Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych dotychczas prac i projektów dokumentujących nasze doświadczenie.

   2022
   2021
   2020
   2019
   2018
   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • październik 2010 r. – luty 2011 r. - przygotowanie, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, opracowania pt. “Sposób publicznego udostępniania informacji przestrzennych zawartych w aktach planistycznych sporządzanych na podstawie ustawy, w celu zapewnienia szerokiego dostępu społeczeństwa do informacji związanych ze zmianami w środowisku, dla potrzeb wykonania delegacji ustawowej zawartej w art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w brzmieniu proponowanym w projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 13 września 2010 r.)”. Projekt polegał m.in. na przygotowaniu propozycji rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie wskazanego wyżej przepisu ustawy. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli J. Jendrośka i M. Bar

 • wrzesień – październik 2010 r. - na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych – weryfikacja i uzupełnienie materiałów (broszur) dotyczących unijnych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska (“Ochrona środowiska – przedsiębiorcy” oraz “Ochrona środowiska – samorządy”). Ekspertami prawnymi w tym projekcie był S. Urban i M. Bar

 • marzec 2010 r. - weryfikacja poprawności raportów o oddziaływaniu na środowisko sporządzonych dla terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Praca była wykonana przez Magdalenę Bar i Krzysztofa Okrasińskiego.

 • styczeń – grudzień 2010 r. - realizacja projektu polegającego na weryfikacji prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z krajowego prawa środowiskowego oraz wspólnotowych dyrektyw środowiskowych przez podmioty (beneficjentów) realizujących tzw. projekty indywidualne finansowanych z RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt był realizowany na zlecenie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i polegał na przeprowadzeniu weryfikacji wskazanych przedsięwzięć pod kątem prawidłowości przeprowadzonych dla nich procedur OOŚ. Projekt był koordynowany przez Magdalenę Bar, brał w nim udział także Jerzy Jendrośka i Sergiusz Urban.

 • od października 2009 r. - doradztwo w zakresie polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 – dla Gminy Rewal. Ekspertem prawnym pracującym nad tym projektem była Magdalena Bar.

 • maj 2009 r. – grudzień 2010 r. - realizacja projektu polegającego na weryfikacji prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z krajowego prawa środowiskowego oraz wspólnotowych dyrektyw środowiskowych przez podmioty (beneficjentów) realizujących tzw. projekty indywidualne. Projekt był realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i polegał na przeprowadzeniu weryfikacji wskazanych przez MRR przedsięwzięć pod kątem prawidłowości przeprowadzonych dla nich procedur OOŚ. Projekt był koordynowany przez Jerzego Jendrośkę i Magdalenę Bar, brał w nim udział także Sergiusz Urban.

 • styczeń – grudzień 2010 r. - realizacja projektu polegającego na weryfikacji dokumentacji projektowej wskazanych projektów indywidulanych przedstawianych do dofinansowania z RPO Województwa Zachodniopomorskiego – pod kątem wypełniania wymagań z zakresu OOŚ. Projekt był realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Ekspertem prawnym w tym projekcie była M. Bar.

 • od czerwca 2008 r. - doradztwo i szkolenia w zakresie polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko i ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 – dla Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z pełnieniem przez ten Urząd roli Instytucji Zarządzającej funduszami dostępnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadania obejmowały m.in. weryfikację przygotowanej przez Urząd Marszałkowski dokumentacji projektowej, a także przeprowadzanie szkoleń dla beneficjentów RPO, dla organów biorących udział w procedurze ocen oddziaływania na środowisko, a także dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto w ramach projektu wydawane są opinie prawne dotyczące konkretnych wniosków o dofinansowane przedstawianych do RPO WZ (na etapie protestów i skarg do sądu). Ekspertami pracującymi nad tym projektem byli M. Bar i J. Jendrośka.


Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • listopad – grudzień 2010 r. - przygotowanie opracowania opisującego obowiązujące w prawie polskim sankcje za przekroczenie krajowych przepisów transponujących dyrektywy dotyczące kontroli emisji, w tym dyrektywy IPPC, dyrektywy dotyczącej spalarni odpadów itd. (“Study of the provisions on penalties related to legislation on industrial installations (Milieu project No.1327.10)”). Projekt był realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej a koordynowany przez firmę Milieu z Brukseli. Ekspertami prawnymi w tym projekcie byli Magdalena Bar i Jan Jerzmański.

 • październik – listopad 2010 r. - udział w projekcie dotyczącym zagadnienia pomocy publicznej na realizację Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Projekt realizowany był w wspólnie z firmami Milieu z Brukseli i COWI z Danii. Ekspertem prawnym pracującym nad tym projektem był Sergiusz Urban.

 • październik 2010 r. – luty 201a r. - udział w projekcie “Analiza zgodności ustawodawstwa transponującego wspólnotowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska” (Conformity checking of measures by Memeber States to transpose Directives in the sector of the environment; Milieu Project No. 1331.10) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich. Projekt obejmował dyrektywę 2006/7/WE.

 • lipiec 2010 r. – wrzesień 2010 r. - udział w projekcie “Analiza zgodności ustawodawstwa transponującego wspólnotowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska” (Conformity checking of measures by Memeber States to transpose Directives in the sector of the environment; Milieu Project No. 1311.10) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich. Projekt obejmował dyrektywę 2006/118/WE.

 • listopad 2009 r. – maj 2010 r. - udział w projekcie “Analiza zgodności ustawodawstwa transponującego wspólnotowe akty prawne w zakresie ochrony środowiska” (Conformity checking of measures by Memeber States to transpose Directives in the sector of the environment; Milieu Project No. 1284.09) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich. Projekt obejmował dyrektywy 2001/81/WE i 2006/66/WE.

 • październik 2009 r. – wrzesień 2010 r. - udział w projekcie dotyczącym pomocy Ukrainie w prawidłowej implementacji Konwencji z Espoo i Konwencji z Aarhus (“Support to Ukraine to implement the Espoo and Aarhus Conventions”). Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Ekspertem prawnym w tym projekcie jest Jerzy Jendrośka.


Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 16 grudnia 2010 r. - Magdalena Bar – prowadzenie, organizowanego przez Urząd Miasta Poznania, szkolenia dotyczącego rozporządzenia Rady Ministrów z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przeznaczonego dla pracowników Urzędu Miasta, Poznań

 • 7 grudnia 2010 r. - Magdalena Bar – wykład dotyczący prawnych uregulowań w zakresie ocan oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz szkód w środowisku, podczas międzynarodowej konferencji podsumowującej prowadzony przez Fundację Ekorozwoju projekt “Strażnicy Natury”, Wrocław

 • 3 grudnia 2010 r. - Jan Jerzmański – przeprowadzenie, organizowanego przez Karkonoski Park Narodowy i przeznaczonego dla jego pracowników, szkolenia “Prawne narzędzia ochrony przyrody”, Szklarska Poręba

 • 22 – 23 listopada 2010 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie, organizowanego przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, szkolenia pt. “Dostęp do informacji, udział społeczeństwa i oceny oddziaływania na środowisko w działalności Lasów Państwowych w świetle prawa UE i prawa polskiego”, przeznaczonego dla pracowników Lasów Państwowych Ustronie-Jaszowiec

 • 16 listopada 2010 r. - Zbigniew Bukowski – wystąpienie dotyczące projektowanych środków administracyjnych podczas organizowanej przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie konferencji pt. “Prawne i polityczne ramy globalnego porozumienia w sprawie zmian klimatu”, Warszawa

 • 18 – 19 listopada 2010 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – udział w organizowanej przez Komisję Europejską i Belgijską Prezydencję międzynarodowej konferencji “Conference for the 25th anniversary of the EIA Directive: Successes – Failures – Perspectives”. J. Jendrośka przedstawił wystąpienie pt. “Quality of the EIA process: issues of concern and ways for improvement”, Leuven

 • 15 listopada 2010 r. - Jan Jerzmański – wykład pt. “Od odpadu do produktu – popioły i żużle energetyki – aspekty formalno-prawne” – podczas organizowanej przez firmę Renevis (pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) konferencji pt. “Wykorzystanie ubocznych produktów spalania jako materiałów alternatywnych w inżynierii lądowej w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionalnego”, Wrocław

 • 10 listopada 2010 r. - Marcin Pchałek – wykład na temat prawnych regulacji ochrony obszarów Natura 2000 – podczas organizowanego przez Fundację Ekorozwoju seminarium “Natura 2000 w praktyce”, Kraków

 • 18 października 2010 r. – Magdalena Bar, Sergiusz Urban – udział w organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego konferencji “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”, związanej z pełnieniem przez Urząd Marszałkowski funkcji Instytucji Zarządzającej RPO WZ. M. Bar przedstawiła podczas konferencji wystąpienie pt. “Najważniejsze aspekty polskich przepisów środowiskowych w kontekście prawa UE” oraz brała udział w panelu dyskusyjnym “Środowiskowe aspekty realizacji projektów inwestycyjnych”. S. Urban brał udział w panelu dyskusyjnym “Procedura udziału społeczeństwa w badaniu wpływu realizacji inwestycji infrastrukturalnych na środowisko”, Szczecin

 • 15 października 2010 r. - Magdalena Bar – wystąpienie dotyczące polskich uregulowań prawnych dotyczących udziału zagranicznych organizacji pozarządowych w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska podczas międzynarodowych warsztatów “Transboundary Access to Justice for Environmental NGOs”, organizowanych przez Umweltbundesamt (niemiecką Federalną Agencję Ochrony Środowiska), Berlin

 • 6 października 2010 r. - Sergiusz Urban – wystąpienie podczas międzynarodowych warsztatów “The 6th EAP and EU Enlargement: Synergy and Frictions”, organizowanych przez Central European University z Budapesztu, Budapeszt

 • 20 – 22 września 2010 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Environmental information, public participation and access to justice – international law” podczas organizowanej przez Uniwersytet w Ganadwie międzynarodowej konferencji “EU – China. Conference on Environmental Law”, Gandawa

 • 17 września 2010 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Sergiusz Urban – udział w organizowanej przez Environmental Law Network International (elni), VVOR i VRM międzynarodowej konferencji pt. “Talking about the environmental effects of industrial installations: the European Directive on Industrial Emissions”. J. Jendrośka przedstawił prezentację pt. “Link to the Aarhus Convention”, Gandawa

 • 8 – 9 września 2010 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego szkolenia pt. “Kodeks postępowania administracyjnego w odniesieniu do przepisów ochrony środowiska”, przeznaczonego dla pracowników tego urzędu, Rzeszów

 • 7 września 2010 r. – Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie unijnym i polskim – dla organów wydających decyzje środowiskowe w województwie zachodniopomorskim, Szczecin

 • 4 sierpnia 2010 r. – Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie unijnym i polskim – dla organów wydających decyzje środowiskowe w województwie zachodniopomorskim, Szczecin

 • 30 czerwca 2010 r. – Magdalena Bar – wykład na temat prawnych regulacji ochrony obszarów Natura 2000 – podczas organizowanego przez Fundację Ekorozwoju seminarium “Natura 2000 w praktyce”, Opole

 • 14 i 15 czerwca 2010 r. – Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski szkolenia na temat regulacji prawnych OOŚ w prawie unijnym i polskim – dla beneficjentów RPO WZ (dwie odrębne grupy uczestników), Szczecin

 • 19 maja 2010 r. - Jerzy Jendrośka – prezentacja dotycząca udziału społeczeństwa wg Konwencji z Aarhus (“Public participation under the Aarhus Convention”) podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej ochrony środowiska i praw człowieka (Environment and Human Rights: Public Participation in Environmental Matters – Theory and Practice), organizowanej przez Ombudsmana Słowenii, Lubljana

 • 17 maja 2010 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie referatu pt. “Challenges of the Espoo Convention application in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia”, podczas zorganizowanego przez EKG ONZ międzynarodowego seminarium pt. “Legislation and procedures for implementation of the Espoo Convention in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia”, Geneva

 • 12 maja 2010 r. - Sergiusz Urban – wykład na temat prawnych regulacji ochrony obszarów Natura 2000 – podczas organizowanego przez Fundację Ekorozwoju seminarium “Natura 2000 w praktyce”, Poznań

 • 15 – 16 kwietnia 2010 r. - Sergiusz Urban – wykłady na temat dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie podczas szkoleń zorganizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie dla pracowników Lasów Państwowych, Olsztyn

 • 29 marca 2010 r. - Jerzy Jendrośka - wygłoszenie referatu pt. „Concept of public concerned under the Aarhus Convention” podczas zorganizowanej przez Uniwersytet w Bolonii konferencji “La Convenzione di Aarhus e l’accesso alla giustizia in materia ambientale”, Bolonia

 • 21 marca 2010 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie referatu pt. “Access to Environmental Justice in European Union” podczas zorganizowanej przez Akademię Sędziów Ukrainy oraz projekt USAID “Ukraine: Rule of Law” seminarium pt. “Access to Justice in Environmental Matters”, Lwów

 • 17 marca 2010 r. - Sergiusz Urban – wykład pt. “Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej – najczęściej popełniane błędy” podczas organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze konferencji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko, Zielona Góra

 • 26 lutego 2010 r. – Magdalena Bar – prezentacja dotycząca funkcjonowania trzech komitetów ds. przestrzegania i implementacji umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska (“Existing compliance mechanisms in UNECE – Aarhus, Espoo and Water and Health protocol -an overview and comparison of the 3 mechanisms”) podczas organizowanej przez EEB i irlandzką organizację ekologiczną Coastwatch konferencji pt. “Law and Law enforcement for biodiversity protection”, Dublin

 • 17 lutego 2010 r. – Jerzy Jendrośka – prezentacja pt. Wyniki raportu Komisji Europejskiej dotyczące strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Kierunki możliwych zmian w prawie wspólnotowym podczas organizowanej przez firmę Hallmark Events konferencji pt. “Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – stan obecny i planowane zmiany”, Warszawa

 • 15 lutego 2010 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie szkolenia na temat polskich i wspólnotowych regulacji ocen oddziaływania na środowisko. Szkolenie organizowane było przez Pomorski Urząd Marszałkowski i przeznaczone było dla urzędników gmin i powiatów Województwa Pomorskiego, Gdańsk

 • 26 stycznia 2010 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat regulacji prawnych strategicznych ocen oddziaływała na środowisko w prawie wspólnotowym i polskim – podczas organizowanego przez FRDL szkolenia przeznaczonego dla urzędników, Katowice


Działalność międzynarodowa

 • 14 – 17 grudnia 2010 r. - Jerzy Jendrośka – udział w trzydziestym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 11 – 15 października 2010 r. - Jerzy Jendrośka – udział, jako członek delegacji polskiej, w Piątej Konferencji Stron będącej Spotkaniem Stron Protokołu Kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym (the fifth meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on Biosafety (COP-MOP)), Nagoya

 • 21 – 24 września 2010 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dwudziestym dziewiątym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 31 sierpnia – 2 września 2010 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dziewiętnastym spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 15 – 18 czerwca 2010 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dwudziestym ósmym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 17 – 18 maja 2010 r. - Jerzy Jendrośka – udział w 13 spotkaniu Grupy Roboczej EIA funkcjonującej w ramach Konwencji z Espoo. Spotkanie połączone było z międzynarodowym seminarium dotyczącym EIA i SEA, Genewa

 • 16 – 19 marca 2010 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dwudziestym siódmym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 9 marca 2010 r. - Magdalena Bar – prezentacja dotycząca Komitetu do Spraw Przestrzegania Protokołu “Woda i Zdrowie” (“Ensuring compliance and implementation of the Protocol”) podczas konferencji poświęconej Protokołowi “Woda i Zdrowie” (Protocol Day, The UNECE/WHO-EURO Protocol on Water and Health: where health, environment and development policies meet), poprzedzającej Piątą Ministerialną Konferencję dotyczącą Środowiska i Zdrowia (Fifth Ministerial Conference on Environment and Health), Parma

 • 23 – 25 lutego 2010 r. - Jerzy Jendrośka – udział w osiemnastym spotkaniu Komitetu do Spraw Implementacji Konwencji z Espoo (Implementation Committee), Genewa

 • 26 – 27 stycznia 2010 r. - Magdalena Bar – udział w czwartym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Protokołu “Woda i Zdrowie” (Compliance Committee), Genewa

 • 2010 - 2013 - Jerzy Jendrośka - współpraca w zespole czterech autorów (z Central European University Budapeszt, Uniwersytetu Sztokholmskiego, Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego) w opracowaniu drugiego wydania tzw. Aarhus Convention Implementation Guide na zlecenie EKG ONZ.

do góry     drukuj