Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • sierpień – grudzień 2022 r. – doradztwo prawne dla Gminy Siechnice w zakresie procedury oceny oddziaływania na środowisko dla linii kolejowej planowanej przez teren gminy. Doradztwo jest prowadzone przez Magdalenę Bar i Jerzego Jendrośkę.

 • maj – grudzień 2022 r. – doradztwo prawne dla Spółki Polskie Eketrownie Jądrowe Sp. z o.o. w zakresie przepisów ochrony środowiska. Doradztwo jest prowadzone przez Jerzego Jendrośkę i Magdalenę Bar.

 • styczeń – grudzień 2022 r. – udział w prowadzonym przez Fundację Ekorozwoju Wrocław projekcie „Dajmy drzewom prawo” (http://drzewa.org.pl/dajmy-drzewom-prawo/). Projekt polega na opracowaniu projektu zmian przepisów zmierzających do wzmocnienia prawnej ochrony drzew. W projekcie udział brała Magdalena Bar.

 • styczeń – grudzień 2022 r. – doradztwo prawne dla Stowarzyszenia Nasze Pawłowice i Ramiszów w zakresie procedury oceny oddziaływania na środowisko dla spalarni odpadów planowanej w okolicy działania stowarzyszenia. Doradztwo było prowadzone przez Magdalenę Bar.

 • styczeń – grudzień 2022 r. – doradztwo prawne dla Fundacji Ekorozwoju w zakresie przepisów dotyczących ochrony drzew, dostępu do informacji o środowisku i innych aspektów prawa ochrony środowiska. Doradztwo było prowadzone przez Magdalenę Bar.

 • styczeń – grudzień 2022 r. – reprezentacja stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przez Komitetem ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus w sprawie dotyczącej nieprzestrzegania przez Polskę art. 9 ust. 3 Konwencji - poprzez to, że prawo polskie nie pozwala na zaskarżanie planów i programów dotyczących środowiska - oraz art. 7 Konwencji – poprzez to, że nie prawo polskie nie wymaga przeprowadzenia udziału społeczeństwa przy opracowywaniu planów łowieckich. Dnia 16 czerwca 2022 r. odbyło się wysłuchanie przez Komitetem w tej sprawie. Pełnomocniczką stowarzyszenia w tej sprawie jest Magdalena Bar.

 • styczeń – grudzień 2022 r. – udział w prowadzonym przez Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi projekcie polegającym na opracowaniu projektu polskiej ustawy Prawo klimatyczne. W ramach projektu prawnicy kancelarii opracowali analizy prawne oraz projekt przepisów wraz z uzasadnieniem w odniesieniu do dwóch zagadnień: (a) uwzględniania kwestii ochrony klimatu w procedurach decyzyjnych, (b) praw proceduralnych przysługujących społeczeństwu w kwestiach ochrony klimatu. W ramach projektu odbyła się też międzynarodowa konferencja naukowa „Towards the Polish ‘Climate Protection Act’” (7 września 2022 r., Szczecin). W projekcie brali udział Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar.

 • luty – maj 2022 r. – przygotowanie, na zlecenie Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi - analizy dotyczącej zgodności polskich przepisów prawnych oraz praktyki ich stosowania z Konwencją z Aarhus. Analizę przygotowali Magdalena Bar i Jerzy Jendrośka.

Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • styczeń – grudzień 2022 r. – udział w projekcie ramowym obejmującym analizę transpozycji i implementacji w Polsce wybranych dyrektyw z zakresu ochrony środowiska, w ramach ramowego kontraktu zawartego przez koordynującą projekt firmę konsultingową Milieu z Brukseli z Komisją Europejską - DG ENV (Framework Service Contract FRA/E.3/ENV/2020/OP/0017 – Lot 1).

W ramach projektu przeprowadzono:

 • analizę i podsumowanie odpowiedzi przekazanych Komisji Europejskiej przez władze polskie, a dotyczących zapewnienia przestrzegania dyrektywy 2000/60/WE (Summarising the replies by the 27 Member States to the EU Pilot request on the functioning of national compliance assurance systems in relation to the Directive 2000/60/EC)
 • przygotowanie analizy dotyczącej zarządzania środowiskiem w Polsce; analiza ma stanowić wkład do trzeciego przeglądu realizacji polityki ochrony środowiska i ósmego programu działań w zakresie środowiska (Evidence-gathering for assessment of Member State performance on aspects of environmental governance as input to the third Environment Implementation Review and the 8th Environment Action Programme)
 • analizę transpozycji do prawa polskiego:
 • dyrektywy IED (dyrektywa 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
 • 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy;
 • dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów (w zakresie nowelizacji wprowadzonej dyrektywą 2018/851).

Ekspertem prawnym w projekcie była Magdalena Bar.

Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 24 października 2022 r. – Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zatytułowanego „Pozyskanie decyzji środowiskowej – aspekty prawne i proceduralne”; szkolenie przeznaczone było dla przedsiębiorców, a zorganizowane zostało przez firmę Hallmark (szkolenie online)

 • 5-28 października 2022 r. – Magdalena Bar – przeprowadzenie 12 szkoleń (warsztatów) dotyczących dostępu informacji o środowisku i jego ochronie; warsztaty przeznaczone były dla pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, a także innych instytucji wypełniających zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska; zostały zorganizowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a sfinansowane ze środków NFOŚiGW (warsztaty online)

 • 27 września 2022 r. – Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zatytułowanego „Pozyskanie decyzji środowiskowej – aspekty prawne i proceduralne”; szkolenie przeznaczone było dla przedsiębiorców, a zorganizowane zostało przez firmę Hallmark (szkolenie online)

 • 14-15 września 2022 r. – Jerzy Jendrośka – key note speaker w panelu pt. “Integration of sustainable investment policies into impact assessment systems, regulations and practice” podczas międzynarodowej konferencji “Environmental Assessments and the European Green”, zorganizowanej przez chorwacką organizację HUSZPO, Vodice

 • 7 września 2022 r. – Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Towards the Polish “Climate Protection Act”. Konferencja została zorganizowana przez Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu polegającego na opracowaniu projektu polskiej ustawy Prawo klimatyczne. Magdalena Bar przedstawiła prezentację pt. “Procedural rights and climate assessment under potential Polish climate protection Act”, a Jerzy Jendrośka wziął udział w dyskusji panelowej; Szczecin

 • 5 lipca 2022 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zatytułowanego „Pozyskanie decyzji środowiskowej – aspekty prawne i proceduralne”; szkolenie przeznaczone było dla przedsiębiorców, a zorganizowane zostało przez firmę ITC Poland (szkolenie online)

 • 17 czerwca 2022 r. – Jerzy Jendrośka – udział konferencji “Boosting the Deal for a Greener Europe in Turbulent Times” zorganizowanej przez European Environmental Bureau, Bruksela

 • 16 czerwca 2022 r. – Jerzy Jendrośka – wystąpienie pt. „Legal implementation and political trends from an Aarhus viewpoint” podczas międzynarodowych warsztatów pt. „Access to Justice in Sustainability Transformation” zorganizowanych przez niemiecką organizację Competence Network Challenges of Environmental Law (Kompetenznetzwerk Herausforderungen des Umweltrechts), Berlin

 • 8-9 czerwca 2022 r. – Jerzy Jendrośka - prezentacje na temat wymagań Konwencji z Aarhuss ("Aarhus Convention: Application of International and National Legal Standards in the Protection of Human Rights and Safeguarded Environment”, „Environmental Impact Assessment and Development Consent Procedure”) podczas konferencji pt. „Environmental Law is in the Air: Prevention, Enforcement, Sanctions” zorganizowanej przez serbskie stowarzyszenie “Renewables and Environmental Regulatory Institute (RERI)”; szkolenie było przeznaczone dla urzędników państw Bałkanów Zachodnich, Belgrad

 • 23 lutego 2022 r. - Magdalena Bar - prowadzenie szkolenia dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko, zatytułowanego „Pozyskanie decyzji środowiskowej – aspekty prawne i proceduralne”; szkolenie przeznaczone było dla przedsiębiorców, a zorganizowane zostało przez firmę ITC Poland (szkolenie online)

Działalność międzynarodowa

 • 13–16 grudnia 2022 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 77 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 13–16 września 2022 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 76 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 14-15 czerwca 2022 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 75 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 15-18 marca 2022 r. - Jerzy Jendrośka - udział w 74 spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), spotkanie online

do góry     drukuj