Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • listopad – grudzień 2011 r. - przygotowanie ekspertyzy prawnej na temat prawidłowej interpretacji dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, a także transpozycji tej dyrektywy do prawa polskiego. Ekspertyza była przygotowana na potrzeby KZGW, na zlecenie GDOŚ. Ekspertami prawnymi zaangażowanymi w te pracę byli: Jerzy Rotko, Magdalena Bar, Jan Jerzmański i Jerzy Jendrośka

 • październik 2011 r. - przygotowanie analiz prawnych dotyczących rozbudowy i zasad funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów (kwestii związanych z oceną oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia, a także jego funkcjonowania w świetle zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Praca byłą realizowana na zlecenie Gminy Ostrów Wielkopolski i spółki Holdikom. Ekspertami prawnymi zaangażowanymi w przygotowanie analiz byli Magdalena Bar i Jan Jerzmański

 • wrzesień – październik 2011 r. - przygotowanie analizy prawnej mającej na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji unijnych i polskich przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko przy wydawaniu decyzji zatwierdzających realizację projektu przedstawionego do dofinansowania z POIG. Analiza była wykonana na zlecenie PARP. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar

 • sierpień – listopad 2011 r. - realizacja opracowania pt.: “Działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej: bariery prawne i możliwości ich przezwyciężania”. Opracowanie było realizowane na potrzeby Wojewody Opolskiego, a finansowane przez WFOŚiGW w Opolu. Ekspertami prawnymi zaangażowanymi w przygotowanie opracowania byli: Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar

 • lipiec 2011 r. - analiza prawna dotycząca kwestii wypełniania przez wskazany, realizowany przez Miasto Wrocław, projekt przedstawiony do dofinansowania ze środków unijnych (projekt dotyczył budowy infrastruktury komunikacji miejskiej). Analiza przygotowana była na zlecenie Miasta Wrocław. Ekspertami prawnymi zaangażowanymi w jej sporządzenie byli Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar

 • maj – listopad 2011 r. - przygotowanie analizy due-dilligence obejmującej kwestie wypełnienia przepisów oraz identyfikację ryzyk z zakresu prawa ochrony środowiska przez zakład zajmujący się zagospodarowaniem baterii i akumulatorów. Praca realizowana była na zlecenie kancelarii Wierzbowski Eversheds. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

 • czerwiec 2011 r. - przygotowanie analizy obowiązujących przepisów prawnych, a także możliwości wprowadzenia zmian prawnych, mających na celu usprawnienie procesu realizacji programów ochrony powietrza – na zlecenie Atmoterm S.A. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Zbigniew Bukowski.

 • maj 2011 r. - przygotowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej wpływu wejścia w życie dyrektywy 2008/98/WE (dyrektywy ramowej odpadowej) – na zlecenie spółki Ekoekspert. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jan Jerzmański.

 • luty – czerwiec 2011 r. - udział w projekcie dotyczącym analizy prawnej, ekonomicznej i technicznej oraz koncepcji wykorzystania makulatury i wybranych tworzyw sztucznych – realizowanym przez Politechnike Wrocławską i Elektrownie Bełchatów. Analizę prawną w ramach tego projektu przygotował J. Jerzmański.

 • od grudnia 2010 r. - realizacja kolejnego projektu polegającego na weryfikacji prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z unijnych i polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska przez podmioty (beneficjentów) realizujących tzw. projekty indywidualne. Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i polega na przeprowadzeniu weryfikacji wskazanych przez MRR przedsięwzięć pod kątem prawidłowości przeprowadzonych dla nich procedur OOŚ. Projekt jest koordynowany przez Magdalenę Bar, biorą w nim udział także Jerzy Jendrośka, Sergiusz Urban i inni eksperci kancelarii.

 • od czerwca 2008 r. - doradztwo i szkolenia w zakresie polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 – dla Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z pełnieniem przez ten Urząd roli Instytucji Zarządzającej funduszami dostępnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadania obejmowały m.in. weryfikację przygotowanej przez Urząd Marszałkowski dokumentacji projektowej, a także przeprowadzanie szkoleń dla beneficjentów RPO, dla organów biorących udział w procedurze ocen oddziaływania na środowisko, a także dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto w ramach projektu wydawane są opinie prawne dotyczące konkretnych wniosków o dofinansowane przedstawianych do RPO WZ (na etapie protestów i skarg do sądu). Ekspertami pracującymi nad tym projektem są M. Bar i J. Jendrośka.

 • październik 2010 r. – luty 2011 r. - przygotowanie, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, opracowania pt. “Sposób publicznego udostępniania informacji przestrzennych zawartych w aktach planistycznych sporządzanych na podstawie ustawy, w celu zapewnienia szerokiego dostępu społeczeństwa do informacji związanych ze zmianami w środowisku, dla potrzeb wykonania delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w brzmieniu proponowanym w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 13 września 2010 r.)”. Projekt polegał m.in. na przygotowaniu propozycji rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie wskazanego wyżej przepisu ustawy. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli J. Jendrośka i M. Bar.


Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • październik 2011 r. – październik 2012 r. - udział w projekcie dotyczącym pomocy Ukrainie w prawidłowej implementacji Konwencji z Espoo i Konwencji z Aarhus (‘Support to Ukraine to implement the Espoo and Aarhus Conventions (Follow-up activities)’). Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Ekspertem prawnym w tym projekcie, pełniącym funkcję Team Leader, jest Jerzy Jendrośka

 • wrzesień – grudzień 2011 r. - udział w projekcie “Analiza zgodności ustawodawstwa transponującego wspólnotowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska” (Conformity checking of measures by Memeber States to transpose Directives in the sector of the environment; Milieu Project No. 1331.10) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich. Projekt obejmował dyrektywę 2007/60/WE (Flood Directive)

 • kwiecień – czerwiec 2011 r. - udział w projekcie “Ocena implementacji w państwach członkowskich” (Assessment of Implementation Measures in the Member States; Milieu Project No. 1366.11) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG MARKT) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich. Projekt obejmował badanie implementacji dyrektywy tzw. usługowej (2006/123/WE) w Polsce.

 • kwiecień – maj 2011 r. - udział w projekcie “Analiza zgodności ustawodawstwa transponującego wspólnotowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska” (Conformity checking of measures by Memeber States to transpose Directives in the sector of the environment; Milieu Project No. 1331.10) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich. Projekt obejmował dyrektywę 2007/2/WE (INSPIRE).

 • marzec – listopad 2012 r. - udział w projekcie dotyczącym oceny implementacji dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla w Polsce. Projekt jest koordynowany University Colege London i jest realizowany w ramach “the UCL Carbon Capture Legal Program”. Ekspertem prawnym w tym programie był Jerzy Jendrośka.

 • październik 2010 r. – luty 2011 r. - udział w projekcie “Analiza zgodności ustawodawstwa transponującego wspólnotowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska” (Conformity checking of measures by Memeber States to transpose Directives in the sector of the environment; Milieu Project No. 1331.10) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich. Projekt obejmował dyrektywę 2006/7/WE.


Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 14 grudnia 2011 r. – Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dla pracowników RDOŚ, Poznań

 • 5 grudnia 2011 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat polskich i unijnych regulacji prawnych dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko – dla pracowników RDOŚ, Poznań

 • 5 grudnia 2011 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego szkolenia pt. “Transport odpadów”; szkolenie przeznaczone było dla pracowników Inspekcji Drogowej, Chrośla

 • 29 listopada 2011 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat polskich i unijnych regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności za szkody w środowisku – dla pracowników spółki Energa-Operator, Gdańsk

 • 25 listopada 2011 r. - Magdalena Bar – wystąpienie na temat prawnych regulacji dostępu do informacji o środowisku podczas organizowanej przez Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska konferencji podsumowującej ogólnopolską kampanię informacyjną pn. “Dostęp do informacji o środowisku prawem obywatela”, Warszawa

 • 15-16 listopada 2011 r. - Magdalena Bar, Andrzej Graczyk – prowadzenie szkolenia na temat polskich i unijnych regulacji prawnych (M. Bar) i aspektów ekonomicznych (A. Graczyk) odpowiedzialności za szkody w środowisku – dla pracowników Warta S.A., Warszawa

 • 15 listopada 2011 r. - Jan Jerzmański – wystąpienie pt. “Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi” podczas organizowanego przez firmę Altvater Piła Sp. z o.o. seminarium, Piła

 • 9 listopada 2011 r. - Magdalena Bar udział w spotkaniu Grupy Prawnej EEB (Law Group), Bruksela

 • 8 listopada 2011 r. – Magdalena Bar – udział w organizowanych przez Komisję Europejską warsztatach dotyczących implementacji dyrektywy 2004/35/WE – “Stakeholder and Practitioner Workshop on the implementation of the ELD in the EU”, Bruksela

 • 8 listopada 2011 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie wykładu gościnnego pt. “Public Participation and Environmental Law in Europe” w ramach kursu LLM Environmental Regulation and Governance oraz wykładu gościnnego w ramach tzw. Environmental Policy Seminar pt. Aarhus Convention Compliance Mechanism – oba na University College London

 • 7 listopada 2011 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – udział w organizowanej przez University College London konferencji “Implementing the EU CO2 Storage Directive. Challenges and Opportunities”; J. Jendrośka przedstawił wystąpienie dotyczące stanu implementacji dyrektywy CCS w Polsce, Londyn

 • 18 października 2011 r. - Jerzy Jendrośka – przeprowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, organizowanego przez Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej pn. “Dostęp do informacji o środowisku prawem obywatela”; szkolenie przeznaczone było dla urzędników administracji rządowej i samorządowej, Opole

 • 17 października 2011 r. - Jerzy Jendrośka – przeprowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, organizowanego przez Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej pn. “Dostęp do informacji o środowisku prawem obywatela”; szkolenie przeznaczone było dla urzędników administracji rządowej i samorządowej, Wrocław

 • 14 – 15 października 2011 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie referatu zamawiany pt. “Public participation and access to justice in the findings of the Aarhus Convention Compliance Committee” na zorganizowanej przez EU Forum of Judges for the Environment wraz z Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury międzynarodowej konferencji pt. “The environmental protection in the town and country planning or in land use in the EU law”, Warszawa

 • 7 października 2011 r. - Magdalena Bar – przeprowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, organizowanego przez Centrum Informacji o Środowisku Ministerstwa Środowiska w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej pn. “Dostęp do informacji o środowisku prawem obywatela”; szkolenie przeznaczone było dla urzędników administracji rządowej i samorządowej, Katowice

 • 3 października 2011 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego szkolenia pt. “Transport odpadów”; szkolenie przeznaczone było dla pracowników Inspekcji Drogowej, Chrośla

 • 28 września 2011 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a przeznaczonego dla pracowników urzędów samorządowych, szkolenia dotyczącego znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Szczecin

 • 27 września 2011 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a przeznaczonego dla pracowników urzędów samorządowych, szkolenia dotyczącego znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Szczecin

 • 5 września 2011 r. - Jan Jerzmański – wystąpienie pt. “Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Konsekwencje wprowadzenia “podatku śmieciowego” dla gmin oraz firm komunalnych” podczas międzynarodowej konferencji “Podatek śmieciowy w krajach Unii Europejskiej. Konsekwencje dla gmin i firm komunalnych” organizowanej przez firmę Ekorum, Poznań

 • 1 – 2 lipca 2011 r. - Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar – udział w zorganizowanym przez European Environmental Law Association wraz z Oriel College Uniwersytetu w Oksfordzie międzynarodowym seminarium “Seminar on the new EU Waste Framework Directive and its Transposition by EU Member States”; Jerzy Jendrośka przedstawił referat pt. “Public Participation and information in the WFD and other waste directives”, Magdalena Bar – wystąpienie na temat stanu transpozycji dyrektywy 2008/98/WE w Polsce , Oksford

 • 21 czerwca 2011 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie referatu pt. “Legal challenges of the application of Espoo Convention in post-Soviet OVOS/expertiza systems” na zorganizowanym przez EKG ONZ we współpracy z Uniwersytetem w Ottawie międzynarodowym sympozjum pt. “Seminar on 20 years of law and practice under the Espoo Convention”, Genewa

 • 10 czerwca 2011 r. – Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański – udział w konferencji naukowej pt. “20 lat prawa i polityki ochrony środowiska”; J. Jendrośka przedstawiał prezentację pt. “Polska wobec prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej: kilka refleksji w przededniu polskiej prezydencji w Radzie”, Wrocław

 • 1 czerwca 2011 r. - Jerzy Jendrośka – wystąpienie pt. “Bariery prawne działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej i możliwości ich przezwyciężania” podczas organizowanej przez Wojewodę Opolskiego konferencji pt. “Problemy ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Górnej Odry”, Opole

 • 23 – 24 maja 2011 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia pt. “Przygotowanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska”, organizowanego przez firmę Prospero Bussines Training a przeznaczonego dla pracowników gmin, Gliwice

 • 19-20 maja 2011 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – udział w konferencji “European Environmental Law Forum. Key Challenges and Developments of Environmental Law”; J. Jendrośka przedstawił wystąpienie pt. “Activating the people-access to justice, participation and transparency”, Lipsk

 • 17 maja 2011 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Implementacja prawa UE w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko” podczas konferencji szkoleniowej dla sędziów WSA, Izbicko

 • 16 – 17 maja 2011 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia pt. “Przygotowanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska”, organizowanego przez firmę Prospero Bussines Training a przeznaczonego dla pracowników gmin, Gliwice

 • 27 kwietnia 2011 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia organizowanego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, a przeznaczonego dla pracowników urzędów samorządowych, dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Zielona Góra

 • 19 kwietnia 2011 r. - Jerzy Jendrośka – wystąpienie pt. “Rola konsultacji społecznych w przygotowaniu projektów infrastrukturalnych w świetle dyrektyw Unii Europejskiej i prawa krajowego” podczas konferencji inaugurującej kampanię edukacyjną “Infrastruktura i Człowiek. Naturalnie!”, organizowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez PSDB sp. o.o., Warszawa

 • 11 kwietnia 2011 r. - Sergiusz Urban – prowadzenie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a przeznaczonego dla pracowników urzędów samorządowych, szkolenia dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Toruń

 • 5 kwietnia 2011 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia organizowanego przez Zakłady Chemiczne Zachem dla swoich pracowników, dotyczącego dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), Bydgoszcz

 • 4 kwietnia 2011 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a przeznaczonego dla pracowników urzędów samorządowych, szkolenia dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Toruń

 • 11 marca 2011 r. - Sergiusz Urban – prowadzenie szkolenia organizowanego przez RDOŚ w Białymstoku, a przeznaczonego dla pracowników tego organu, dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Białystok

 • 22 – 24 lutego 2011 r. - Jerzy Jendrośka – wystąpienie pt. “Monitoring compliance of EU-funded projects with EIA and SEA Directives: lessons to be learned when promoting compliance with the Aarhus Convention” podczas organizowanych przez EKG ONZ warsztatów “Workshop on promoting the application of the principles of the Aarhus Convention in international forums”, Genewa

 • 15 lutego 2011 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia organizowanego przez RDOŚ w Katowicach, a przeznaczonego dla pracowników tego organu, dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Katowice

 • 11 lutego 2011 r. - Magdalena Bar – udział w spotkaniu Grupy Prawnej EEB (Law Group), Bruksela

 • 8 lutego 2011 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Scott Wilson szkolenia dotyczącego prawnych regulacji dotyczących procesu inwestycyjnego dla budowli przeciwpowodziowych – dla pracowników RZGW we Wrocławiu, Wrocław

 • 24 stycznia 2011 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a przeznaczonego dla pracowników urzędów samorządowych, szkolenia dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Szczecin

 • 13 stycznia 2011 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a przeznaczonego dla pracowników urzędów samorządowych, szkolenia dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Szczecin.

 • 13 stycznia 2011 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie organizowanego przez firmę Mediux, a przeznaczonego dla pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego szkolenia dotyczącego polskich i unijnych przepisów dotyczących OOŚ, Przysiek.


Działalność międzynarodowa

 • 13 – 16 grudnia 2011 r. - Jerzy Jendrośka – udział w trzydziestym piątym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 5 – 7 grudnia 2011 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dwudziestym trzecim spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 2 – 3 listopada 2011 r. – Magdalena Bar – udział w siódmym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Protokołu “Woda i Zdrowie” (Compliance Committee), Genewa

 • 20 – 23 września 2011 r. - Jerzy Jendrośka – udział w trzydziestym czwartym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 7 – 9 września 2011 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dwudziestym drugim spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • od września 2011 r. - Jerzy Jendrośka – udział w radzie naukowej projektu “Charting Europe’s Environmental Policy Future” prowadzonego przez Institute for European Environmental Policy (Bruksela i Londyn)

 • 27 – 28 czerwca 2011 r. - Jerzy Jendrośka – udział w trzydziestym trzecim spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Kiszyniów

 • 20 czerwca 2011 r. – Jerzy Jendrośka – udział w dwudziestym pierwszym spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 11 – 14 kwietnia 2011 r. - Jerzy Jendrośka – udział w trzydziestym drugim spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 1 – 2 marca 2011 r. - Magdalena Bar – udział w szóstym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Protokołu “Woda i Zdrowie” (Compliance Committee), Genewa

 • 22 – 25 lutego 2011 r. - Jerzy Jendrośka – udział w trzydziestym pierwszym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 11 – 13 stycznia 2011 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dwudziestym spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa.

 • 2011 - 2013 - Jerzy Jendrośka - udział, jako konsultant EKG ONZ, w projekcie „Recommendations on improving implementation of the provisions of the Aarhus Convention on public participation in decision-making”.

 • 2010 - 2013 - Jerzy Jendrośka - współpraca w zespole czterech autorów (z Central European University Budapeszt, Uniwersytetu Sztokholmskiego, Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego) w opracowaniu drugiego wydania tzw. Aarhus Convention Implementation Guide na zlecenie EKG ONZ.

do góry     drukuj