Oceny oddziaływania na środowisko planów i programów. Praktyczny poradnik prawny

Spis treści:

I. Oceny oddziaływania na środowisko - wprowadzenie 4
I.1. Rodzaje aktywności objętych OOŚ 4
I.2. Cel wykonywania OOŚ 4
I.3. Co podlega ocenie w ramach OOŚ 4
I.4 Rozpatrywanie wariantów 5
I.5. Elementy procedury OOŚ 5
I.6. Charakter prawny OOŚ 6
II. Specyfika i zakres zastosowania oceny strategicznej 7
II.1. Specyfika oceny dotyczącej planów i programów (tzw. oceny strategicznej) 7
II.2. Zastosowanie oceny strategicznej 7
II.3. Różne modele oceny strategicznej 8
III. Oceny oddziaływania na środowisko w prawie wspólnotowym 10
III.1. Źródła prawa 10
III.2. Historia legislacyjna dyrektywy SEA 10
III.3. Dyrektywa 2001/42/WE: treść i cechy charakterystyczne 12
III.3.1. Zakres przedmiotowy dyrektywy 12
III.3.2. Sposoby i kryteria selekcji 15
III.3.3. Wyjątki przewidziane w dyrektywie 15
III.3.4. Raport środowiskowy i ustalanie jego zakresu 16
III.3.4. Konsultacje 16
III.3.5. Monitoring 18
III.3.6. Procedura oceny 19
IV. Oceny oddziaływania na środowisko planów i programów w prawie polskim 21
IV.1. Źródła prawa polskiego i stan dostosowania do prawa UE i międzynarodowego 21
IV.2. Transpozycja dyrektywy SEA 21
IV.2.1. Transpozycja dyrektywy SEA - wprowadzenie 21
IV.2.2. Luki w transpozycji i niedostateczna implementacja 22
IV.3. Dokumenty wymagające OOŚ 23
IV.3.1. Rodzaje dokumentów 23
IV.3.2. Organy opracowujące dokumenty podlegające OOŚ 25
IV.3.3. Specjalny reżim prawny dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 25
IV.3.4. Zmiany dokumentów 25
IV.3.5. Możliwość odstąpienia 25
IV.4. Prognoza oddziaływania na środowisko 27
IV.4.1. Pojęcie i zakres prognozy 27
IV.4.2. Wymagania co do prognozy 28
IV.5. Procedura oceny 31
IV.5.1. Kluczowe elementy postępowania 31
IV.5.2. Organy właściwe do uzgadniania i opiniowania 31
IV.5.3. Udział społeczeństwa 33
IV.5.4. Monitoring 33
IV.6. Udział społeczeństwa 33
IV.6.1. Wprowadzenie 33
IV.6.2. Etapy postępowania 34
IV.6.3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa 34
IV.6.4. Zapoznanie się z dokumentacją sprawy 40
IV.6.5. Składanie uwag i wniosków 41
IV.6.6. Rozpatrzenie uwag i wniosków społeczeństwa 42
IV.6.7. Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu planu lub programu 42
IV.7. Wpływ na obszar Natura 2000 43
V. Wymagania dla projektów finansowanych z funduszy europejskich związane z przeprowadzeniem oceny strategicznej dla planu lub programu przewidującego realizację planowanego przedsięwzięcia 45
VI. "Instrukcja" przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planu lub programu opracowywanego przez gminę (nie dotyczy mpzp) 47
VI.1. Wymagania ogólne 47
Aneks 1 - Wzór podania do publicznej wiadomości o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 50
Aneks 2 - Wzór podania do publicznej wiadomości o przyjętym programie - w ramach procedury udziału społeczeństwa 52
Autorzy opracowania 53
Informacje o kancelarii 54