Dostęp do informacji. Skrypt

Spis treści

I. Instytucja prawna dostępu do informacji 4
I.1. Wprowadzenie 4
I.2. Geneza instytucji dostępu do informacji 4
I.3. Aktywne i bierne udostępnianie informacji 6
I.4. Dostęp do dokumentów a dostęp do informacji 6
I.5. Rola elektronicznych form informacji 7
II. Dostęp do informacji w prawie międzynarodowym i wspólnotowym 9
II.1. Wprowadzenie 9
II.2. Dostęp do informacji w prawie pierwotnym UE 10
II.3. Rozporządzenie 1049/2001 11
II.4. Dostęp do informacji o środowisku w Konwencji z Aarhus 15
II.5. Dyrektywa 2003/4/WE 17
II.6. EPRTR i EPER 22
II.7. Rozporządzenie 1367/2006 - tzw. rozporządzenie w sprawie Aarhus 26
III. Dostęp do informacji w Konstytucji RP z 1997 r. 29
III.1. Wprowadzenie 29
III.2. Ogólne prawo do informacji 29
III.3. Dane osobowe 30
III.4. Jawność rozprawy sądowej 30
III.5. Dostęp do informacji publicznej 30
III.6. Dostęp do informacji o środowisku 31
IV. Dostęp do informacji publicznej w ustawie DIP 32
IV.1. Geneza regulacji 32
IV.2. Zasady ogólne 33
IV.3. Zakres przedmiotowy ustawy DIP - informacje publiczne 34
IV.4. Zakres podmiotowy 39
IV.4.1. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji 39
IV.4.2. Podmioty uprawnione do otrzymywania informacji 41
IV.5. Forma żądania i udostępniania informacji 41
IV.6. Terminy udostępniania informacji 44
IV.7. Opłaty za udostępnianie informacji 44
V. Szczególne zasady dostępu do niektórych informacji 46
V.1. Dostęp do informacji o środowisku 46
V.1.1. Wprowadzenie 46
V.1.2. Informacje podlegające udostępnianiu na podstawie ustawy OOŚ 46
V.1.3. Podmioty uprawnione do otrzymywania informacji 48
V.1.4. Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji 49
V.1.5. Wyjątki od zasady jawności na podstawie ustawy OOŚ i środki prawne w przypadku odmowy udostępnienia informacji 53
V.1.6. Forma żądania i udostępniania informacji według ustawy OOŚ 59
V.1.7. Terminy na udostępnienie informacji według ustawy OOŚ 60
V.1.8. Opłaty za udostępnienie informacji według ustawy OOŚ 60
V.2. Dostęp stron do informacji według Kpa 61
V.3. Dostęp do informacji w innych ustawach 63
V.3.1. Jawność i informowanie o finansach publicznych 63
V.3.2. Dostęp do informacji w ustawach samorządowych 65
VI. Ustawowe ograniczenia dostępu do informacji 66
VI.1. Wprowadzenie 66
VI.2. Informacje niejawne 66
VI.3. Dane osobowe i ochrona prywatności 67
VI.4. Tajemnica przedsiębiorstwa 69
VII. Narzędzia służące gromadzeniu i przekazywaniu informacji 70
VII.1. Wprowadzenie 70
VII.2. Biuletyn Informacji Publicznej 70
VII.3. Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach z ustawy OOŚ 72
VIII. Środki prawne i sankcje za nieudostępnienie informacji publicznej 74
Aneks: dostęp do informacji prawniczej 76
Zakres 76
I. Polskie akty prawne oraz ratyfikowane lub zatwierdzone przez Polskę umowy międzynarodowe 76
Źródła prawa 76
Teksty aktów prawnych a informacja publiczna 77
Dzienniki urzędowe: 77
Monitor Sądowy i Gospodarczy 77
Akty ogłaszane w Dzienniku Ustaw (art. 9 ustawy o ogłaszaniu aktów): 78
Akty ogłaszane w Monitorze Polskim (art. 10 ustawy o ogłaszaniu aktów): 78
Akty i dokumenty ogłaszane w Monitorze Polskim B (art. 11 ustawy o ogłaszaniu aktów): 79
Akty ogłaszane w dziennikach urzędowych ministrów oraz w dziennikach urzędowych urzędów centralnych (art. 12 ustawy o ogłaszaniu aktów): 80
Akty ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym to m.in. (art. 13 ustawy o ogłaszaniu aktów): 80
Dostęp do wymienionych wyżej publikatorów - wg ustawy o ogłaszaniu aktów 81
Zbiory przepisów miejscowych (art. 28 ustawy o ogłaszaniu aktów) 82
Bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji aktów prawnych, dzienników urzędowych, zbiorów przepisów - inne źródła (w Internecie) 82
Akty wspólnotowe 83
Dostęp do Dz. Urz. UE 85
Umowy międzynarodowe nieratyfikowane i niezatwierdzone przez Polskę 86
II. Orzecznictwo 86
Sądy polskie 86
III. Prawnicze programy komputerowe - przykłady 88
Literatura 89
Autorzy opracowania 90