PROF. DR HABIL. KAZIMIERZ RÓWNY

e-mail: krowny@wp.pl

Prof. dr. hab. Kazimierz Równy (emeryt.), Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) Grupy Polskiej, specjalizował się w międzynarodowym i europejskim prawie zrównoważonego rozwoju (w ochronie środowiska).

Nauczał m.in. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki/SGH, Uniwersytecie Warszawskim oraz pracował w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Nauczał także zagranicą (jako ekspert UNESCO) w Nigerii w Uniwersytecie Obafemi Awolowo w Ile-Ife w latach 1972-76, później w Uniwersytecie w Jos (1987/-/90) w tym ostatnim będąc także Dziekanem Wydziału Prawa. Okazjonalnie wykładał także m.in. w Szkołach Prawa: Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Stanu Waszyngton.

Początkowe jego publikacje dotyczyły głównie prawnych zagadnień pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, później – międzynarodowego prawa gospodarczego (m.in. GATT) oraz problemów prawnych dekolonizacji świata i zagadnień sukcesji umów międzynarodowych.

Prawem ochrony środowiska zainteresował się w początkach lat 60. ub. wieku (początkowo odnośnie rzek międzynarodowych). Kontynuował je, jako Kierownik Zespołu Badań pn. Prawo Międzynarodowych Cieków Wodnych w Afryce (sponsorowanych przez UNESCO w Uniwersytecie Ifeńskim). Z końcem lat 1980. poszerzył pole zainteresowań na szerzej pojęte prawo ochrony środowiska (OŚ), badając je głównie w świetle zasady zrównoważonego rozwoju (ZR).

Uczestniczył w wielu konferencjach (krajowych i międzynarodowych) dotyczących prawa OŚ i kilka – dotyczących teorii i praktyki wdrażania ZR – zorganizował. Jego książka Ku międzynarodowemu i porównawczemu prawu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska (Towards International and Comparative Law of Sustainable Development in Environmental Protection), Warszawa 2010 zawiera wybór publikacji ze wspomnianego zakresu. Niedawno opublikował duży artykuł pt. Rio+20 dla wdrażania zrównoważonego rozwoju a prawo ochrony środowiska i jego nauka w Polsce [Rio+20 for Sustainable Development Implementation, the Polish Environmental Law and its teaching – http:/newsletter.oapuw.pl].

Aktywnie uczestniczył w pracach Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA – International Law Association) w latach 1960-2001, jako członek światowych Komitetów badawczych Prawa: Państw Śródlądowych, Zasobów Wodnych oraz Zrównoważonego Rozwoju (nie będąc formalnie jego członkiem). W Grupie Polskiej ILA jest Przewodniczącym Zespołu Międzynarodowego i Porównawczego Prawa Zrównoważonego Rozwoju w OŚ (por. K. Równy, Doskonalenie prawa i pokoju międzynarodowego przez 130 lat Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego i 80 w nim Grupy Polskiej …, „Biuletyn Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego” 1(1)2003, s. 64 i n.).

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności