Prowadzimy działalność z zakresu usług konsultingowych, doradztwa, sporządzania aktów prawnych i ekspertyz, szkoleniową a także wydawniczą. Zapraszamy do zapoznania się wykonanymi przez nas projektami.

   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • grudzień 2006 r. - przygotowanie, na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, instrukcji dla beneficjentów Funduszu Spójności – w zakresie wypełniania przez nich fragmentu wniosku dotyczącego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i na obszary Natura 2000

 • od kwietnia 2006 r. - doradztwo prawne dla MPWiK w Warszawie w sprawie wymagań prawa polskiego i wspólnotowego odnośnie OOŚ dla planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków Czajka – w kontekście uzyskiwania przez inwestora środków z Funduszu Spójności

 • od marca 2006 r. - doradztwo prawne dla organizacji ekologicznych (w szczególności Polskiej Zielonej Sieci, Stowarzyszenia Chrońmy Mokradła, OTOP) zaangażowanych w obronę doliny Rospudy – zmianę przebiegu planowanej obwodnicy Augustowa)

 • styczeń – grudzień 2006 r. – uczestnictwo w prowadzonym przez Instytut Ekonomii Środowiska z Krakowa projekcie dotyczącym dostęp do informacji dotyczących projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w Polsce. Projekt obejmuje reprezentacje IEŚ przed organami administracji i sądami w sprawach udostępniania informacji oraz przygotowywanie analiz prawnych.


Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • październik 2006 r. – październik 2007 r. - udział w realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENTR), a koordynowanym przez Milieu Ltd projekcie “Studium na temat implementacji dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych w 10 nowych państwach członkowskich UE” (“Study on the implementation of the Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions by the 10 New Member States”)

 • wrzesień 2006 r. – lipiec 2007 r. - udział w realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV), a koordynowanym przez COWI projekcie “Studium na temat implementacji dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowisk odpadów w 25 państwach UE” (“Follow-up study on the Implementation of Directive 1999/31/EC on the Landfill of Waste in the EU 25″)

 • wrzesień – listopad 2006 r. - przygotowanie – na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego – analizy prawnej na temat zagadnień dopuszczalności pomocy publicznej w kontekście przedsięwzięć związanych z energetyką przedstawionych przez Polskę w ramach inicjatywy JASPERS (Competition issues related to energy projects submitted by Poland to JASPERS). Ekspertem prawnym uczestniczącym w projekcie był Marcin Stoczkiewicz.

 • lipiec 2006 r. - uczestnictwo w prowadzonym przez UNDP – Partnership for the Future projekcie polegającym na przygotowaniu i przeprowadzeniu seminarium na temat transpozycji i implementacji Konwencji z Aarhus i transponujących ją dyrektyw UE w tureckiej społeczności Cypru (Organization of a seminar on the Aarhus Convention in the Turkish Cypriot Community). Ekspertami prawnymi uczestniczącymi w projekcie byli Jerzy Jendrośka i Magdalena Bar.

 • kwiecień – maj 2006 r. - udział w realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV), a koordynowanym przez Milieu Ltd projekcie “Ocena stosowania wspólnotowej legislacji dotyczącej spalania tłuszczu zwierzęcego” (“Assessment of the application of Community legislation to the burning of rendered animal fat”)

 • styczeń – marzec 2006 r. - uczestnictwo w prowadzonym we współpracy z OBWE w Kirgistanie projekcie “Opracowanie Podręczników dla wykładowców, Wskaźników monitoringu oraz Broszur informacyjnych dotyczących wdrażania Konwencji z Aarhus i Konwencji z Espoo w Republice Kirgiskiej” (“Development of the Trainer’s Manual, Monitoring Indicators, and Booklet on implementation of Aarhus Convention and Espoo Convention in the Kyrgyz Republic”). Ekspertem prawnym uczestniczącym w projekcie był Jerzy Jendrośka.

 • styczeń – październik 2006 r. – prowadzenie projektu “Analiza zgodności środków przyjętych przez państwa członkowskie w celu transpozycji dyrektyw z zakresu ochrony środowiska – część 19: Polska” (“Conformity Checking of Measures of Member States to Transpose Directives in the Sector of Environment – Lot 19: Poland”) – na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV). Projekt polegał na przygotowaniu analizy prawidłowości transpozycji do polskiego prawa 11 wskazanych przez Komisję Europejską dyrektyw.Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 6 – 7 grudnia 2006 r. - Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański, Magdalena Bar, Zbigniew Bukowski – udział w organizowanej przez Zespół X Instytutu Nauk Prawnych PAN krajowej konferencji pt. “30 lat badań nad problematyką prawa i polityki ochrony środowiska”, Wrocław

 • 23 listopada 2006 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do informacji publicznej w świetle przepisów UE”, Poznań

 • 20 listopada 2006 r. - Jan Jerzmański – prezentacja pt. “Konsekwencje niewywiązania się przez państwa członkowskie z postanowień zawartych w dyrektywach UE dotyczących gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami” – podczas organizowanego przez firmę Abrys X Zjazdu Ekologicznego, Poznań

 • 16 listopada 2006 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do informacji publicznej w świetle przepisów UE”, Katowice

 • 15 listopada 2006 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Eura szkolenia pt. “Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do informacji publicznej w świetle przepisów UE”, Warszawa

 • 9 – 10 listopada 2006 r. - Jerzy Jendrośka – udział w organizowanej przez Komisję Europejską konferencji poświęconej polityce komunikacji społecznej w Unii Europejskiej (w związku z opracowaną przez Komisję Białą Księgą w sprawie europejskiej polityki komunikacji, COM(2006) 35 z 1.02.2006) oraz wystąpienie podczas panelu dotyczącego współpracy obywateli z instytucjami unijnymi, Bergamo

 • 27 października 2006 r. - Jerzy Jendrośka – prezentacja dotycząca udziału społeczeństwa w procedurach administracyjnych na poziomie UE (Public participation in EU-level administrative procedures) podczas organizowanego przez międzynarodowe stowarzyszenie Ecosphere seminarium dotyczącego wspólnotowego rozporządzenia w sprawie stosowania Konwencji z Aarhus do instytucji i ciał WE (The Aarhus Regulation: New Opportunities for Citizens in the EU and Beyond?)

 • 29 – 30 września 2006 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Siena

 • 14-15 lipca 2006 r. - Magdalena Bar – udział w organizowanym przez European Environmental Law Association seminarium na temat dyrektywy o odpowiedzialności za szkody w środowisku (Seminar on the European Union Environmental Liability Directive) oraz prezentacja stanu ustawodawstwa polskiego w zakresie odpowiedzialności za szkody w środowisku, Oxford

 • 13 czerwca 2006 r. - Magdalena Bar – wykład pt. “Dostęp do informacji na temat procesu wyboru projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych” podczas organizowanej przez Instytut Ekonomii Środowiska z Krakowa konferencji pt. “Przejrzyste Fundusze Strukturalne”.

 • 12 czerwca 2006 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie zorganizowanego przez DCRL szkolenia pt. “Zmiany w regulacji dotyczącej gospodarki odpadami wprowadzone w roku 2005 i 2006″, Wrocław

 • 8 czerwca 2006 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dla pracowników spółki 3M, Wrocław

 • 5 czerwca 2006 r. – Jan Jerzmański – wykład na temat gospodarki odpadami podczas szkolenia dla inspektorów pracy, zorganizowanego Państwową Inspekcję Pracy, Wrocław

 • 29 maja 2006 r. - Magdalena Bar – udział w seminarium zorganizowanym przez European Environmental Bureau (EEB) dotyczącym odpowiedzialności za szkody w środowisku (dyrektywa 2004/35/WE i jej transpozycja w państwach członkowskich), Bruksela

 • 17 – 18 maja 2006 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez Lubelską Agencje Ochrony Środowiska szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Krynica

 • 24 kwietnia 2006 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie zorganizowanego przez firmę ALSA szkolenia pt. “Ogólne warunki prawne odzysku i unieszkodliwiania odpadów.”, Katowice

 • 24 kwietnia 2006 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie zorganizowanego przez DCRL szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wrocław

 • 20 kwietnia 2006 r. - Jerzy Jendrośka – wygłoszenie wykładu pt. “Prawne podstawy transgranicznego uczestnictwa władz i społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony środowiska” podczas konferencji “Transgraniczna współpraca społeczności lokalnej i władz między Polską i Niemcami”, organizowanej przez Zentrum für Rechts- und Verwaltungswissenschaften der Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Książ

 • 10 kwietnia 2006 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez firmę Konsult szkolenia pt. “Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle zmian ustawy POŚ” dotyczącego systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Opole

 • 31 marca 2006 r. - Magdalena Bar – prowadzenie organizowanego przez stowarzyszenie Zielone Mazowsze szkolenia dotyczącego udziału społeczeństwa w procesie inwestycyjnym inwestycji drogowych wymagających OOŚ, Warszawa

 • 30 marca 2006 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie przeznaczonego dla Straży Miejskiej Wrocławia szkolenia na temat gospodarki odpadami, Wrocław

 • 27 marca 2006 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie przeznaczonego dla Straży Miejskiej Wrocławia szkolenia na temat gospodarki odpadami, Wrocław

 • 30 – 31 stycznia 2006 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie organizowanego przez Polską Zieloną Sieć szkolenia dotyczącego praw przedstawicieli organizacji pozarządowych w komitetach do spraw funduszy wspólnotowych, Warszawa

 • 18 stycznia 2006 r. - Zbigniew Bukowski – prowadzenie organizowanego przez firmę EMM Consulting szkolenia dotyczącego gospodarki odpadami, Opole

 • 13 – 14 stycznia 2006 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Kraków


Działalność międzynarodowa

 • 13 – 15 grudnia 2006 r. - Jerzy Jendrośka – udział w czternastym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 8 – 10 października 2006 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy ekspertów dotyczącym planowania strategicznego w ramach Konwencji z Aarhus (Long-term Strategic Planning, LTSP Expert Group), Oslo

 • 4 – 6 października 2006 r. - Jerzy Jendrośka – udział w trzynastym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee), Genewa

 • 14 – 16 czerwca 2006 r. - Jerzy Jendrośka – udział w dwunastym spotkaniu Komitetu do Spraw Przestrzegania Konwencji z Aarhus (Compliance Committee); w czerwcu 2006 r. J. Jendrośka został mianowany członkiem tego Komitetu, Genewa

 • 20 marca 2006 r. - Jerzy Jendrośka – udział w organizowanym przez Komisję Europejską posiedzeniu grupy roboczej do spraw międzynarodowych ochrony środowiska WPIEI w sprawie Konwencji z Aarhus, Bruksela

 • 4 – 7 kwietnia 2006 r. - Jerzy Jendrośka – udział w jedenastym spotkaniu Biura Konwencji z Aarhus oraz w szóstym spotkaniu Grupy Roboczej Stron Konwencji z Aarhus, Genewa

do góry     drukuj