Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • czerwiec 2014 r. - maj 2015 r. - doradztwo prawne w zakresie regulacji gospodarki odpadami dla Valeo Electric and Electronic Systems sp. z o.o. Ekspertem prawnym prowadzącym sprawę był dr Jan Jerzmański.

 • maj 2014 r. - maj 2015 r. - doradztwo prawne w zakresie regulacji gospodarki odpadami dla spółki SITA Polska. Ekspertem prawnym prowadzącym sprawę był dr Jan Jerzmański.

 • luty - marzec 2014 r. - przygotowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej uprawnień obywateli obcych państw i zagranicznych organizacji ekologicznych do składania odwołań i skarg do sądu na decyzje administracyjne z zakresu ochrony środowiska wydane przez polskie organy. Praca została zrealizowana na zlecenie GDOŚ. Autorami ekspertyzy byli M. Bar i J. Jendrośka.

 • styczeń 2014 r. - przygotowanie opinii dotyczącej udziału społeczeństwa i stron postępowania w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej (na zlecenie spółki PGE EJ 1). Ekspertami opracowującymi opinię byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka

 • styczeń - wrzesień 2014 r. - doradztwo prawne dla PGE GiEK S.A. - Elektrownia Turów w sprawie wybranych aspektów prawa ochrony środowiska. Ekspertami prawnymi w tym projekcie są Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar.

 • listopad 2013 r. - wrzesień 2014 r. - doradztwo w zakresie polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 - dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z pełnieniem przez ten Urząd roli Instytucji Zarządzającej funduszami dostępnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach projektu wydawane są m.in. opinie prawne dotyczące konkretnych wniosków o dofinansowane przedstawianych do RPO WK-P. Ekspertami pracującymi nad tym projektem są Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • od października 2013 r. - doradztwo prawne dla PGE EJ 1 Sp. z o.o. w sprawie wybranych aspektów prawa ochrony środowiska. Ekspertami prawnymi w tym projekcie są Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar

 • maj 2013 r. - wrzesień 2014 r. - udział w prowadzonym przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia projekcie zatytułowanym „Strażnicy Natury - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”. Udział w projekcie polega na zapewnieniu wsparcia w postaci konsultacji prawnych oraz prowadzenia wykładów z zakresu prawa ochrony środowiska podczas organizowanych przez Fundację szkoleń. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

 • luty 2013 r. - grudzień 2014 r. - doradztwo i szkolenia w zakresie polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 - dla Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z pełnieniem przez ten Urząd roli Instytucji Zarządzającej funduszami dostępnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach projektu wydawane są m.in. opinie prawne dotyczące konkretnych wniosków o dofinansowane przedstawianych do RPO WZ (na etapie protestów i skarg do sądu). Ekspertami pracującymi nad tym projektem byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • październik 2012 r. - kwiecień 2014 r. - doradztwo prawne dla PGE GiEK S.A. - Elektrownia Turów w sprawie uzyskiwania przez Elektrownię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ekspertami prawnymi w tym projekcie są Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar.

Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • styczeń 2014 r. - kwiecień 2015 r. - przeprowadzenie analizy prawidłowości transpozycji do dyrektywy 2009/31/WE do prawa polskiego (Conformity checking of measures of Member States to transpose Directive 2009/31/EC on the geological storage of CO2 (Milieu Project No. 1402.11)). Ekspertem prawnym w projekcie była Magdalena Bar

 • od stycznia 2013 r. - udział w projekcie ramowym obejmującym analizę transpozycji wybranych dyrektyw z zakresu ochrony środowiska, w ramach ramowego kontraktu zawartego przez koordynującą projekt firmę konsultingową Milieu z Brukseli z Komisją Europejską - DG ENV i DG Clima (Framework Service Contract ENV.A2/FRA/2012/0032). W ramach projektu analizowano transpozycję dyrektyw:
  - 2010/75/UE (dyrektywa IED) oraz 2011/92/UE (dyrektywa EIA) - w zakresie przepisów o dostępie do sądu (ekspert odpowiedzialny za analizę dyrektywy - Magdalena Bar)

 • marzec 2011 r. - marzec 2014 r. - udział w projekcie dotyczącym oceny implementacji dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla w Polsce. Projekt jest koordynowany University Colege London i jest realizowany w ramach „the UCL Carbon Capture Legal Program”. Ekspertem prawnym w tym programie był Jerzy Jendrośka Przygotowany w ramach projektu raport dostępny jest na stronie UCL:
  http://blogs.ucl.ac.uk/law-environment/files/2014/03/Poland-CCS-Report-Jerzy-Jendroska.pdf

Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 26 listopada 2014 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie szkolenia na temat zmian w dyrektywie EIA, planowanych zmian w polskich przepisach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, a także wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do projektów finansowanych ze środków unijnych w okresie programowania 2013-2020. Szkolenie było przeznaczone dla pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, Szczecin

 • 25 listopada 2014 r. - Magdalena Bar - udział, w charakterze eksperta, w konferencji podsumowującej projekt dotyczący praktycznego funkcjonowania przepisów o dostępie do informacji o środowisku, realizowany przez firmę TNS Polska na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Warszawa

 • 6 listopada 2014 r. - Magdalena Bar - wygłoszenie referatu na temat polskich regulacji dotyczących ochrony środowiska poprzez prawo karne podczas konferencji pt. „Environmental Liability and Environmental Crime - EFFACE public workshop”, zorganizowanej przez European Union Action to Fight Environmental Crime, Bruksela

 • 20 - 22 października 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Public participation in decision-making” podczas konferencji pt. „Participatory and Procedural Rights in Environmental Matters” zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Lizbona

 • 16 - 17 października 2014 r. - Magdalena Bar - wygłoszenie referatu na temat wdrożenia w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej podczas Annual Conference of the European Water Law Network and the Natura 2000 Observatory. Konferencja została zorganizowana przez Helmholtz Centre for Environmental Research w Lipsku

 • 16 października 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Experiences of Poland and other countries with the Aarhus Convention” podczas konferencji pt. „International Seminar on the Aarhus Convention” zorganizowanej przez Research Center for Economy and Environment w Pekinie oraz EU-China Environmental Governance Programme, Pekin

 • 9 października 2014 r. - Jan Jerzmański - przeprowadzenie szkolenia z zakresu gospodarki odpadami - dla członków Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Katowice

 • 29 - 30 września 2014 r. - Zbigniew Bukowski i Krzysztof Okrasiński - przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zagadnień związanych z ustawą o odpadach oraz z ramową dyrektywą wodną - w kontekście ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć. Szkolenie przeprowadzone było dla pracowników RDOŚ w Białymstoku.

 • 26 - 27 września 2014 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji, udziału społeczeństwa i ocen oddziaływania na środowisko podczas szkolenia organizowanego przez Fundację Ekorozwoju w ramach projektu „Strażnicy Natury - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”, Wrocław

 • 25 września 2014 r. - Magdalena Bar - udział, w charakterze eksperta, w zorganizowanej przez Fundację Greenmind konferencji podsumowującej wyniki projektu „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian”, Warszawa

 • 19 - 21 września 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „ Democratic Values and Principles of the EU” podczas zorganizowanej przez Uniwersytet we Lwowie oraz Uniwersytet w Oregonie konferencji pt. „ Human Rights and Environment in a New Ukraine: In Honor of Prof. Svitlana Kravchenko”, Lwów

 • 15 - 17 września 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Public participation in decision-making” podczas konferencji pt. „Participatory and Procedural Rights in Environmental Matters” zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Trewir

 • 10 - 12 września 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Procedures for large scale projects in the light of recent jurisprudence under the Espoo and Aarhus Conventions” podczas organizowanej przez European Environmental Law Forum konferencji „Environmental and planning law aspects of large scale projects”, Bruksela

 • 25 - 26 sierpnia 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Transposition of the requirements of the Espoo Convention and the EU EIA Directive into the national legislation: European experience and good practice examples” podczas zorganizowanej w ramach programu EaP GREEN konferencji „Towards development of a new law on EIA and SEA in Georgia”, Tibilisi

 • 29 lipca 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „UNECE SEA Protocol and EU SEA Directive: legal requirements and experience with practical application” podczas zorganizowanej w ramach programu EaP GREEN konferencji „Towards development of a new law on SEA in Moldova”, Kiszyniów

 • 2 lipca 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Success and the challenges of the Aarhus Convention” podczas organizowanej przez EEB i REC konferencji „Implementation of Principle 10 and the Aarhus Convention”, zorganizowana w ramach programu Building bridges between regions”, Maastricht

 • 25 - 27 czerwca 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Public participation in decision-making” podczas konferencji pt. „Participatory and Procedural Rights in Environmental Matters” zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Moletai

 • 22 maja 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. “Recent developments under the Aarhus and Espoo Conventions” podczas spotkania Law Group European Environmental Bureau, Bruksela

 • 23 kwietnia 2014 r. - Magdalena Bar - wykład dotyczący wybranych regulacji prawa ochrony środowiska podczas szkolenia organizowanego przez PGE GiEK S.A., Bełchatów

 • 15 - 16 kwietnia 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. “Development of a national legislative framework for the application of SEA: practical considerations” podczas konferencji „Implementation of the UNECE Protocol on Strategic Environmental Assessment to the Espoo Convention in Eastern Europe and the Development of a national legislative framework for the application of SEA: practical considerations Caucasus”, Mińsk

 • 10 - 11 kwietnia 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Development of the EIA scheme in Europe and its place in the decision-making process” podczas konferencji pt. „Environmental Impact Assessment Procedures in the EU” zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA); Magdalena Bar - udział w tej konferencji, Trewir

 • 17 - 19 marca 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady pt. „Introduction to the Environmental Impact Assessment (EIA) and the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directives” oraz „The EIA Directive in the case law of CJEU” podczas konferencji pt. „Interaction between the Environmental Impact Assessment and the Nature Directives” zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Trewir

 • 6 marca 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt: „Poland and CCS” podczas międzynarodowej konferencji pt. „Carbon Capture and Storage: Does it have a future?”, organizowanej przez University College London i King’s College London, Londyn

 • 7 - 8 lutego 2014 r. - Magdalena Bar - wykłady dotyczące dostępu do informacji, udziału społeczeństwa i ocen oddziaływania na środowisko podczas szkolenia organizowanego przez Fundację Ekorozwoju w ramach projektu „Strażnicy Natury - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”, Łódź

 • 22 - 24 stycznia 2014 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady pt. „Introduction to the Environmental Impact Assessment (EIA) and the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directives” oraz „The EIA Directive in the case law of CJEU” podczas konferencji pt. „Interaction between the Environmental Impact Assessment and the Nature Directives” zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Bukareszt

Działalność międzynarodowa

 • 2014 - 2015 - Jerzy Jendrośka - udział w projekcie obejmującym pomoc rządowi Gruzji w opracowaniu projektu gruzińskiej ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko odpowiadającej wymaganiom określonym w Konwencji z Espoo w oraz Protokole o strategicznych ocenach odziaływania na środowisko do ww. Konwencji oraz w dyrektywie 2001/42/WE i dyrektywie Rady 2011/92/UE. Praca wykonywana była na zlecenie Sekretariatu Konwencji z Espoo oraz rządu Gruzji.

 • 2014 - 2015 - Jerzy Jendrośka - udział w projekcie obejmującym pomoc rządowi Azerbejdżanu w opracowaniu projektu ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko odpowiadającej wymaganiom określonym w Konwencji z Espoo w oraz Protokole o strategicznych ocenach odziaływania na środowisko do ww. Konwencji oraz w dyrektywie 2001/42/WE i dyrektywie Rady 2011/92/UE. Praca wykonywana była na zlecenie Sekretariatu Konwencji z Espoo oraz rządu Azrbejdżanu.

 • 16 - 19 grudnia 2014 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 47 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 9 - 11 grudnia 2014 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 32 spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 1 - 4 grudnia 2014 r. - Jerzy Jendrośka - udział jako ekspert w czwartym spotkaniu Working Group on the Development of the Convention oraz w czwartym Spotkaniu Stron Konwencji EKG ONZ o awariach przemysłowych, Genewa

 • 22 - 25 września 2014 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 46 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 2 - 4 września 2014 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 31 spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 29 czerwca - 2 lipca 2014 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 45 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 2 - 5 czerwca 2014 r. - Jerzy Jendrośka - Udział w delegacji rządu polskiego w VI Spotkaniu Stron Konwencji z Espoo; w tym udział jako uczestnik w zorganizowanej przez Polskę dyskusji panelowej nt. stosowania Konwencji z Espoo do spraw energetyki, w ramach tzw. High Level Segment, a także przewodniczenie jednej z sesji Spotkania, Genewa
  [fot. 1 i fot. 2]

 • 28 - 29 kwietnia 2014 r. - Jerzy Jendrośka - udział, w charakterze eksperta prawnego EKG ONZ doradzającego w sprawie nowelizacji Konwencji, w czwartym spotkaniu Grupy Roboczej - Working Group on the Development of the Convention, w ramach Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych (Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents), Genewa

 • 25 - 28 marca 2014 r. - Jerzy Jendrośka - udział w czterdziestym czwartym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 25 - 27 lutego 2014 r. - Jerzy Jendrośka - udział w trzydziestym spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • kwiecień - grudzień 2014 r. - Jerzy Jendrośka - opracowanie analizy prawnej poprawek do konwnecji o awariach przemysłowych rozważanych przez Strony oraz Sekretariat Konwencji EKG ONZ o awariach przemysłowych pod kątem ich zgodności z prawem międzynarodowycm i prawem UE oraz pod kątem celowości. Analiza została wykonana na zlecenie Sekretariatu Konwencji.

 • styczeń - marzec 2014 r. - Jerzy Jendrośka - udział, jako konsultant EKG ONZ, w projekcie polegającym na przygotowaniu projektu przepisów krajowych wdrażających wymagania Protokołu o ocenach strategicznych oraz dyrektywy 2001/42/WE do prawodawstwa Mołdawii

do góry     drukuj