Prowadzimy działalność z zakresu usług konsultingowych, doradztwa, sporządzania aktów prawnych i ekspertyz, szkoleniową a także wydawniczą. Zapraszamy do zapoznania się wykonanymi przez nas projektami.

   2017
   2016
   2015
   2014
   2013
   2012
   2011
   2010
   2009
   2008
   2007
   2006
   2005
   2004
   2003
   2002
   2001
   2000

Najważniejsze projekty krajowe

 • wrzesień 2004 – maj 2005 r. - obsługa prawna projektu Phare EUROPAAID/116215/C/SV/PHA, dotyczącego wdrażania w Polsce wspólnotowych przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC)

 • czerwiec 2004 r. – sierpień 2005 r. – obsługa prawna prowadzonego przez Federację Zielonych GAJA projektu “Przejrzystość zarządzania lasami publicznymi na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie Puszczy Białowieskiej”

 • czerwiec 2004 r. – maj 2005 r. - obsługa prawna prowadzonego przez Społeczny Instytut Ekologiczny projektu “Monitoring dystrybucji soi genetycznie modyfikowanej, analiza rynku żywnościowego i paszowego”

 • październik – grudzień 2004 r. - opracowanie raportu na temat prawidłowości wypełnienia wymagań prawa wspólnotowego z zakresu udziału społecznego i ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji budowy metra warszawskiego – dla celów ubiegania się o dofinansowanie ze środków wspólnotowych – na zlecenie Urzędu Miasta Warszawy

 • luty – sierpień 2004 r. - na zlecenie Ministerstwa Środowiska – realizacja projektu “Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązującego prawa krajowego i Unii Europejskiej”. Projekt obejmował przygotowanie i wydanie podręcznika dla urzędników (“Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do informacji publicznej”, red. J. Jendrośka, wyd. Ministerstwo Środowiska, 2004) oraz przygotowanie ekspertyzy na temat zgodności polskiego prawa z dyrektywą 2004/3/WE i zmian w polskich przepisach koniecznych dla jej transpozycji

 • czerwiec 2004 r. – marzec 2005 r. - obsługa prawna prowadzonego przez Polską Zieloną Sieć projektu “Publiczny nadzór nad działalnością funduszy ochrony środowiska w Polsce”

 • od maja 2001 - świadczenie pomocy prawnej dla Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych z siedzibą w Warszawie


Najważniejsze projekty międzynarodowe

 • listopad 2004 – styczeń 2005 r. - przygotowanie serii ekspertyz prawnych na temat polskich regulacji z zakresu prawa ochrony środowiska i podstaw prawnych funkcjonowania funduszy wspólnotowych w Polsce – na zlecenie firmy konsultingowej CEEN z Wiednia

 • listopad – grudzień 2004 r. - uczestnictwo w prowadzonym przez OBWE projekcie “Przegląd ustawodawstwa Tadżykistanu w zakresie ochrony środowiska w kontekście przestrzegania Konwencji z Aarhus”. Projekt obejmował analizę ustawodawstwa Tadżykistanu wraz z przygotowaniem odpowiedniego raportu i rekomendacji, a także konsultacje i spotkania doradcze prowadzone w Duszanbe (Tadżykistan) przez Jerzego Jendrośkę

 • maj – sierpień 2004 r. - udział w projekcie “Analiza zgodności ustawodawstwa transponującego wspólnotowe przepisy dotyczące BHP” (Milieu Project No. 1123.04) realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENTR) wspólnie z firmą konsultingową Milieu z Brukseli i z ekspertami prawnymi z innych państw członkowskich.

 • styczeń – październik 2004 r. - prowadzenie i koordynacja projektu “Sankcje inne niż karne w ochronie środowiska w wybranych krajach kandydujących do UE”. Projekt realizowany był na zlecenie Komisji Europejskiej (DG ENV) i obejmował analizę ustawodawstwa i praktyki stosowania prawa w pięciu krajach przystępujących do UE w 2004 r. Projekt był realizowany wspólnie ekspertami prawnymi z innych państw akcesyjnych i z firmą konsultingową Milieu z Brukseli.

 • czerwiec 2004 r. - uczestnictwo w prowadzonym we współpracy z OBWE w Kirgistanie projekcie “Przegląd kirgiskiego ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska pod kątem zgodności z Konwencją z Aarhus” (“Reviewing the environmental legislation in compliance with the Aarhus Convention in Kyrgistan”). Ekspertem prawnym uczestniczącym w projekcie był Jerzy Jendrośka.


Szkolenia, konferencje i warsztaty

 • 17-19 grudnia 2004 r. - Magdalena Bar – prowadzenie szkolenia z zakresu europejskiego prawa ochrony środowiska – dla przedstawicieli organizacji ekologicznych, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

 • 13 grudnia 2004 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji publicznej i informacji o środowisku i jego ochronie dla pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Poznań

 • 10 grudnia 2004 r. - Jan Jerzmański – uczestnictwo i wykład “Udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych w sprawach dotyczących środowiska jako procedura prawna” – w ramach organizowanych przez Polski Klub Ekologiczny warsztatów “Udział społeczeństwa w zrównoważonym rozwoju lokalnym”, Wrocław

 • 9 grudnia 2004 r. - Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat dostępu do informacji publicznej i informacji o środowisku i jego ochronie dla pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, Warszawa

 • 8 grudnia 2004 r. - Jerzy Jendrośka – wykład “Proces integracji Polski z Unią Europejską w aspekcie ochrony środowiska” – podczas sesji popularnonaukowej “Ochrona środowiska – integracja – obywatele” zorganizowanej przez Ekobibliotekę Legnickiej Biblioteki Publicznej, Legnica

 • 15 listopada 2004 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo i wystąpienia podczas organizowanego przez Abrys Sp. z o.o. VIII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego przy Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2004

 • 13 listopada 2004 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo i wykład “The UN-ECE, the EU and environmental democracy” – podczas konferencji organizowanej z okazji 25 rocznicy przyjęcia Konwencji w sprawie zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości “Does the EU lead Europe on environmental policy? Supranationalism and intergovernmentalism in regional environmental cooperation”, Bruksela

 • październik 2004 r. - uczestnictwo w serii organizowanych przez Logonet sp. z o.o. szkoleń “Dostęp do informacji w administracji publicznej – prawo i praktyka” i prowadzenie wykładów na temat dostępu do informacji o środowisku:

  • 5 października 2004 r. – Toruń,
  • 14 października 2004 r. – Katowice,
  • 20 października 2004 r. – Lublin,
  • 21 października 2004 r. – Wrocław,
  • 27 października 2004 r. – Poznań.
 • 24 – 25 września 2004 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo i wykład “Public information and participation” – podczas organizowanej przez grupę Avosetta konferencji “30 Years of European Community Environmental Law”, Brema

 • 21 września 2004 r. - Marcin Stoczkiewicz – w ramach współpracy z Wydawnictwem Verlag Dashoefer – prowadzenie szkolenia pt. Pozwolenia zintegrowane na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (IPPC)

 • 15 września 2004 r. - Magdalena Bar – uczestnictwo i wykład w organizowanym przez Ministerstwo Środowiska w ramach projektu Phare PL/01/IB/EN/03 sympozjum dotyczącym GMO “Information and Opinions on Genetically Modified Organisms”

 • 14 września 2004 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami dla kandydatów na kierowników składowisk i spalarni odpadów, Wrocław

 • 26 sierpnia 2004 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo i wykład “Public participation and trading regimes – is there a role?” – podczas konferencji “Modern Environmental Regulation – Challenges and Opportunities”, Londyn

 • 19 lipca 2004 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie przeznaczonego dla urzędników szkolenia na temat czystości i porządku w gminach, Wrocław

 • 28 czerwca 2004 r. - Magdalena Bar – uczestnictwo i wykład “Podstawy prawne realizacji zasady partnerstwa w polskim prawie ochrony środowiska” – podczas konferencji oceniającej raport “O realizacji zasady partnerstwa w państwie z punktu widzenia pozarządowych organizacji ekologicznych jako jednej z kluczowych zasad zrównoważonego rozwoju zapisanych w Agendzie 21″, Wrocław

 • 1 lipca 2004 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska – dla przedstawicieli organizacji ekologicznych, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

 • 7 czerwca 2004 r. - Jerzy Jendrośka – uczestnictwo i wykład “System prawa ochrony środowiska w Polsce: stan obecny i kierunki rozwoju” – podczas sympozjum niemiecko-polskiego, Hamburg

 • 15 maja 2004 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska – dla przedstawicieli organizacji ekologicznych, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

 • 24 kwietnia 2004 r. - Marcin Stoczkiewicz – prowadzenie szkolenia z zakresu prawa ochrony środowiska – dla przedstawicieli organizacji ekologicznych, na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, Osieczany

 • 18 marca 2004 - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami dla pracowników Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, Lublin

 • 26 stycznia 2004 r. - Jan Jerzmański, Jerzy Jendrośka – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami i udział w dyskusji panelowej na spotkaniu z pracownikami zakładów energetycznych, Wrocław

 • 22 stycznia 2004 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami dla kandydatów na kierowników składowisk i spalarni odpadów, Wrocław

 • 15 stycznia 2004 r. - Jan Jerzmański – prowadzenie szkolenia na temat gospodarki odpadami komunalnymi dla urzędników gminnych, Wrocław


Działalność międzynarodowa (w tym uczestnictwo w negocjacjach międzynarodowych)

 • 4 – 5 listopada 2004 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu Komitetu ds. Implementacji konwencji z Espoo, Genewa

 • 1 – 3 listopada 2004 r. - Jerzy Jendrośka – udział w III spotkaniu Grupy Roboczej Stron Konwencji z Aarhus

 • 18 – 20 października 2004 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu technicznej grupy ekspertów ds. odpowiedzialności i odszkodowania w kontekście Protokołu Kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym, Montreal

 • 12 października 2004 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu Grupy Roboczej ds. Środowiska Rady UE – dotyczącym projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zastosowania przepisów Konwencji z Aarhus do instytucji i ciał WE, Bruksela

 • 2 lutego 2004 r. - Jerzy Jendrośka – udział w spotkaniu Biura Konwencji z Aarhus, Genewa

do góry     drukuj