Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • od listopada 2013 r. - doradztwo w zakresie polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 - dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z pełnieniem przez ten Urząd roli Instytucji Zarządzającej funduszami dostępnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach projektu wydawane są m.in. opinie prawne dotyczące konkretnych wniosków o dofinansowane przedstawianych do RPO WK-P. Ekspertami pracującymi nad tym projektem są Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • październik 2013 r. - przygotowanie ekspertyzy prawnej określającej możliwą procedurę ustanawiania obszarów ochronnych GZWP oraz weryfikację proponowanych ograniczeń w zagospodarowaniu tego obszaru. Praca została zrealizowana na zlecenie Państowego Instytutu Geologicznego. Autorem ekspertyzy był J. Rotko.

 • wrzesień - grudzień 2013 r. - przygotowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej powiązania wymagań ramowej dyrektywej wodnej (2000/60/WE) z dyrektywą SEA (2011/42/WE). Praca została zrealizowana na zlecenie GDOŚ, a wykorzystana zostanie na potrzeby KZGW. Autorami ekspertyzy byli M. Bar, J. Jendrośka i K. Okrasiński.

 • lipiec - sierpień 2013 r. - przygotowanie analizy prawnej dotyczącej statusu prawnego osadów oraz możliwości uznawania osadów za odpad - w świetle prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Analiza została przygotowana na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Koordynatorem pracy był Jan Jerzmański; w prace nad analizą zaangażowani byli także Zbigniew Bukowski i Jerzy Rotko.

 • czerwiec - grudzień 2013 r. - doradztwo prawne dla PGE GiEK S.A. - KWB Turów w sprawie wprowadzania przez Kopalnię ścieków do wód. Ekspertami prawnymi w tym projekcie są Jan Jerzmański i Magdalena Bar.

 • czerwiec - grudzień 2013 r. - realizacja projektu „Weryfikacja zgodności projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego z Ramową Dyrektywą Wodną w świetle art. 4.1 oraz 4.7” - na zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Koordynatorem projektu był Krzysztof Okrasiński; w projekcie udział brała także Magdalena Bar.

 • maj 2013 r. - wrzesień 2014 r. - udział w prowadzonym przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia projekcie zatytułowanym „Strażnicy Natury - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”. Udział w projekcie polega na zapewnieniu wsparcia w postaci konsultacji prawnych oraz prowadzenia wykładów z zakresu prawa ochrony środowiska podczas organizowanych przez Fundację szkoleń. Ekspertem prawnym w tym projekcie jest Magdalena Bar

 • marzec 2013 r. - przygotowanie opinii prawnej dotyczącej możliwości wyważania celów uzasadnionych „nadrzędnym interesem publicznym” realizowanych przez przedsięwzięcie z powodowanym przez to przedsięwzięcie „znaczącym negatywnym oddziaływaniem na obszar Natura 2000”. Opinia została przygotowana na zlecenie OVE Arup Polska. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • luty - maj 2013 r. - doradztwo prawne dla Browaru Żywiec dotyczące m.in. uzyskiwania przez ten zakład pozwolenia zintegrowanego oraz wymagań prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • luty 2013 r. - grudzień 2014 r. - doradztwo i szkolenia w zakresie polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 - dla Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z pełnieniem przez ten Urząd roli Instytucji Zarządzającej funduszami dostępnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach projektu wydawane są m.in. opinie prawne dotyczące konkretnych wniosków o dofinansowane przedstawianych do RPO WZ (na etapie protestów i skarg do sądu). Ekspertami pracującymi nad tym projektem byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka

 • od października 2012 r. - doradztwo prawne dla PGE GiEK S.A. - Elektrownia Turów w sprawie uzyskiwania przez Elektrownię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym kwestiach proceduralnych, udziału społeczeństwa i organizacji ekologicznych, a także postępowania transgranicznego. Ekspertami prawnymi w tym projekcie są Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar.

Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • maj 2013 r. - udział w projekcie dotyczącym przygotowania i przeprowadzenia warsztatów dotyczących implementacji Konwencji z Aarhus i Konwencji z Espoo w Rosji (Workshop on implementation of the Aarhus and Espoo Conventions; project 50402072/504020/13265/DM). Projekt zrealizowany był na zlecenie WWF Deutschland. Ekspertem biorącym udział w projekcie był Jerzy Jendrośka.

 • od stycznia 2013 r. - udział w projekcie ramowym obejmującym analizę transpozycji wybranych dyrektyw z zakresu ochrony środowiska, w ramach ramowego kontraktu zawartego przez koordynującą projekt firmę konsultingową Milieu z Brukseli z Komisją Europejską - DG ENV i DG Clima (Framework Service Contract ENV.A2/FRA/2012/0032).
  W ramach projektu analizowano transpozycję dyrektyw:
  - 2008/50/EC - tzw. dyrektywa CAFE (ekspert odpowiedzialny za analizę dyrektywy - Magdalena Bar)
  - 2008/56/EC - dyrektywa ramowa dotycząca strategii morskiej (ekspert odpowiedzialny za analizę dyrektywy - Magdalena Bar)
  - 2008/98/EC - dyrektywa ramowa odpadowa (ekspert odpowiedzialny za analizę dyrektywy - Jan Jerzmański)
  - 2008/101/EC - dyrektywa uwzględniająca działalność lotniczą w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (eksperci odpowiedzialni za analizę dyrektywy - Sergiusz Urban i Magdalena Bar)
  - 94/62/EC - dyrektywa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (ekspert odpowiedzialny za analizę dyrektywy - Zbigniew Bukowski)

 • grudzień 2012 r. - lipiec 2013 r. - - udział w projekcie obejmującym analizę polskich przepisów dotyczących wydobycia gazu łupkowego (Regulatory provisions governing key aspects of unconventional gas extraction in selected EU Member States) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar

 • marzec 2011 r. - marzec 2014 r. - udział w projekcie dotyczącym oceny implementacji dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla w Polsce. Projekt jest koordynowany University Colege London i jest realizowany w ramach „the UCL Carbon Capture Legal Program”. Ekspertem prawnym w tym programie był Jerzy Jendrośka Przygotowany w ramach projektu raport dostępny jest na stronie UCL:
  http://blogs.ucl.ac.uk/law-environment/files/2014/03/Poland-CCS-Report-Jerzy-Jendroska.pdf

Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 18 - 19 grudnia 2013 r. - Magdalena Bar - wykłady dotyczące dostępu do informacji, udziału społeczeństwa i ocen oddziaływania na środowisko podczas szkolenia organizowanego przez Fundację Ekorozwoju w ramach projektu „Strażnicy Natury - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”, Kraków

 • 4 grudnia 2013 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia na temat ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w prawie polskim i unijnym. Szkolenie zorganizowane było przez Urząd Miasta Poznania i dla jego pracowników, Poznań

 • 28 - 30 listopada 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu plenarnego pt. „Public participation and access to justice in the findings of the Aarhus Compliance Committee” podczas międzynarodowej konferencji pt. „Access to Justice in Matters of Environmental Law”, zorganizowanej przez EU Forum of Envirornmental Judges (EUFJE) i Vienna University of Economics and Business, Wiedeń

 • 26 listopada 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu plenarnego pt. „Aarhus Convention – genesis, evolution and status” podczas międzynarodowej konferencji pt. „The Aarhus Convention – Accessing Information, Participation and Justice”, Dublin
  Podcast dostępny na stronie organizatorów: http://environmentalpillar.ie/aarhus-resources/

 • 21 - 23 listopada 2013 r. - Magdalena Bar - wykłady dotyczące dostępu do informacji, udziału społeczeństwa i ocen oddziaływania na środowisko podczas szkolenia organizowanego przez Fundację Ekorozwoju w ramach projektu „Strażnicy Natury - obywatelski monitoring działań administracji publicznej w ochronie przyrody”, Wrocław

 • 14 listopada 2013 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia na nowelizacji dyrektywy EIA. Szkolenie zorganizowane było przez RDOŚ w Szczecinie i dla jego pracowników, Szczecin

 • 13 - 14 listopada 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady podczas konferencji pt. „Introduction to the Environmental Impact Assessment (EIA) and the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directives” zorganizowanej na zlecenie Komisji Europejskiej dla sędziów z Unii Europejskiej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Trewir

 • 4 - 5 listopada 2013 r. - Jerzy Jendrośka - przewodniczenie sesji plenarnej podczas międzynarodowego seminarium dotyczącego bezpieczeństwa jądrowego (2nd Seminar on Nuclear Safety International Instruments for Ensuring Nuclear Safety), zorganizowanego w ramach Litewskiej prezydencji UE przez Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Litewską Akademię Nauk oraz Asia-Europe Meeting (ASEM), Wilno

 • 24 października 2013 r. - Magdalena Bar - wykład na temat prawnych uwarunkowań strategicznych ocen oddziaływania na środowisko podczas dwudniowego szkolenia pt. „Rola strategicznych ooś w identyfikacji skutków realizacji ustaleń dokumentów planistycznych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na obszary chronione”. Szkolenie zorganizowane było przez RDOŚ w Krakowie, dla pracowników RDOŚ z całego kraju, Muszyna

 • 21 - 22 października 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie wprowadzającego referatu plenarnego pt. „Environmental Assessment in European Law” podczas międzynarodowej konferencji pt. „Introduction of European standards of environmental assessment in Ukraine”, Lwów

 • 8 - 9 października 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady w ramach Post-graduate Course on European Environmental Law, organizowanego przez Lusiada University Porto dla prawników z Brazylii, Porto

 • 7 - 8 października 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu plenarnego pt. „Access to Justice in Environmental Matters under the Aarhus Convention” podczas międzynarodowej konferencji pt. „Access to Courts in Environmental Law Matters”, zorganiozowanej przez European Judicial Training Network oraz Centro de Estudos Judiciários / Judicial Studies Centre (CEJ), Lizbona
  Podcast dostępny na stronie organizatorów:
  http://www.ejtn.eu/en/About/Independent-Seminars/Administrative-Law-Sub-Working-Group/Last-Seminars-Administrative-SWG/

 • 4 października 2013 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Szkolenie zorganizowane było przez RDOŚ w Szczecinie i dla jego pracowników, Szczecin

 • 20 września 2013 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji o środowisku oraz informacji publicznej. Szkolenie realizowane było przez RDOŚ w Opolu i dla jego pracowników, Opole

 • 11 - 13 września 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady podczas konferencji szkoleniowej pt. „EU Law on Industrial Emissions” zorganizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej dla sędziów z Unii Europejskiej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Trewir

 • 4 lipca 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Energy security and legal requirements for environmental protection, public involvement and transboundary co-operation” podczas międzynarodowej konferencji pt. "Scientific support to energy security in the Baltic Sea Region" zorganizowanej w ramach Litewskiej prezydencji UE przez Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Litewską Akademię Nauk oraz European Joint Research Centre, Wilno

 • 1 - 3 lipca 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady podczas letniej szkoły europejskiego prawa ochrony środowiska (Summer Course on European Environmental Law), organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir

 • 3 - 5 czerwca 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady podczas konferencji szkoleniowej pt. „EU Law on Industrial Emissions” zorganizowanej na zlecenie Komisji Europejskiej dla sędziów z Unii Europejskiej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Budapeszt

 • 31 maja - 1 czerwca 2013 r. - Jerzy Jendrośka - udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Helsinki

 • 23 - 24 maja 2013 r. - organizacja międzynarodowej konferencji zatytułowanej „Dyrektywa EIA - wyzwania i perspektywy w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz opublikowanej ostatnio propozycji nowelizacji dyrektywy”. Wystąpienia podczas konferencji przedstawili m.in. Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar. Bliższe informacje o konferencji, a także jej program i materiały pokonferencyjne - w języku polskim i angielskim można znaleźć na podstronie konferencji. Celem konferencji była analiza proponowanych przez Komisję Europejską zmian dyrektywy EIA - określającej zasady oceny oddziaływania na środowisko w świetle dotychczasowych doświadczeń, a także poglądów wyrażanych w literaturze.

 • 14 - 15 maja 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady podczas warsztatów organizowanych przez WWF, dotyczących przygotowania Rosji do przystąpienia do Konwencji z Aarhus i Espoo („Workshop on implementation of the Aarhus and Espoo Conventions”), Moskwa

 • 8 maja 2013 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie wykładu pt. „Jak ma przebiegać rzetelny proces wyboru lokalizacji, tak aby gwarantował ochronę praw zainteresowanych społeczności?” podczas „Pierwszego wysłuchanie” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w ramach projektu „Wdrażanie polityki współuczestnictwa społeczeństwa w procesach decyzyjnych związanych ze składowaniem odpadów radioaktywnych (Implementing Public Participation Approaches in Radioactive Waste Disposal, IPPA)” zatytułowanego „Czy potrzebujemy nowego składowiska odpadów promieniotwórczych?”, Warszawa

 • 24 - 25 kwietnia 2013 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji o środowisku oraz informacji publicznej - poziom zaawansowany. Szkolenie realizowane było na zlecenie Ministerstwa Środowiska a przeznaczone dla pracowników centralnych organów administracji rządowej, Warszawa

 • 22 - 23 kwietnia 2013 r. - Jerzy Jendrośka - prowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji o środowisku oraz informacji publicznej - poziom podstawowy. Szkolenie realizowane było na zlecenie Ministerstwa Środowiska a przeznaczone dla pracowników centralnych organów administracji rządowej, Warszawa

 • 14 - 15 marca 2013 r. - Magdalena Bar, Jerzy Rotko - prowadzenie szkolenia obejmującego problemy zasad ogólnych prawa ochrony środowiska istotnych dla procesu inwestycyjnego, ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, ocen oddziaływania na środowisko, przepisów o ochronie przyrody, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz prawa wodnego - dla pracowników RZGW we Wrocławiu, Wrocław

 • 31 stycznia - 1 lutego 2013 r. - Jerzy Jendrośka – wykłady podczas konferencji szkoleniowej pt. Access to Documents and Environmental Information in EU zorganizowanej przez Akademię Prawa Europejskiego (Europeisches Recht Academie – ERA), Trewir

 • 23 stycznia 2013 r. - Jan Jerzmański - wykłady dotyczące ustawy o odpadach z 2012 r. podczas seminarium „Nowa ustawa o odpadach – kluczowe zmiany , nowe obowiązki i sankcje”. Seminarium organizowane było przez firmę Hallmark Events, Warszawa

Działalność międzynarodowa

 • 17 - 20 grudnia 2013 r. - Jerzy Jendrośka - udział w czterdziestym trzecim spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 10 - 12 grudnia 2013 r. - Jerzy Jendrośka - udział w dwudziestym dziewiątym spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 24 - 27 września 2013 r. - Jerzy Jendrośka - udział w czterdziestym drugim spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 10 - 12 września 2013 r. - Jerzy Jendrośka - udział w dwudziestym ósmym spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 3 - 4 września 2013 r. - Jerzy Jendrośka - udział w trzecim spotkaniu Grupy Roboczej - Working Group on the Development of the Convention, w ramach Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych (Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents), Genewa

 • 1-2 lipca 2013 r. - Magdalena Bar - udział w dziewiątym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Protokołu „Woda i Zdrowie” (Compliance Committee), Genewa

 • 25 - 28 czerwca 2013 r. - Jerzy Jendrośka - udział w czterdziestym pierwszym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 27 - 30 maja 2013 r. - Jerzy Jendrośka - udział w drugim spotkaniu Grupy Roboczej w sprawie EIA i SEA (Working Group on EIA and SEA) w ramach Konwencji z Espoo, Genewa

 • maj - grudzień 2013 - Jerzy Jendrośka - udział, wraz z ekspertami ukraińskimi, w projekcie zatytułowanym „Promotion of European standards of environmental impact assessment in Ukraine”

 • maj - październik 2013 - Jerzy Jendrośka - udział, jako konsultant EKG ONZ, w projekcie „Draft provisions for the possible strengthening of the Convention’s provisions on public participation, public information, access to justice and land-use planning together with an explanatory text”; projekt realizowany na zlecenie EKG ONZ

 • 25 - 28 marca 2013 r. - Jerzy Jendrośka - udział w czterdziestym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 13 - 14 marca 2013 r. - Jerzy Jendrośka - udział w dwudziestym siódmym spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 12 marca 2013 r. - Jerzy Jendrośka - udział w spotkaniu dotyczącym udziału społeczeństwa w sprawach dotyczących energii jądrowej (Public Participation in Nuclear Domain), zorganizwoanym przez Aarhus Convention’s Task Force on Public Participation in Decision-making, Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI), oraz Komisję Europejską, Luksemburg

 • od września 2011 r. - Jerzy Jendrośka - udział w radzie naukowej projektu „Charting Europe’s Environmental Policy Future” prowadzonego przez Institute for European Environmental Policy (Bruksela i Londyn)

 • 2012 - 2014 - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – współpraca w zespole dwudziestu pieciu ekspertów z 20 krajów Europy w projekcie Wilderness Protection in Europe: The Role of Law and Private Initiatives koordynowanym przez Tilburg Law School, Tilburg University.

 • 2012 - 2013 - Jerzy Jendrośka - kierownik projektu „General guidance on resolving a possible systemic inconsistency between the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) and the environmental assessment within the framework of State ecological expertise (OVOS/expertiza)”; projekt realizowany na zlecenie EKG ONZ.

 • 2011 - 2013 - Jerzy Jendrośka - udział, jako konsultant EKG ONZ, w projekcie „Recommendations on improving implementation of the provisions of the Aarhus Convention on public participation in decision-making”.

 • 2012 - 2013 - Jerzy Jendrośka – współpraca w zespole ekspertów z pięciu krajów Unii Europejskiej w projekcie „Democracy in environment: Public participation and EU environmental law”, koordynowanym przez Pázmány Péter Catholic University, Jean Monnet Centre of Excellence. Projekt został zakończony publikacją pt. „Environmental democracy – public participation in Europe”, Europa Law Publishing 2014

 • 2010 - 2013 - Jerzy Jendrośka - współpraca w zespole czterech autorów (z Central European University Budapeszt, Uniwersytetu Sztokholmskiego, Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego) w opracowaniu drugiego wydania tzw. Aarhus Convention Implementation Guide na zlecenie EKG ONZ.
  Opracowana w ramach projektu publikacja (Implementation Guide) dostępna jest na stronie EKG ONZ
  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/ppdm/Aarhus_Implementation_Guide_second_edition_-_text_only.pdf

do góry     drukuj