Prowadzimy działalność z zakresu usług konsultingowych, doradztwa, sporządzania aktów prawnych i ekspertyz, szkoleniową a także wydawniczą. Zapraszamy do zapoznania się wykonanymi przez nas projektami.

   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • od maja 2001 - świadczenie pomocy prawnej dla Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych z siedzibą w Warszawie

 • Marzec 2001 r. – kwiecień 2002 r. - realizacja projektu “Planowanie środowiskowe oraz budowanie potencjału (CTRN 00 1933A)” finansowanego z funduszu rządu Wlk. Brytanii (DFID). Projekt obejmował:

  • Przygotowanie serii przewodników prawnych dotyczących piętnastu kluczowych kwestii z zakresu prawa ochrony środowiska;
  • Bieżące konsultacje wniosków o dofinansowanie z funduszu Phare przygotowywanych w województwie lubelskim – pod kątem wypełniania przez nie wymogów prawa ochrony środowiska
  • Przeprowadzenie trzech szkoleń dla urzędników administracji samorządowej i rządowej (wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych), Lublin, Zamość, Chełm:
   1. 4-6 czerwca 2001 r. – na temat ocen oddziaływania na środowisko;
   2. 25-27 czerwca 2001 r. - na temat gospodarowania odpadami
   3. 21-23 listopada 2001 r. - na temat zasad wydawania pozwoleń emisyjnych, w tym zintegrowanych


Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 11-12 grudnia 2001 r. - Jerzy Jendrośka i Marcin Stoczkiewicz – przeprowadzenie wykładów podczas szkolenia dla pracowników administracji 8 województw północnej Polski na temat nowych regulacji prawnych ocen oddziaływania na środowisko, dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, zorganizowanych przez Ministerstwo Środowiska oraz Duńską Agencję Ochrony Środowiska

 • 14-17 listopada 2001 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie drugich międzynarodowych warsztatów na temat konwencji z Aarhus dla przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych dla regionu południowego Kaukazu, zorganizowanych wspólnie przez EKG ONZ, UNEP i OBWE (“Aarhus Convention Regional Workshop for South Caucasus”), Erewan, Armenia

 • 13 listopada 2001 r. - Jerzy Jendrośka – szkolenie dla wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska na temat nowych przepisów o dostępie do informacji, w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

 • 12-15 listopada 2001 r. - Elżbieta Kaleta-Jagiełło, Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia “Środki finansowo-prawne ochrony środowiska w nowej ustawie – Prawo ochrony środowiska”, organizowanego przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A., Zakopane

 • 5-8 listopada 2001 r. – Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia “Proces inwestycyjny a ochrona środowiska”, organizowanego przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A., Zakopane

 • 21-24 października 2001 r. - Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia “Prawo ochrony środowiska – interpretacje prawne”, organizowanego przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A., Kazimierz Dolny

 • 28 września 2001 r. - Magdalena Bar – wykład pt. “Prawo ochrony środowiska w Polsce” – w ramach Studium ochrony środowiska dla samorządów lokalnych; Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego, Wrocław

 • 19 września 2001 r. - Magdalena Bar – wykład pt. “Nowe regulacje w zakresie zagospodarowania odpadów organicznych na tle przepisów UE”, Konferencja “Kompostowanie odpadów – dobry interes czy uciążliwa konieczność?”, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Osieczany

 • 6 czerwca 2001 r. – Jan Jerzmański – wykład na temat dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska, Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego, Wrocław

 • Marzec – czerwiec 2001 - wykłady podczas cyklu szkoleń nt. polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska, organizowanego przez Europejskie Centrum Proekologiczne oraz Duńską Szkołę Administracji Publicznej, w ramach projektu polsko – duńskiego projektu “W drodze do Unii Europejskiej”, Krzyżowa.

  W ramach projektu przeprowadzono cztery szkolenia:

  • 15 – 16 marca 2001 r. - “Ustawodawstwo horyzontalne w ochronie środowiska”
  • 5 – 6 kwietnia 2001 r. - “Dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń – IPPC”
  • 30 – 31 maja 2001 r. - “Gospodarka wodna: woda pitna, ścieki”
  • 20 – 21 czerwca 2001 r. - “Zagospodarowanie odpadów”

 • 22 maja 2001 r. - Magdalena Bar – wykład i prowadzenie warsztatów dla uczestników projektu “Podaj Dłoń Naturze” na temat tworzenia form ochrony przyrody oraz możliwości działania i uprawnień społeczności lokalnych i organizacji ekologicznych w tym zakresie. Projekt “Podaj Dłoń Naturze” realizowany jest w Polsce przez FWIE z Krakowa oraz 4 inne organizacje ekologiczne we współpracy z angielską organizacją uniwersytecką Community Environmental Educational Development (CEED), University of Sunderland i dotyczy głównie ochrony bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych.

 • 9 maja 2001 r. - Jerzy Jendrośka – udział w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych, Warszawa

 • 9 maja 2001 r. - Magdalena Bar – referat “Zmiany organizacyjne związane z wykonywaniem ochrony przyrody”, seminarium poświęcone zagadnieniom nowelizacji ustawy o ochronie przyrody organizowane przez Wojewodę Mazowieckigo dla wojewódzkich konserwatorów przyrody, Jedlnia k. Radomia

 • 19 kwietnia 2001 r. - Magdalena Bar – wykłady podczas warsztatów dla liderów organizacji pozarządowych: “Zmiana ustawy o ochronie przyrody wprowadzona nowelizacją z 7 grudnia 2000 r.” oraz “Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie oraz udział społeczny w postępowaniach związanych z ochroną środowiska”, Stowarzyszenie “Wolę Być”, Szczecin

 • 26 – 28 marca 2001 r. - organizacja i prowadzenie szkolenia pt. “Nowe regulacje w zakresie ocen oddziaływania na środowisko oraz dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie”, Polanica Zdrój, wykłady – Jerzy Jendrośka

 • 22 marca 2001 r. - Magdalena Bar – wykład “Omówienie znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody i wynikających z niej uprawnień samorządów terytorialnych”, podczas warsztatów “Tworzenie form ochrony przyrody przez organy samorządu terytorialnego”, organizowanych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

 • 12 marca 2001 r. - Jerzy Jendrośka – wykład “Dostęp do informacji jako warunek społecznej aktywności” – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Uniwersytet Warszawski

 • 12 marca 2001 r. - Jan Jerzmański – wykład “Stan negocjacji z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. Stanowisko negocjacyjne” – podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Wrocław

 • 23 lutego 2001 r. - Jerzy Jendrośka – wykład “Die Aarhus – Konvention im Uberblick – Entstehungsgeschichte und Zielsetzungen” na konferencji “Neue Perspektiven fur die Umwelt durch die Aarhus – Konvention – Umweltinformation, Partizipation und Zugang zum recht”, Wiedeń

 • 12-13 stycznia 2001 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu grupy specjalistów prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej (Avosetta Group; www.avosetta.org) – referat pt. Aarhus Convention: Towards New Era in Granting Individual Rights in International Environmental Law na międzynarodowej konferencji Individual Rights to Environmental Protection in the EU Constitution, organizowanej przez Uniwersytet w Bremie, Brema


Działalność międzynarodowa (w tym uczestnictwo w negocjacjach międzynarodowych)

 • 3 – 7 grudnia 2001 r. - Jerzy Jendrośka – jako przewodniczący delegacji polskiej uczestniczy w trzecim spotkaniu grupy roboczej powołanej do negocjacji protokołu Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) do Konwencji z Aarhus

 • 27-29 listopada 2001 r. - Jerzy Jendrośka – jako wiceprzewodniczący biura Konwencji z Aarhus uczestniczy w spotkaniu grupy roboczej powołanej do przygotowania pierwszego spotkania stron Konwencji z Aarhus (www.unece.org/env/pp/), Genewa

 • 21-23 listopada 2001 r. - Jerzy Jendrośka – jako wiceprzewodniczący grupy roboczej negocjującej protokół na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w ramach Konwencji z Espoo uczestniczy w trzecim spotkaniu negocjacyjnym w Orvieto we Włoszech

 • 24-30 września 2001 r. - Jerzy Jendrośka – udział w drugim spotkaniu Grupy Roboczej w sprawie opracowania Protokołu dotyczącego strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, Genewa

 • 4-6 lipca 2001 r. - Jerzy Jendrośka – drugie spotkanie negocjacyjne w sprawie protokołu PRTR, Genewa

 • 22-25 czerwca 2001 r. - Jerzy Jendrośka – spotkanie przedstawicieli wszystkich konwencji EKG ONZ dotyczących udziału społecznego w kontroli przestrzegania przepisów, Genewa

 • 14-16 maja 2001 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo z ramienia rządu polskiego w I spotkaniu Grupy Roboczej negocjującej protokół na temat strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w ramach konwencji z Espoo. Do negocjacji przystąpiły 32 państwa, w obradach brali udział również przedstawiciele WHO, REC oraz Europejskiej Koalicji Organizacji Pozarządowych EKO-FORUM. W trakcie obrad dr Jerzy Jendrośka wybrany został vice przewodniczącym Grupy Roboczej prowadzącej negocjacje.


Działalność legislacyjna

 • 18-19 stycznia 2001 r. - Jerzy Jendrośka – udział w zebraniu w Ministerstwie Ochrony Środowiska na temat Integracji Europejskiej

do góry     drukuj