PIOTR OTAWSKI

Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, adiunkt i wykładowca na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej doradca Ministra Środowiska prof. Macieja Nowickiego, oraz wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, przewodniczący rady nadzorczej wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu, asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Doktor nauk prawnych, magister ochrony środowiska.

Członek Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Prawa Budowlanego

Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących prawnych problemów ochrony środowiska, w szczególności na styku z zagadnieniami planowania przestrzennego i regulacji procesu inwestycyjnego.

Współtwórca kilku projektów aktów prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska Wiceprzewodniczący biura Konwencji z Espoo oraz Przewodniczący Grupy Roboczej Konwencji z Espoo. Przewodniczący zespołów negocjacyjnych międzynarodowe umowy w obszarze środowiska, w tym Polsko-Niemieckiej Umowy regulującej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym oraz NATO Sofa Supplemental.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności