Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • wrzesień – październik 2003 r. - uczestnictwo w projekcie “Internetowy system informacyjny w zakresie IPPC” prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej. Projekt obejmował m.in. przygotowanie obszernych materiałów na temat dyrektywy IPPC i jej implementacji w Polsce, w tym wydawania pozwoleń zintegrowanych oraz przeprowadzenie szkolenia na ten temat (6 października 2003 r., Ostrów Mazowiecka; prowadzenie: Zbigniew Bukowski i Marcin Stoczkiewicz)

 • kwiecień 2003 r. – styczeń 2004 r. - uczestnictwo w prowadzonym przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie projekcie “Umożliwienie działań pozwalających na przyspieszenie prac nad wdrożeniem Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO)”. Udział ten obejmował opracowanie krajowej strategii wymiany i udostępniania informacji, edukacji, komunikowania się i podnoszenia świadomości w odniesieniu do postanowień Konwencji Sztokholmskiej.

 • od maja 2001 - świadczenie pomocy prawnej dla Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych z siedzibą w Warszawie


Najważniejsze projekty międzynarodowe

  • sierpień – wrzesień 2003 r. - uczestnictwo w prowadzonym przez OBWE projekcie “Przegląd ustawodawstwa Tadżykistanu w zakresie ochrony środowiska w kontekście przestrzegania Konwencji z Aarhus”. Projekt obejmował analizę ustawodawstwa Tadżykistanu wraz z przygotowaniem odpowiedniego raportu i rekomendacji, a także konsultacje i spotkania doradcze prowadzone w Duszanbe (Tadżykistan) przez Jerzego Jendrośkę

  • grudzień 2002 r. – sierpień 2003 r. - udział w międzynarodowym projekcie “Zintegrowana kontrola zanieczyszczeń i zapobieganie im na szczeblu lokalnym” (Phare 0007.03.02). Zaplanowany na 10 miesięcy projekt obejmował prowadzoną na szeroką skalę działalność szkoleniową w zakresie prawa i praktyki ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji i metod zapobiegania zanieczyszczeniom, w tym implementacji i praktycznej realizacji w Polsce dyrektywy IPPC. Szkolenia przeznaczone są dla urzędników administracji wszystkich szczebli.

   Projekt obejmuje również pomoc organom administracji w opracowywaniu programów redukcji zanieczyszczeń i szkolenie w tym zakresie; przewiduje również tworzenie w Polsce regionalnych centrów wiedzy o prawie ochrony środowiska i jego praktycznym stosowaniu.

   W ramach projektu przeprowadzono szkolenia:

   • 27 – 31 stycznia 2003 r. - szkolenie dla trenerów prawa ochrony środowiska (blok 1), Dębe k. Warszawy – w szkoleniu jako ekspert prawny wzięła udział Magdalena Bar
   • 8 – 14 lutego 2003 r. - szkolenie dla trenerów prawa ochrony środowiska (blok 2), Dębe k. Warszawy – w szkoleniu jako eksperci prawni wzięli udział: Jerzy Jendrośka (key expert), Magdalena Bar i Jan Jerzmański
   • 17 – 24 marca 2003 r. - pierwsze seminarium przygotowujące przyszłych szkoleniowców do prowadzenia wykładów z zakresu prawa ochrony środowiska – w seminarium jako eksperci (wykładowcy) wzięli udział: Jerzy Jendrośka (key expert), Magdalena Bar, Jan Jerzmański i Jerzy Rotko.
   • 26 – 28 marca 2003 r. - drugie seminarium przygotowujące przyszłych szkoleniowców do prowadzenia wykładów z zakresu prawa ochrony środowiska – w seminarium jako eksperci (wykładowcy) wzięli udział: Jerzy Jendrośka (key expert), i Jerzy Rotko.

   Poza tym w ramach projektu odbyło się 111 szkoleń przeznaczonych dla wszystkich szczebli administracji rządowej i samorządowej na terenie całej Polski.

  • czerwiec – lipiec 2003 r. - uczestnictwo w projekcie prowadzonym przez REC wspólnie z Ministerstwem Ochrony Środowiska Macedonii, mającym na celu pomoc krajom Europy Środkowo-Wschodniej w tworzeniu ustawodawstwa dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zgodnego z prawem Unii Europejskiej. (“Assistance in Environmental Law Drafting in South Eastern Europe. Activities in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia and Federal Republic of Yugoslavia” REReP 1.3). Projekt finansowany był przez Komisję Europejską w ramach “the Regional Environmental Reconstruction Programme for South Eastern Europe, REReP”.

  • czerwiec – lipiec 2003 r. - uczestnictwo w projekcie prowadzonym w Albanii przez REC wspólnie z albańskim Ministerstwem Ochrony Środowiska, polegającym na doradztwie prawnym na rzecz rządu albańskiego w zakresie tworzeniu ustawodawstwa ochrony środowiska, zgodnego z prawem Unii Europejskiej. (“Assistance in Environmental Law Drafting in South Eastern Europe. Activities in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, fYR Macedonia and Serbia and Montenegro” REReP 1.3). Projekt finansowany był przez Komisję Europejską w ramach “the Regional Environmental Reconstruction Programme for South Eastern Europe, REReP”.

  • kwiecień – październik 2003 r. - uczestnictwo w projekcie prowadzonym w Bułgarii przez REC wspólnie z bułgarskim ministerstwem środowiska, dotyczącym opracowania strategii wdrażania Konwencji z Aarhus w Bułgarii (“Support developing strategies for implementation of the Aarhus Convention”, REReP 2.2). Projekt finansowany był przez Komisję Europejską w ramach the Regional Environmental Reconstruction Programme for South Eastern Europe, REReP. W czasie realizacji projektu powołano grupę roboczą złożoną z bułgarskich urzędników uczestniczących we wdrażaniu konwencji oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ekspertem prawnym zaangażowanym w prace grupy roboczej był Jerzy Jendrośka.

  • luty 2003 – październik 2003 - udział w projekcie “Sankcje karne w ochronie środowiska w wybranych krajach kandydujących do UE” (Milieu Project No. 1102.02) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw akcesyjnych.

  • 24 – 25 marca 2003 r. - Marcin Stoczkiewicz – udział w zorganizowanym przez Regional Environmental Center (REC) spotkaniu dotyczącym możliwości wprowadzenia rejestrów PRTR w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Szentendre, Węgry

  • październik 2002 – luty 2003 - projekt “Przygotowanie Polski do integracji z Unią Europejską w zakresie ochrony środowiska” (prowadzony we współpracy z Oeko-Institut w Darmstadt oraz z Europejskim Centrum Proekologicznym, finansowany ze środków Bundesstiftung Umwelt).

   W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia (St. Marienthal, Niemcy):

   • 17 - 18 października 2002 - ustawodawstwo horyzontalne (dostęp do informacji, udział społeczny w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska, oceny oddziaływania na środowisko) oraz zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń (dyrektywa IPPC, prawo polskie);
   • 9 - 10 grudnia 2002 - gospodarowanie odpadami;
   • 6 - 7 lutego 2003 - prawo wodne (ochrona wód przed zanieczyszczeniem, gospodarka wodno-ściekowa)


  Szkolenia, konferencje i warsztaty

  • 12 grudnia 2003 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami (dwa wykłady przeznaczone dla dwóch różnych grup odbiorców: pracowników zakładów cementowych oraz pracowników oczyszczalni ścieków), Duszniki Zdrój

  • 8 grudnia 2003 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami dla pracowników przedsiębiorstw energetyki cieplnej, Karpacz

  • 27 – 28 listopada 2003 r. - Magdalena Bar – uczestnictwo i referat podczas zorganizowanej przez Komisję Europejską (DG ENV) konferencji pt. “Environmental Crime – Rules of Sanctions”, Bruksela

  • 20 listopada 2003 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia dla urzędników powiatu na temat dyrektywy IPPC i jej implementacji w Polsce, w tym wydawania pozwoleń zintegrowanych, Opoczno

  • 20 listopada 2003 r. - Jerzy Rotko – prowadzenie szkolenia dla urzędników powiatu na temat dyrektywy IPPC i jej implementacji w Polsce, w tym wydawania pozwoleń zintegrowanych, Olesno

  • 17 listopada 2003 r. - Jerzy Jendrośka, Zbigniew Bukowski, Magdalena Bar – uczestnictwo i wystąpienia podczas organizowanego przez Abrys Sp. z o.o. VII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego przy Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2003

  • 17 listopada 2003 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia dla urzędników powiatu na temat dyrektywy IPPC i jej implementacji w Polsce, w tym wydawania pozwoleń zintegrowanych, Olkusz

  • 16 – 17 października 2003 r. - Magdalena Bar, Zbigniew Bukowski, Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Marcin Stoczkiewicz, Jerzy Rotko – uczestnictwo w Zjeździe Katedr Prawa Ochrony Środowiska, Duszniki Zdrój

  • 26 września 2003 r. - Jan Jerzmański, Jerzy Rotko – szkolenie na temat na temat wdrażania w Polsce dyrektywy IPPC i wydawania pozwoleń zintegrowanych – dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gorzów

  • 26 września 2003 r. - Jerzy Jendrośka – referat pt. “Standardy środowiskowe w kontekście Dyrektyw Unii Europejskiej” na sympozjum “Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w kontekście standardów Unii Europejskiej” zorganizowanym przez WFOŚiGW, Wrocław

  • 25 września 2003 r. – Magdalena Bar – szkolenie na temat wymagań ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym – dla urzędników administracji rządowej i samorządowej, Kielce

  • 11 września 2003 r. - Jerzy Jendrośka – szkolenie na temat dostępu do informacji publicznej i informacji o środowisku i jego ochronie – dla urzędników samorządowych, pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o przedstawicieli organizacji pozarządowych, Opole

  • 23 czerwca 2003 r. - Jerzy Jendrośka – szkolenie na temat dostępu do informacji publicznej – dla pracowników Ministerstwa Środowiska, Warszawa

  • 16 – 17 czerwca 2003 r. - Jerzy Jendrośka – wykład podczas organizowanej przez Öko-Institut z Darmstadt konferencji pt. “Legal Issues in the Implementation and Enforcement of Climate Policies in Europe”, Bruksela

  • 13 – 14 czerwca 2003 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Londyn

  • 3 czerwca 2003 r. - Jerzy Jendrośka, Marcin Stoczkiewicz – udział w zorganizowanym wspólnie z REC i przy udziale Ministerstwa Środowiska spotkaniu poświęconym możliwościom wprowadzenia w Polsce rejestrów PRTR oraz EPER, Ministerstwo Środowiska, Warszawa

  • 21 stycznia 2003 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat “Prawo a gospodarka odpadami” dla firmy UTEX Sp. z o.o., Katowice


  Działalność międzynarodowa

  • 23 – 24 października 2003 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo w pierwszym spotkaniu grupy roboczej Stron Konwencji z Aarhus, Genewa

  • 22 października 2003 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo w czwartym spotkaniu Biura Konwencji z Aarhus, Genewa

  • 3 – 4 lipca 2003 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu udział w spotkaniu Biur Konwencji EKG ONZ oraz w spotkaniu Biura Konwencji z Aarhus, Genewa

  • 19 – 23 maja 2003 r. - Jerzy Jendrośka – jako Przewodniczący Konwencji z Aarhus – udział w V Paneuropejskiej Konferencji Ministrów Ochrony Środowiska w Kijowie (21-23 maja 2003 r.)

  • 17 marca 2003 r. - Jerzy Jendrośka – udział w pierwszym spotkaniu Compliance Comitee powołanego podczas I Spotkania Stron Konwencji z Aarhus do zapewnienia przestrzegania postanowień Konwencji (J. Jendrośka jako Przewodniczący Konwencji przewodniczy spotkaniu komitetu), Genewa

  • 10 – 11 marca 2003 r. - Magdalena Bar – udział w pierwszym spotkaniu grupy zadaniowej powołanej podczas I Spotkania Stron Konwencji z Aarhus do prac nad zagadnieniami realizowania prawa dostępu do sądu zagwarantowanego w Konwencji (reprezentantka delegacji polskiej), Bruksela

  • 30 – 31 stycznia 2003 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu małej grupy ekspertów do zredagowania ostatecznej wersji protokołu Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) do Konwencji z Aarhus, Genewa

  • 27 – 28 stycznia 2003 r. - Jerzy Jendrośka – udział w VIII spotkaniu grupy roboczej powołanej do negocjacji protokołu Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) do Konwencji z Aarhus (przewodniczący delegacji polskiej), Genewa

  • 24 stycznia 2003 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu Biura Konwencji z Aarhus (przewodniczący Konwencji), Genewa

  • 15 – 17 stycznia 2003 r. - Magdalena Bar – udział w VI spotkaniu grupy roboczej negocjującej protokół w sprawie odpowiedzialności cywilnej za szkody transgraniczne spowodowane działalnością niebezpieczną, tworzony w ramach Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków granicznych i jezior międzynarodowych oraz Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, Genewa

do góry     drukuj