracji i sądami w sprawie dotyczącej kwestionowania pozwolenia zintegrowanego wydanego dla instalacji do chowu drobiu. W ramach procedury odwoławaczej podnoszono kwestię niezgodności prawa polskiego (art. 185 ust. 1 ustwy Poś) z prawem unijnym (art. 25 dyrektywy IED) - argument ten został uznany za słuszny w wyroku NSA z dnia 24.04.2018 r. (II OSK 2743/17). Prawnikiem doradzającym w tej sprawie była Magdalena Bar.

Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • listopad 2018 r. - maj 2019 r. - udział w projekcie ramowym „Legal, economic and technical assistance in the fields of energy and mobility and transport policies” (MOVE/ENER/SRD/2016-498) – Lot 1: Legal Assistance in the field of energy”, w ramach kontraktu zawartego przez koordynującą projekt firmę konsultingową Milieu z Brukseli z Komisją Europejską - DG ENER. W ramach projektu weryfikowano prawidłowość transpozycji do polskiego prawa wskazanych artykułów dyrektywy 2015/1513 (dyrektywy ILUC). Ekspertem prawnym w projekcie była Magdalena Bar.

 • styczeń - grudzień 2018 r. - udział w realizowanym przez OBWE projekcie polegającym na pomocy w dostosowaniu ustawodawstwa Kazachstanu do wymagan Konwencji z Espoo, Protokołu SEA, a także dyrektywy SEA i dyrektywy EIA. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jerzy Jendrośka.

 • wrzesień - październik 2018 r. - przygotowanie analizy dotyczącej wymagań prawa unijnego i międzynarodowego w odniesieniu do udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć („Analysis of selected aspects of public participation in EIA procedurę”). Analiza była przygotowana na potrzeby władz Słowacji. Koordynatorem projektu była czeska firma Integra. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar.

 • listopad 2017 r. - sierpień 2018 r. - udział w projekcie pn. „Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis” (EuropeAid/135825/DH/SER/UA) polegającym na pomocy władzom ukraińskim we wdrażaniu przepisów o ocenach oddziałyania na środowisko zgodnych z wymaganiami dyrektyw EIA i SEA, a także konwencji z Espoo i konwencji z Aarhus. Na działania podjęte w ramach projektu składały się m.in. szkolenia przeprowadzane na Ukrainie, zorganizowanie wizyty studyjnej urzędników ukraińskich w Polsce oraz przeprowadzenie części wykładów w czasie jej trwania, przygotowanie materiałów o charakterze przewodników. Projekt był finansowany ze środków unijnych.
  Jerzy Jendrośka pełnił w projekcie funkcję starszego eksperta prawnego odpowiedzialnego za wdrożenie przepisów o OOŚ (International Senior Short-term Expert on the implementation of EIA and SEA in EU).

 • styczeń 2017 r. - kwiecień 2018 r. - udział w projekcie pn. „Building Bridges between Regions - Interregional cooperation on the implementation of Principle 10 of Rio Declaration and Article 6 of UN Framework Convention on Climate Change in the Caribbean Region” polegającym na doradztwie podczas negocjacji umowy międzynarodowej dotyczącej dostepu do informacji, udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w ochronie środowiska - dla regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Projekt był koordynowany przez Regional Environmental Center z Węgier.
  Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jerzy Jendrośka.

Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 13 grudnia 2018 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia obejmującego zagadnienia: prawnych wymagań dotyczących ochrony drzew i krzewów, dostępu do informacji w ochronie środowiska, udziału społeczeństwa i uprawnień organizacji ekologicznych w sprawach dotyczących środowiska; szkolenie przeznaczone było dla organizacji pozarządowych; zostało zorganizowane przez Fundację Ekorozwoju, Wrocław

 • 6 grudnia 2018 r. - Jerzy Jendrośka - udział w zorganizowanym przez Komisję Europejską warsztacie dotyczącym oceny efektywności dyrektywy SEA (Workshop – Evaluation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment). Jerzy Jendrośka przedstawił prezentację pt. „Coherence of SEA Directive with other EU Directives, EU sectoral policies and international obligations: comments on the emerging findings of the evaluation study”, Bruksela

 • 22 listopada 2018 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie prezentacji pt. „Scoping and EIA Report” podczas spotkania dotyczącego wymagań transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jerzy Jendrośka wziął udział w projekcie jako ekspert ONZ, doradzając rządowi Uzbekistanu odnośnie dostosowania prawa Tadżykistanu w tym zakresie do wymagań prawa międzynarodowego. Duszanbe

 • 24 - 25 października 2018 r. - Jerzy Jendrośka uczestniczył - jako ekspert ONZ - w spotkaniu grupy roboczej omawiającej projektowane zmiany uzbeckich przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko (ocen strategicznych i ocen przedsięwzięć). W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele rządu Uzbekistanu oraz eksperci międzynarodowi i krajowi. Taszkient

 • 10 października - 9 listopada 2018 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie dziesięciu szkoleń (warsztatów) dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie; warsztaty przeznaczone były dla pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, a także innych instytucji wypełniających zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska; zostały zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska, a sfinansowane ze środków NFOŚiGW, Warszawa

 • 25 września 2018 r. - Jan Jerzmański - przeprowadzenie szkolenia obejmującego omówienie ostatnich zmian w ustawie o odpadach, w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, a także omówienie konkluzji BAT LVOC. Szkolenie było zorganizowane przez PCC Rokita S.A. i przeznaczone dla pracowników tej spółki, Brzeg Dolny

 • 12 - 14 września 2018 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar - udział w międzynarodowej konferencji „6th EELF annual conference - Environmental loss & damage: attribution, liability, compensation and restoration”.
  Jerzy Jendrośka przewodniczył sesji pt. „Industrial site aftercare, and restoration of brownfields” oraz wygłosił referat pt. „Environmental liability and legal schemes for public interest litigation under the Aarhus Convention and Escazu Agreement” podczas sesji “General reflections on environmental liability (IV)”.
  Magdalena Bar wygłosiła referat pt. “The right to participate in administrative proceedings and access to justice under ELD and the Polish Act on environmental liability” podczas sesji “The EU Environmental Liability Directive (II)”.
  Konferencja została zorganizowana przez Department of Law, Economics and Cultures of the University of Insubria, Como oraz przez European Environmental Law Forum (EELF).
  Konferencja odbyła się w Como we Włoszech.
  https://www.uninsubria.eu/eelf2018
  'zob. zdjęcie'

 • 10 - 12 września 2018 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar - wykłady dotyczące roli społeczeństwa w egzekwowaniu odpowiedzialności za szkody środowiskowe (JJ) oraz transpozycji dyrektywy o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom w środowisku (ELD) do prawa polskiego (MB i JJ) podczas letniej szkoły międzynarodowego porównawczego prawa ochrony środowiska, dotyczącej szkód w środowisku (International Summer School in Comparative Environmental Law: Critical topics in environmental law in comparative perspective - Introduction to Environmental Law and Environmental Loss & Damage), organizowanej przez ERA, Department of Law, Economics and Cultures of the University of Insubria, Como, Włochy.
  https://www.uninsubria.it/postlauream/summer-school-comparative-law-2018

 • 5 września 2018 r. - Jerzy Jendrośka uczestniczył - jako ekspert ONZ - w spotkaniu grupy roboczej omawiającej projektowane zmiany kazachskich przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele rządu Kazachstanu oraz eksperci międzynarodowi i krajowi. Astana

 • 27 sierpnia 2018 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie prezentacji pt. „Public participation and consultations” podczas spotkania dotyczącego wymagań strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jerzy Jendrośka wziął udział w projekcie jako ekspert ONZ, doradzając rządowi Uzbekistanu odnośnie dostosowania prawa uzbeckiego w tym zakresie do wymagań prawa międzynarodowego. Taszkient

 • 6 sierpnia 2018 r. - Jan Jerzmański - przeprowadzenie szkolenia nt. regulacji prawnych transgranicznego przemieszczania odpadów. Szkolenie było przeznaczone dla pracowników Instytutu Metali Nieżelaznych, Legnica

 • 25 - 29 czerwca 2018 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar - wykłady dotyczące praw proceduralnych w ochronie środowiska (JJ) oraz ocen oddziaływania na środowisko (MB) podczas letniej szkoły europejskiego prawa ochrony środowiska (Summer Course on European Environmental Law), organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir, Niemcy

 • 15 czerwca 2018 r. - Jan Jerzmański - prowadzenie szkolenia obejmującego zagadnienia dotyczące wymagań prawa ochrony środowiska stawianych inwestycjom energetyki konwencjonalnej, w tym problematykę konkluzji BAT i postepowań transgranicznych; szkolenie przeznaczone było dla prawników PGE GiEK S.A. i zostało przez tę spółkę zorganizowane, Nałęczów

 • 11 czerwca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - wykład w ramach zorganizowanej w ramach projektu „Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis” wizyty studyjnej urzędników ukraińskich w Polsce. Jerzy Jendrośka przeprowadził wykład pt. „EIA procedure under the EIA Directive”, Wrocław

 • 7 czerwca 2018 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia obejmującego zagadnienia: prawnych wymagań dotyczących ochrony drzew i krzewów, dostępu do informacji w ochronie środowiska, udziału społeczeństwa i uprawnień organizacji ekologicznych w sprawach dotyczących środowiska; szkolenie przeznaczone było dla organizacji pozarządowych; zostało zorganizowane przez Fundację Ekorozwoju, Wrocław

 • 4 czerwca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie prezentacji pt. „Introduction to the international legal framework of environmental assessment and role of the Espoo Convention” podczas spotkania dotyczącego wymagań transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jerzy Jendrośka wziął udział w projekcie jako ekspert ONZ, doradzając rządowi Uzbekistanu odnośnie dostosowania prawa uzbeckiego w tym zakresie do wymagań prawa międzynarodowego. Taszkient

 • 29 maja - 1 czerwca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady w ramach warsztatów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko (Training workshops on Environmental Impact Assessment (EIA) and on Strategic Environmental Assessment (SEA)). Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis”. Jerzy Jendrośka przeprowadził wykłady pt. „Public participation in EIA: international requirements”, Lwów

 • 15 - 16 maja 2018 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie prezentacji pt. „The evolution of the Aarhus Convention and setting a vision for the future” podczas „Anniversary event to celebrate 20 years of the Aarhus Convention”, Rzym

 • 25 - 26 kwietnia 2018 r. - Jerzy Jendrośka uczestniczył - jako ekspert ONZ - w spotkaniu grupy roboczej omawiającej projektowane zmiany kazachskich przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. W skład grupy roboczej wchodzą przedstawiciele rządu Kazachstanu oraz eksperci międzynarodowi i krajowi. Astana

 • 18 - 20 kwietnia 2018 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady w ramach warsztatów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (Training workshop on Environmental Impact Assessment - EIA). Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis”. Jerzy Jendrośka przeprowadził wykłady pt. „Designing the environmental conditions”, Kijów

 • 28 - 30 marca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady w ramach warsztatów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (Training workshop on Environmental Impact Assessment - EIA). Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis”. Jerzy Jendrośka przeprowadził wykłady pt. „EIA Report and verification of its quality: international requirements and practice”, Kijów

 • 23 marca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie prezentacji pt. „Place of EIA in the development control: „one-stop shop” vs. multi-stage permitting” podczas międzynarodowej konferencji “How to combine streamlining with environmental effectiveness? – Sharing First Experiences with the New EIA Directive”, Helsinki

 • 22 marca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - udział w międzynarodowej dorocznej konferencji prawa ochrony środowiska „Annual Conference on European Environmental Law”. Jerzy Jendrośka przedstawił referat „Participatory rights in environmental matters: current developments”, a także wziął udział w dyskusji nt. „Participatory rights in EU environmental law: a multi-faceted dialogue”
  Konferencja została zorganizowana przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze - i w tym mieście miała miejsce.

 • 20 - 24 lutego 2018 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady z przedmiotu „Environmental Law and Policy” w Riga Graduate School of Law, Ryga

 • 14 lutego 2018 r. - Jerzy Jendrośka - przedstawienie prezentacji pt. „International standards of EIA and transboundary procedure in the light of the requirements of the Espoo Convention” w czasie spotkania zorganizowanego w ramach projektu “Strengthening environmental assessment systems in Kazakhstan in line with the UNECE Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context and its Protocol on Strategic Environmental Assessment”. Jerzy Jendrośka wziął udział w projekcie jako ekspert ONZ. Astana

 • 30 stycznia - 1 lutego 2018 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady w ramach warsztatów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć (Training workshop on Environmental Impact Assessment - EIA). Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu „Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis”. Jerzy Jendrośka przeprowadził wykłady pt. „Consultations and role of various stakeholders: international requirements”, Kijów

Działalność międzynarodowa

 • 5 - 9 listopada 2018 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 62 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 2 - 6 lipca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 61 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 12 - 16 marca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 60 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 27 lutego - 4 marca 2018 r. - Jerzy Jendrośka - udział, w chrakterze eksperta prawnego ECLAC, w dziewiątym spotkaniu negocjacyjnym dotyczącym wdrożenia Zasady 10 Dekleracji z Rio w krajach Ameryki Południowej i Karaibów (Novena reunión del Comité de Negociación del acuerdo regional sobre el Principio 10 en América Latina y el Caribe). Negocjacje dotyczyły wypracowania instrumentu międzynarodowego dotyczącego dostępu do informacji w sprawach ochrony środowiska, udziału społeczeństwa i dostępu do sądu w sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, obowiązującego w Ameryce Południowej i na Karaibach.
  Podczas tego spotkania wynegcjowano ostatecznie treść umowy międzynarodowej nazywanej od tej pory „Escazú Agreement” (od nazwy dzielnicy - przedmieści - San Jose, gdzie spotkanie miało miejsce).
  Spotkanie odbyło się w San Jose na Kostaryce.
  https://negociacionp10.cepal.org/9/es
  'zob. zdjęcie'

do góry     drukuj