Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • kwiecień – grudzień 2021 r. – udział w prowadzonym przez Fundację Ekorozwoju projekcie „Dajmy drzewom prawo” (http://drzewa.org.pl/dajmy-drzewom-prawo/). Projekt polega na opracowaniu projektu zmian przepisów zmierzających do wzmocnienia prawnej ochrony drzew. W projekcie udział brała Magdalena Bar.

 • styczeń – grudzień 2021 r. – doradztwo prawne dla Fundacji Ekorozwoju w zakresie przepisów dotyczących ochrony drzew, dostępu do informacji o środowisku i innych aspektów prawa ochrony środowiska. Doradztwo było prowadzone przez Magdalenę Bar.

 • czerwiec – grudzień 2021 r. – doradztwo prawne dla Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów w zakresie procedury oceny oddziaływania na środowisko dla spalarni odpadów planowanej w okolicy działania stowarzyszenia. Doradztwo było prowadzone przez Magdalenę Bar.

 • styczeń – wrzesień 2021 r. - doradztwo prawne dla Local Recycling Center sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prawa ochrony środowiska. Doradztwo było prowadzone przez Magdalenę Bar.

 • maj 2021 r. – wsparcie prawne PSE w zakresie oceny obowiązku pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskanzanych przedsięwzięć; praca polegała na przygotowaniu opinii prawnej oraz prowadzeniu konsultacji. Usługi w tym projekcie świadczyli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • styczeń – kwiecień 2021 r. – przygotowanie, na zlecenie WWF Polska, analizy prawnej regulacji wpływających na ochronę środowiska wprowadzonych przez tzw. specustawy. Analiza została przygotowana przez Magdalenę Bar.

 • luty 2021 r. – przygotowanie opinii prawnej dotyczącej kolejnej wersji projektu ustawy nowelizującej ustawę ooś (projekt z dnia 13.01.2021 r.). Opinia miała na celu rozważenie na ile planowana zmiana ustawy pozwoli na usunięcie niezgodności polskich przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko z prawem unijnym. Była przygotowana na zlecenie organizacji ekologicznych. Opinia została przygotowana przez Magdalenę Bar.

 • styczeń – grudzień 2021 r. – reprezentacja stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przez Komitetem ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus w sprawie dotyczącej nieprzestrzegania przez Polskę art. 9 ust. 3 Konwencji - poprzez to, że prawo polskie nie pozwala na zaskarżanie planów i programów dotyczących środowiska - oraz art. 7 Konwencji – poprzez to, że nie prawo polskie nie wymaga przeprowadzenia udziału społeczeństwa przy opracowywaniu planów łowieckich. Pełnomocniczką stowarzyszenia w tej sprawie jest Magdalena Bar.

Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • lipiec – grudzień 2021 r. . – udział w projekcie ramowym obejmującym analizę transpozycji i implementacji w Polsce wybranych dyrektyw z zakresu ochrony środowiska, w ramach ramowego kontraktu zawartego przez koordynującą projekt firmę konsultingową Milieu z Brukseli z Komisją Europejską - DG ENV (Framework Service Contract FRA/E.3/ENV/2020/OP/0017 – Lot 1).

W ramach projektu przeprowadzono:

 • analizę i podsumowanie odpowiedzi przekazanych Komisji Europejskiej przez władze polskie, a dotyczących zapewnienia przestrzegania dyrektywy 2000/60/WE (Summarising the replies by the 27 Member States to the EU Pilot request on the functioning of national compliance assurance systems in relation to the Directive 2000/60/EC)
 • przygotowanie analizy dotyczącej zarządzania środowiskiem w Polsce; analiza ma stanowić wkład do trzeciego przeglądu realizacji polityki ochrony środowiska i ósmego programu działań w zakresie środowiska (Evidence-gathering for assessment of Member State performance on aspects of environmental governance as input to the third Environment Implementation Review and the 8th Environment Action Programme)
 • analizę transpozycji do prawa polskiego:
 • dyrektywy IED (dyrektywa 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
 • dyrektywy 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów,
 • 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Ekspertem prawnym w projekcie była Magdalena Bar.

 • styczeń – listopad 2021 r. – udział w projekcie obejmującym analizę transpozycji do polskiego prawa dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego, w ramach kontraktu zawartego przez koordynującą projekt firmę konsultingową GRS z Kolonii z Komisją Europejską - DG ENER. Ekspertem prawnym w projekcie jest Magdalena Bar.

Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 22 grudnia 2021 r. – Jerzy Jendrośka – wykłady na temat procedury transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko ("Transboundary procedures under the Espoo Convention – principles, objectives and scope”, „Espoo Convention procedures – step by step”) podczas szkolenia pt. „Espoo Convention and Civil Society Participation in Transboundary Consultations” organizowanego przez serbskie stowarzyszenie “Renewables and Environmental Regulatory Institute (RERI)”; szkolenie było przeznaczone dla urzędników państw Bałkanów Zachodnich (szkolenie online)

 • 9 grudnia 2021 r. – Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zatytułowanego „Pozyskanie decyzji środowiskowej i zezwolenia na inwestycje po zmianie przepisów”; szkolenie przeznaczone było dla przedsiębiorców, a zorganizowane zostało przez firmę Hallmark, Wrocław

 • 22-25 listopada 2021 r. – Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia pt. „Realizacja zadań i kompetencje organów Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie obowiązujących przepisów”; szkolenie przeznaczone było dla pracowników WIOŚ, Kraków

 • 13 października – 5 listopada 2021 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie dziesięciu szkoleń (warsztatów) dotyczących dostępu informacji o środowisku i jego ochronie; warsztaty przeznaczone były dla pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, a także innych instytucji wypełniających zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska; zostały zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a sfinansowane ze środków NFOŚiGW (warsztaty online)

 • 18 października 2021 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia pt. „Zapewnienie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie”; szkolenie przeznaczone było dla pracowników RDOŚ Wrocław (szkolenie online)

 • 25 września 2021 r. – Jerzy Jendrośka – wykłady pt. „Evaluation methods for significant effects of plans and projects on Natura 2000”, “Procedures for access to information and public participation in decision making, in accordance with the practice of the Aarhus Convention Compliance Committee” podczas kursów dla rumuńskich studentów prawa organizowanych przez Asociatia Bankwatch Romania, Bukareszt

 • 14 września 2021 r. – Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zatytułowanego „Pozyskanie decyzji środowiskowej i zezwolenia na inwestycje po zmianie przepisów”; szkolenie przeznaczone było dla przedsiębiorców, a zorganizowane zostało przez firmę Hallmark, Wrocław

 • 15-16 lipca 2021 r. – Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia pt. „Decyzje środowiskowe po nowelizacji ustawy ooś; szkolenie dotyczyło przede wszystkim kwestii dostępu do sądu w sprawach decyzji środowiskowych oraz zezwoleń na inwestycje; szkolenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i przeznaczone dla pracowników Ministerstwa (szkolenie online)

 • 12-13 lipca 2021 r. – Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia pt. „Decyzje środowiskowe po nowelizacji ustawy ooś; szkolenie dotyczyło przede wszystkim kwestii dostępu do sądu w sprawach decyzji środowiskowych oraz zezwoleń na inwestycje; szkolenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i przeznaczone dla pracowników Ministerstwa (szkolenie online)

 • 6 lipca 2021 r. – Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia dotyczącego dostępu do informacji o środowisku, zatytułowanego „Jak być dobrze poinformowanym o stanie środowiska”; szkolenie przeznaczone było dla przedstawicieli organizacji pozarządowych przedsiębiorców, a zorganizowane zostało przez Fundację im. Stefana Batorego (szkolenie online)

 • 25 czerwca 2021 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie referatu “Environmental democracy and the Aarhus Convention in Europe under the Green Deal” w ramach konferencji “Environmental Law in Transformation Towards Climate Neutrality and Environmental Sustainability ” zorganizowanej przez Uniwersytet w Groningen (konferencja online)

 • 24 czerwca 2021 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie referatu “Public Participation in Plans, Programs and Policies from a Legal Perspective” w ramach konferencji “Upstream Public Participation in Sustainable Energy Transitions” (konferencja online)

 • 15 czerwca 2021 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie referatu “Revision of IED and rights of the public under the Aarhus Convention” podczas seminarium “Revision of the Industrial Emissions Directive: in search of consistency with climate, energy and circular economy policies” zorganizowanego przez ELNI w ramach serii seminariów “Challenges of European environmental law towards 2030” (seminarium online)

 • 28 maja 2021 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie referatu “SEA Directive – Environmental Report, Public Participation, Transboundary Consultations, and Decision-making” w ramach konferencji “Strategic Environmental Assessment & Developments in Climate Litigation” zorganizowanej przez grupę prawników Avosetta i Uniwersytet w Cork (konferencja online)

 • 18 maja 2021 r. – Jerzy Jendrośka – przedstawienie referatu „ SEA Directive in light of obligations under the UNECE SEA Protocol, European Green Deal and other EU policies” podczas zorganizowanego przez ELNI webinaru “The Strategic Environmental Assessment Directive: joy or sadness at the 20th birthday” (online)

 • 22 lutego – 16 kwietnia 2021 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady z przedmiotu „Environmental Law and Policy” w Riga Graduate School of Law, Ryga

Działalność międzynarodowa

 • 13–16 grudnia 2021 r. – Jerzy Jendrośka – udział w 73 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), spotkanie online

 • 18–21 października 2021 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 72 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), spotkanie online

 • 7-9 lipca 2021 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 71 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), spotkanie online

 • 12-16 kwietnia 2021 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 70 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), spotkanie online

 • 25-29 stycznia 2021 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 69 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), spotkanie online

do góry     drukuj