Prowadzimy działalność z zakresu usług konsultingowych, doradztwa, sporządzania aktów prawnych i ekspertyz, szkoleniową a także wydawniczą. Zapraszamy do zapoznania się wykonanymi przez nas projektami.

   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • styczeń 2002 – lipiec 2002 - uczestnictwo w projekcie szkoleniowym z zakresu prawa ochrony środowiska pt. “Przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem udziału społecznego w procedurach tworzenia, dostosowania i wdrażania prawa” (finansowanym z funduszu Macroprojects Phare Access) – konsultacje merytoryczne programu szkoleń, konsultacje merytoryczne i korekta materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie niektórych szkoleń.

  W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia:

  • Ochrona środowiska w polityce, systemie prawnym i finansowym Unii Europejskiej (15 – 17 kwietnia 2002 r., Osieczany k. Krakowa);
  • Nowe prawo ochrony środowiska na tle dyrektyw UE – doświadczenia we wdrażaniu i problemy interpretacyjne (17 – 19 kwietnia 2002 r.);
  • Krajowe i wspólnotowe przepisy w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej (6 – 8 maja 2002 r.);
  • Nowe obowiązki przedsiębiorców i organów administracji w zakresie zagospodarowania odpadów w świetle nowych uregulowań prawnych (8 – 10 maja 2002 r.);
  • Przepisy w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska w rolnictwie, ochrony zwierząt i biotechnologii – prawo Unii Europejskiej a regulacje krajowe (3 – 5 czerwca 2002 r.).
 • kwiecień – wrzesień 2002 r. - we współpracy z DCMR Environmental Protection Agency (NL), Environmental Agency for England and Wales, Ministerstwem Środowiska i głównym Inspektorem Ochrony Środowiska – realizacja projektu Phare PL99/IB/EN/01 pt. “Wzmocnienie polskiej administracji publicznej, w tym Inspektoratów Ochrony Środowiska w zakresie egzekwowania prawa ochrony środowiska w kontekście nowego systemu administracyjnego w Polsce” (Twinning in Enforcement, Pre-accession Project Concerning IPPC Directive).

  Projekt obejmował:
  • cztery trzydniowe szkolenia dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej (Wrocław, Lublin, Mierki i Bydgoszcz) dotyczące m.in. zasad wydawania pozwoleń emisyjnych, gospodarowania odpadami, gospodarki wodnej, ochrony powietrza;
  • podczas każdego szkolenia – przeprowadzenie sesji pytań do ekspertów prawnych oraz odpowiedzi na nie;
  • przygotowanie i dostarczenie obszernych materiałów szkoleniowych;
  • dwutygodniowe szkolenie dla wykładowców prowadzących szkolenia z zakresu prawa i administracji ochrony środowiska (Dębe koło Warszawy),
  • trzydniowe szkolenie ekspertów w zakresie BAT (najlepszych dostępnych technik) dla przemysłu cementowo-wapienniczego; przeznaczone dla przedstawicieli administracji rządowej (Ministerstwo Środowiska, urzędy wojewódzkie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska) oraz przedstawicieli przemysłu cementowo-wapienniczego,
  • dwudniowe szkolenie ekspertów dotyczące składowisk odpadów i zabezpieczeń finansowych.
 • Marzec 2001 r. – kwiecień 2002 r. - realizacja projektu “Planowanie środowiskowe oraz budowanie potencjału (CTRN 00 1933A)” finansowanego z funduszu rządu Wlk. Brytanii (DFID).
  Projekt obejmował:

  • Przygotowanie serii przewodników prawnych dotyczących piętnastu kluczowych kwestii z zakresu prawa ochrony środowiska;
  • Bieżące konsultacje wniosków o dofinansowanie z funduszu Phare przygotowywanych w województwie lubelskim – pod kątem wypełniania przez nie wymogów prawa ochrony środowiska
  • Przeprowadzenie trzech szkoleń dla urzędników administracji samorządowej i rządowej (wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych), Lublin, Zamość, Chełm:
   1. 4-6 czerwca 2001 r. - na temat ocen oddziaływania na środowisko;
   2. 25-27 czerwca 2001 r. - na temat gospodarowania odpadami
   3. 21-23 listopada 2001 r. - na temat zasad wydawania pozwoleń emisyjnych, w tym zintegrowanych

 • od maja 2001 - świadczenie pomocy prawnej dla Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych z siedzibą w Warszawie


Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • październik 2002 r. – luty 2003 r. - projekt “Przygotowanie Polski do integracji z Unią Europejską w zakresie ochrony środowiska” (prowadzony we współpracy z Oeko-Institut w Darmstadt oraz z Europejskim Centrum Proekologicznym, finansowany ze środków Bundesstiftung Umwelt).

  W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia (St. Marienthal, Niemcy):

  • 17 – 18 października 2002 r. - ustawodawstwo horyzontalne (dostęp do informacji, udział społeczny w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących środowiska, oceny oddziaływania na środowisko) oraz zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń (dyrektywa IPPC, prawo polskie);
  • 9 -10 grudnia 2002 r. - gospodarowanie odpadami;
  • 6 – 7 lutego 2003 r. - prawo wodne (ochrona wód przed zanieczyszczeniem, gospodarka wodno-ściekowa)


Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 30 – 31 października 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział i wygłoszenie wykładu podczas międzynarodowej konferencji pt. “Approximation. The Never Ending Story.” zorganizowanej z okazji 10 rocznicy utworzenia Instytutu Polityki Ekologicznej (the Institute for Environmental Policy) w Pradze; Praga

 • 11 – 13 października 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org), Amsterdam

 • 24 września 2002 r. i 8 października 2002 r. - Marcin Stoczkiewicz – w ramach współpracy z Wydawnictwem Verlag Dashoefer – prowadzenie szkolenia pt. Pozwolenia zintegrowane na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (IPPC)

 • 18 września 2002 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia nt. wymagań prawnych dla spalarni odpadów w zakresie ochrony środowiska, zorganizowanego przez Międzywojewódzkie Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony Cywilnej, Wrocław

 • 20 czerwca 2002 r. - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Ustawodawstwo horyzontalne w ochronie środowiska w kontekście procesu integracji z Unią Europejską” – podczas uroczystości związanej z wręczeniem gminom nagród “Zielonego Liścia” za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie dolnośląskim, Szczawno Zdrój

 • 13 – 14 czerwca 2002 r. - Magdalena Bar – w ramach realizowanego wspólnie z REC projektu pt. “Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) jako narzędzie dostępu do informacji” – udział spotkaniu regionalnym dotyczącym negocjowanego Protokołu PRTR do Konwencji z Aarhus, Szentendre, Węgry

 • 10 – 11 czerwca 2002 r. - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia dla pracowników samorządowych na temat wymagań prawa ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego, Wrocław

 • 4 – 7 czerwca 2002 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie trzecich międzynarodowych warsztatów na temat konwencji z Aarhus dla przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych dla regionu południowego Kaukazu, zorganizowanych wspólnie przez EKG ONZ, UNEP i OBWE (“Aarhus Convention Regional Workshop for South Caucasus”), Duszanbe, Tadżykistan

 • 22 kwietnia 2002 - Jerzy Jendrośka – wykład pt. “Access to information for decisionmakers and the public – experience of the Aarhus Convention” – podczas II Międzynarodowej Konferencji “Sustainable Management of Trasboundary Waters in Europe”, Międzyzdroje

 • 8 kwietnia 2002 - Jan Jerzmański, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami dla pracowników starostwa i gmin powiatu zgorzeleckiego, Zgorzelec

 • 19 marca 2002 - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia na temat wymagań ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym dla pracowników starostwa i gmin powiatu zgorzeleckiego, Zgorzelec

 • 26 lutego 2002 - Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia dla pracowników inspekcji ochrony środowiska WIOŚ w Poznaniu

 • 21 lutego 2002 r. - Jerzy Jendrośka – wykład na temat praw człowieka w międzynarodowym i polskim systemie ochrony środowiska podczas Konferencji pt. “Prawa człowieka w ochronie środowiska” organizowanej przez Ministra Środowiska oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sala kolumnowa Sejmu, Warszawa

 • 10 lutego 2002 r. - Jerzy Jendrośka – jako wiceprzewodniczący biura negocjacji nad protokołem do konwencji o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko w ramach Konwencji z Espoo – przygotowanie seminarium na temat “Udział społeczeństwa w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko”, Warszawa

 • 19-21 stycznia 2002 r. - Jerzy Jendrośka – wystąpienie na międzynarodowej konferencji poświęconej Konwencji z Aarhus, zorganizowanej przez Europejskie Eco-Forum, w którym udział wzięli przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym Komisarz do spraw środowiska, Margot Wallström, Bruksela

 • 14 i 23 stycznia 2002 r. - Jerzy Rotko – wykłady dotyczące prawa wodnego; Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego, Wrocław

 • 12-13 stycznia 2002 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (tzw. Avosetta Group – www.avosetta.org) Kopenhaga


Działalność międzynarodowa

 • grudzień 2002 r. - Jerzy Jendrośka – nominacja na arbitra Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze

 • 2 – 4 grudnia 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w warsztatach dotyczących odpowiedzialności za szkody w kontekście postanowień Protokołu z Kartageny, Rzym

 • 25 – 29 listopada 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w VII spotkaniu grupy roboczej powołanej do negocjacji protokołu Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) do Konwencji z Aarhus (przewodniczący delegacji polskiej), Genewa

 • 18 – 22 listopada 2002 r. – Jerzy Jendrośka – udział w VII spotkaniu grupy roboczej negocjującej protokół na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w ramach konwencji z Espoo (przewodniczący delegacji polskiej; wiceprzewodniczący grupy roboczej), Genewa

 • 11 – 13 listopada 2002 r. – Magdalena Bar – udział w V spotkaniu grupy roboczej negocjującej protokół w sprawie odpowiedzialności cywilnej za szkody transgraniczne spowodowane działalnością niebezpieczną, tworzony w ramach Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków granicznych i jezior międzynarodowych oraz Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, Genewa

 • 21 – 23 października 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w pierwszym Spotkaniu Stron Konwencji z Aarhus, Lukka, Włochy; (J. Jendrośka – dotychczas Wiceprzewodniczący Biura Konwencji – został podczas Spotkania wybrany Przewodniczącym Biura)

 • 21 października 2002 r. - Marcin Stoczkiewicz, Dariusz Szwed – udział w międzynarodowym spotkaniu przedstawicieli organizacji ekologicznych, towarzyszącym pierwszemu Spotkaniu Stron Konwencji z Aarhus, Lukka, Włochy

 • 23 – 27 września 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w VI spotkaniu grupy roboczej negocjującej protokół na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w ramach konwencji z Espoo (przewodniczący delegacji polskiej; wiceprzewodniczący grupy roboczej), Ohrid, Macedonia

 • 18 – 20 września 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu małej grupy ekspertów powołanej przez EKG ONZ w ramach negocjacji nad protokołem Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR Protocol), Genewa

 • 17 września 2002 r. - Magdalena Bar – udział w drugim spotkaniu konsultacyjnym w sprawie dostępu do sądu w sprawach z zakresu ochrony środowiska w Unii Europejskiej, organizowanym przez Komisję Europejską, DG Środowisko (reprezentantka delegacji polskiej), Bruksela

 • 16 – 17 września 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w VI spotkaniu grupy roboczej powołanej do negocjacji protokołu Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) do Konwencji z Aarhus (przewodniczący delegacji polskiej), Genewa

 • 2 – 4 września 2002 r. - Magdalena Bar – udział w IV spotkaniu grupy roboczej negocjującej protokół w sprawie odpowiedzialności cywilnej za szkody transgraniczne spowodowane działalnością niebezpieczną, tworzony w ramach Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków granicznych i jezior międzynarodowych oraz Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, Genewa

 • 12 września 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu biura negocjacji nad protokołem do konwencji o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko w ramach Konwencji z Espoo (przewodniczący delegacji polskiej; wiceprzewodniczący biura), Genewa

 • 2 – 4 września 2002 r. - Magdalena Bar – udział w IV spotkaniu grupy roboczej negocjującej protokół w sprawie odpowiedzialności cywilnej za szkody transgraniczne spowodowane działalnością niebezpieczną, tworzony w ramach Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków granicznych i jezior międzynarodowych oraz Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, Genewa

 • 6 – 11 lipca 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w III spotkaniu poszerzonego Biura Konwencji z Aarhus poświęconym przygotowaniu I spotkania Stron Konwencji, Pula (Chorwacja)

 • 1 lipca 2002 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu Biur Konwencji EKG ONZ, Genewa

 • 24 – 28 czerwca 2002 r. - Jerzy Jendrośka – jako przewodniczący delegacji polskiej uczestniczy w piątym spotkaniu grupy roboczej powołanej do negocjacji protokołu Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) do Konwencji z Aarhus, Genewa

 • 21 – 24 maja 2002 - Jerzy Jendrośka – udział w II spotkaniu poszerzonego Biura Konwencji z Aarhus poświęconym przygotowaniu I spotkania Stron Konwencji, Genewa

 • 6 – 8 maja 2002 - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy roboczej negocjującej protokół na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w ramach konwencji z Espoo, Oslo, Norwegia

 • 8 – 12 kwietnia 2002 - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu małej grupy ekspertów, powołanej przez EKG ONZ w ramach negocjacji nad protokołem Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR Protocol) do przygotowania poprawionej wersji protokołu, uwzględniającej rezultaty dotychczasowych spotkań negocjacyjnych, Genewa

 • 28 lutego – 1 marca 2002 - Jerzy Jendrośka – udział w I spotkaniu poszerzonego Biura Konwencji z Aarhus poświęconym przygotowaniu I spotkania Stron Konwencji, Bled (Słowacja)

 • 11-14 lutego 2002 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo w piątej sesji negocjacji nad protokołem do konwencji o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko w ramach Konwencji z Espoo (www.unece.org/env/eia/), Warszawa

 • 9-11 stycznia 2002 r. - Jerzy Jendrośka – uczestniczy w spotkaniu ośmioosobowej grupy ekspertów, powołanej przez EKG ONZ w ramach negocjacji nad protokołem Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR Protocol) do przygotowania poprawionej wersji protokołu, uwzględniającej rezultaty trzech dotychczasowych spotkań negocjacyjnych, Ottawa

 • 7 stycznia 2002 r. - Jerzy Jendrośka – jako wiceprzewodniczący grupy roboczej negocjującej protokół na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w ramach konwencji z Espoo uczestniczy w spotkaniu biura grupy roboczej do spraw protokołu, Oslo, Norwegia

do góry     drukuj