JAN DARPÖ

Profesor prawa ochrony środowiska
Wydział prawa na Uniwersytecie w Upsali
PO Box 512, SE-751 20 UPPSALA, Sweden,
tel. +46 18 471 22 47
e-mail: jan.darpo@jur.uu.se, www.jandarpo.se

 • Magister prawa: 1991
 • Asystent sędziego w sądzie rejonowym w Falun: 1993-94.
 • Wykładowca na wydziale prawa na Uniwersytecie w Upsali: 1991/92 i 1995
 • Doktorant na wydziale prawa na Uniwersytecie w Upsali: 1996-2001.
 • Asystent sędziego i sędzia pomocniczy w Sądzie Apelacyjnym rozstrzygającym sprawy z zakresu ochrony środowiska: 2001-2003
 • Starszy wykładowca: 2004, Profesor prawa ochrony środowiska: 2011.

Funkcje w organizacjach lokalnych

 • Członek rady badawczej wydziału prawa na Uniwersytecie w Upsali, 2005-2008.
 • Koordynator programu badawczego ENFORCE (Wdrażanie Prawa Ochrony Środowiska w Europie) stworzonego przez Szwedzką Agencję Ochrony Środowiska, 2004-2010.
 • Koordynator programu badawczego „Łączenie zrównoważonej bioróżnorodności i działań ludzkich na archipelagu szwedzkim” stworzony przez Szwedzką Radę Badawczą na rzecz
 • Ochrony Środowiska, Nauk Rolniczych i Planowania Przestrzennego (FORMAS), 2008-

Funkcje w organizacjach międzynarodowych

 • Ekspert w kilku komisjach rządowych: Wdrożenie Dyrektywy unijnej w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (M 2004:4; 2005-2007), Procedur w zakresie ochrony środowiska (M 2007:4; 2007-2009), Emisji Przemysłowych (M 2010:07; 2010-2011)
 • Badacz międzynarodowy w instytucie badawczym IWT we Flandrii podlegającym pod rząd flamandzki (2006), pracownik instytutu badawczego Holenderskiej Organizacji na rzecz Badań Naukowych (NWO) podlegającej pod rząd holenderski (2012).
 • Starszy doradca w sprawie oceny zgodności środków transpozycji Państw Członkowskich w sprawie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (2008), Szwedzki sprawozdawca w zakresie oceny zgodności wdrożenia Dyrektywy Siedliskowej przez kraje członkowskie Unii Europejskiej na rzecz Parlamentu Europejskiego (2009).
 • Przewodniczący Europejskiej Komisji Gospodarczej - Grupy zadaniowej działającej na rzecz dostępu do wymiaru sprawiedliwości zgodnie z konwencją z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (www.unece.org/env/pp).2008-2011, 2011-Jan Darpö został wyznaczony przez Komisję Europejską, aby prowadzić i nadzorować badania nad faktycznym dostępem do wymiaru sprawiedliwości w zakresie prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej w krajach członkowskich UE oraz do sporządzenia raportu w tej sprawie, 2012-2013.

Obszary badań
Procedury z zakresu ochrony środowiska, ujednolicenie prawa w zakresie ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody i gatunków, prace w zakresie: oceny oddziaływania na środowisko/Międzynarodowej Konwencji dotyczącej Ochrony Roślin/Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, rekultywacji skażonej gleby, prawa wodnego.

Jendro¶ka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony ¶rodowiska. Sp. z o.o.
jjb@jjb.com.pl | www.jjb.com.pl | Polityka prywatności