Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • wrzesień – listopad 2019 r. - przygotowanie, na zlecenie Ministerstw Środowiska, ekspertyzy prawnej dotyczącej przyjętych rozwiąń prawnych w obszarze dostępu do wymiaru sprawiedliwości w przypadku planów i programów dotyczących środowiska w świetle postanowień Konwencji z Aarhus. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • lipiec - grudzień 2019 r. - przygotowanie, na zlecenie WWF Polska, analizy wymagań unijnego prawa ochrony środowiska dotyczących rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce - na przykładzie Odrzańskiej Drogi Wodnej. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar

 • czerwiec – sierpień 2019 r. - przygotowanie, na zlecenie WWF Polska, analizy dotyczącej prawidłowości wdrożenia wymagań konwencji z Aarhus w Polsce. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • Analiza dostepna na stronie: link

 • kwiecień 2019 r. - przygotowanie, na zlecenie WWF Polska, opinii prawnej dotyczącej projektu ustawy nowelizującej ustawę ooś (projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 marca 2019 r.). Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

 • luty 2019 r. – przygotowanie, na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego, opinii prawnej dotyczącej zasadności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pt. „Polityka surowcowa państwa” w kontekście prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jerzy Jendrośka.

 • styczeń - grudzień 2019 r. - doradztwo prawne dla Local Recycling Center sp. z o.o. w Warszawie w zakresie prawa ochrony środowiska. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jan Jerzmański.

 • styczeń - grudzień 2019 r. - doradztwo prawne dla WPO Alba w zakresie przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jan Jerzmański.

 • styczeń - grudzień 2019 r. - doradztwo prawne dla Browaru Żywiec w zakresie przepisów prawa ochrony środowiska. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

 • styczeń - grudzień 2019 r. - kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony środowiska dla PGE GIEK S.A. w Bełchatowie. Ekspertami prawnymi zaangażowanymi w sprawę byli Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Jerzy Rotko.

 • styczeń - grudzień 2019 r. - doradztwo prawne dla Fundacji Ekorozwoju z Wrocławia w zakresie przepisów prawa ochrony środowiska. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

 • styczeń 2019 r. – opinia prawna i doradztwo prawne dla Energoprojekt – Warszawa w sprawie potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku sporządzenia zamiennego projektu budowlanego. Ekspertem prawnym w tym projekcie była Magdalena Bar.

Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • maj – lipiec 2019 r. – konsultacje prawne dotyczące wprowadzenia nowych przepisów regulujących oceny oddziaływania na środowisko do ustawodawstwa Azerbejdżanu. Praca wykonana na zlecenie firmy Integra Consulting Ltd. Ekspertem prawnym w tym projekcie był Jerzy Jendrośka.

 • luty – grudzień 2019 r. – udział w projekcie obejmującym analizę transpozycji do polskiego prawa dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego, w ramach kontraktu zawartego przez koordynującą projekt firmę konsultingową GRS z Kolonii z Komisją Europejską - DG ENER. Ekspertem prawnym w projekcie jest Magdalena Bar.

 • styczeń - czerwiec 2019 r. - udział w projekcie ramowym obejmującym analizę transpozycji wybranych dyrektyw z zakresu ochrony środowiska, w ramach ramowego kontraktu zawartego przez koordynującą projekt firmę konsultingową Milieu z Brukseli z Komisją Europejską - DG ENV (Framework Service Contract ENV.E.3/FRA/2016/0031).
  W ramach projektu przeprowadzono analizę transpozycji:
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania;
  • Dyrektywy Komisji (UE) 2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza.
  Ekspertem prawnym w projekcie była Magdalena Bar.

Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 10 grudnia 2019 r. – Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia pt. „Realizacja zadań i kompetencje organów Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie obowiązujących przepisów”; szkolenie przeznaczone było dla pracowników WIOŚ w Szczecinie, Szczecin

 • 9 grudnia 2019 r. – Magdalena Bar – prowadzenie wykładów dotyczących prawnej ochrony drzew podczas szkolenia przeznaczonego dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych; szkolenie zorganizowane zostało przez Fundację Ekorozwoju, Wrocław

 • 28 listopada 2019 r. – Magdalena Bar – wykłady dotyczące aspektów proceduralno-prawnych wydawania oceny wodnoprawnej podczas szkolenia przeznaczonego dla pracowników Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; szkolenie było zorganizowane i współprowadzone przez firmę Zielone Oko; Warszawa

 • 26 listopada 2019 r. – Magdalena Bar – prowadzenie wykładów dotyczących prawnej ochrony drzew podczas szkolenia przeznaczonego dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych; szkolenie zorganizowane zostało przez Fundację Ekorozwoju, Wrocław

 • 21 listopada 2019 r. – Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zatytułowanego „Zmiany w ustawie ooś”; szkolenie zorganizowane zostało przez firmę Hallmark, Wrocław

 • 12 listopada 2019 r. – Jerzy Jendrośka - wykład pt. „Public participation and decision-making in the framework of the Industrial Emission Directive” podczas przeznaczonych sędziów z różnych państw członkowskich UE warsztatów „How to Handle Court Proceedings Invoking Non-compliance with the EU Industrial Emission Directive”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Akademię Prawa Europejskiego (Europaeisches Recht Academie – ERA) na zlecenie Komisji Europejskiej; Saloniki, Grecja

 • 11-12 października 2019 r. – Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia pt. „Wybrane problemy prawne w praktyce Inspekcji Ochrony Środowiska”; szkolenie przeznaczone było dla pracowników WIOŚ w Krakowie, Kraków

 • 16-30 października 2019 r. - Magdalena Bar - przeprowadzenie ośmiu szkoleń (warsztatów) dotyczących dostępu informacji o środowisku i jego ochronie; warsztaty przeznaczone były dla pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, a także innych instytucji wypełniających zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska; zostały zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska, a sfinansowane ze środków NFOŚiGW, Warszawa

 • 24 września 2019 r. – Magdalena Bar - wykład pt. „Public participation and decision-making in the framework of the Industrial Emission Directive” podczas przeznaczonych sędziów z różnych państw członkowskich UE warsztatów „How to Handle Court Proceedings Invoking Non-compliance with the EU Industrial Emission Directive”. Warsztaty zostały zorganizowane przez Akademię Prawa Europejskiego (Europaeisches Recht Academie – ERA) na zlecenie Komisji Europejskiej; Trewir, Niemcy

 • 17 września 2019 r. – Magdalena Bar - wykłady dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska, podczas szkolenia przeznaczonego dla członków samorządowych kolegiów odwoławczych; szkolenie zostało zorganizowane przez fundację ClientEarth Polska, Szczecin

 • 1 - 5 lipca 2019 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady ocen oddziaływania na środowisko podczas letniej szkoły europejskiego prawa ochrony środowiska (Summer Course on European Environmental Law), organizowanej przez ERA, Academy of Environmental Law, Trewir, Niemcy

 • 28 maja 2019 r. – Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka - wykłady dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu ochrony środowiska, podczas szkolenia przeznaczonego dla członków samorządowych kolegiów odwoławczych; szkolenie zostało zorganizowane przez fundację ClientEarth Polska, Wrocław

 • 29 kwietnia – 4 maja 2019 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady z przedmiotu „Environmental Law and Policy” w Riga Graduate School of Law, Ryga

 • 11-14 lutego 2019 r. - Jerzy Jendrośka - wykłady z przedmiotu „Environmental Law and Policy” w Riga Graduate School of Law, Ryga

Działalność międzynarodowa

 • 4 – 8 listopada 2019 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 65 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 1 – 5 lipca 2019 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 64 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 11 – 15 marca 2019 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 63 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

do góry     drukuj