Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania

SPIS TREŚCI

English table of contents

Wykaz skrótów

Wstęp

I. Umowy międzynarodowe w systemie prawa ochrony środowiska
I.1. Wprowadzenie
I.2. Umowy międzynarodowe a prawo wspólnotowe
I.3. Umowy międzynarodowe a prawo polskie


II. Umowy międzynarodowe EKG ONZ w dziedzinie ochrony środowiska
II.1. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 1979 r.
II.2. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z 1991 r. (Konwencja z Espoo)
II.3. Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych z 1992 r.
II.4 Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych z 1992 r.
II.5. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z 1998 r. (Konwencja z Aarhus)

III. Zasady przestrzegania oraz mechanizmy kontroli i egzekwowania umów międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska
III.1. Zasady przestrzegania oraz mechanizmy kontroli i egzekwowania umów międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska - przegląd
III.2. Mechanizmy kontroli i egzekwowania Konwencji z Aarhus
III.3. Mechanizmy kontroli i egzekwowania prawa wspólnotowego i ich zastosowanie do umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Wspólnotę Europejską.


Załączniki:

1.Umowy międzynarodowe EKG ONZ podpisane lub ratyfikowane przez Polskę lub Wspólnotę Europejską (tabela)
2.Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości z 1979 r.
3.Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z 1991 r. (Konwencja z Espoo)
4.Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych z 1992 r.
5.Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych z 1992 r.
6.Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z 1998 r. (Konwencja z Aarhus)
7.Protokół w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko z 2003 r.
8.Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR) z 2003 r.
9.Protokół w sprawie odpowiedzialności cywilnej i odszkodowania za szkody wynikłe z transgranicznych skutków awarii przemysłowych na wodach transgranicznych z 2003 r.
10.Wytyczne w sprawie wzmocnienia przestrzegania i implementacji umów międzynarodowych z dziedziny ochrony środowiska w regionie EKG
11.Decyzja I/7 Spotkania Stron Konwencji z Aarhus
12.Wzór powiadomienia przedstawianego Komitetowi ds. Przestrzegania Konwencji z Aarhus


Bibliografia

Informacja o autorach